Vilkår for optagelse

På denne side kan du læse en lang række informationer om "teknikken" bag din optagelse

Få et overblik over en række emner, der kan være relevante for din optagelse. Hvis du skulle have yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte studievejledningen.

Adgangskrav - kan jeg søge selv om jeg ikke opfylder alle kravene?

Betinget optagelse

Hvis du ved ansøgningsfristens udløb ikke opfylder adgangskravene til en uddannelse, kan din ansøgning i nogle tilfælde alligevel behandles på lige fod med de andre ansøgninger. Det vil sige, at du måske kan blive optaget på studiet på betingelse af, at du når at opfylde adgangskravene inden studiestart.

Bemærk at det ikke er alle UCN’s uddannelser, der har betinget optag. Hvis du er i tvivl, er det derfor en god idé at kontakte en studievejleder ved den enkelte uddannelse og høre nærmere.

HF-enkeltfag eller Gymnasiale Suppleringskurser

For at opfylde de specifikke adgangskrav til den enkelte uddannelse kan du supplere din adgangsgivende eksamen med ekstra fag eller fagniveauer. Dette gøres via HF-enkeltfag eller såkaldte Gymnasiale Suppleringskurser.

Du kan læse mere om Gymnasiale Suppleringskurser på UddannelsesGuiden.

Fremsendelse af dokumentation efter ansøgningsfristen

Når du har bestået det eller de fag, der skal til for at opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen, skal kopi af prøvebeviset sendes til UCN. Det fremgår af tilbudte betingede studieplads, som du modtager via UCN Optagelsesportal, hvordan dokumentationen skal fremsendes.

Forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag

Den viden, de færdigheder og de kompetencer du allerede har, kan muligvis sidestilles med de formelle adgangskrav

En vurdering af dit adgangsgrundlag kan blive din adgangsbillet til helt nye fremtidsmuligheder. Vi vil gerne se på alt det, du har med dig, og vurdere om det vil kunne sidestilles med de formelle adgangskrav til den uddannelse, du ønsker at starte på.

Læs mere om forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag.

Børne- og straffeattest - kan det blive nødvendigt af fremvise?

Du kan blive afkrævet en straffe- eller børneattest i forbindelse med praktik. Det gælder særligt for uddannelser, hvor du i praktikken er i kontakt med børn og unge under 15 år.

Om børneattest

En børneattest indeholder oplysninger om, hvorvidt du har været straffet for seksuelle krænkelser af børn. Børneattester forældes ikke.

Børneattester er særligt aktuelle for sundhedsuddannelser og pædagogiske uddannelser.

Hvis dit praktiksted kræver det, skal du give samtykke til, at praktikstedet kan indhente en børneattest. Hvis praktikstedet ikke modtager din børneattest – uanset om den er ren eller ej - er praktik på dette sted udelukket. Det er praktikstedet, som vurderer, om praktikken kan gennemføres på stedet, hvis attesten ikke er ren.

Kontakt en studievejleder på de uddannelser, som du er interesseret i, hvis du vil vide mere.

Læs mere om børneattester på Borger.dk.

Om straffeattest

En straffeattest indeholder oplysninger om lovovertrædelser, der har udløst domme, bøder og tiltalefrafald.

Hvis dit praktiksted anmoder om en straffeattest, skal du selv indhente den hos politiet og aflevere den til praktikstedet. Det er praktikstedet, som vurderer, om praktikken kan gennemføres, hvis attesten ikke er ren.

Kontakt en studievejleder på de uddannelser, som du er interesseret i, hvis du vil vide mere.

Læs mere om straffeattester, herunder hvor længe overtrædelser står på straffeattesten.

Dispensation for usædvanlige forhold - hvad betyder det?

Du har mulighed for at søge om dispensation, hvis du har været udsat for usædvanlige forhold, der har påvirket resultatet af din adgangsgivende eksamen, således at din optagelseskvotient er blevet lavere end den krævede grænsekvotient for optagelse.

Dispensationsansøgning

Ønsker du at søge om dispensation, skal du uploade en dispensationsansøgning sammen med dokumentation for usædvanlige forhold til din ansøgning på www.optagelse.dk.

Dokumentation til din ansøgning

Du skal dokumentere de usædvanlige forhold og sandsynliggøre, at de usædvanlige forhold har påvirket din adgangsgivende eksamen.

Relevant dokumentation kan være:

 • Samtlige årskarakterer fra gymnasiet
 • Udtalelse fra gymnasiet, der bekræfter de forhold, der er angivet i begrundelsen for dispensationsansøgningen
 • Erklæring fra læge, speciallæge, psykiater eller lignende, der bekræfter de forhold der er angivet i begrundelsen for dispensationsansøgningen.

Vurdering af din ansøgning

Når vi behandler din dispensationsansøgning vurderer vi, om du har dokumenteret forhold, der må betragtes som usædvanlige. Vi vurderer også, om disse usædvanlige forhold må antages at have påvirket resultatet af din adgangsgivende eksamen i en sådan grad, at du ikke har opnået en tilstrækkelig høj kvotient til, at du vil kunne optages på den ansøgte uddannelse.

I vores vurdering indgår din optagelseskvotient, som er resultatet/gennemsnittet af din adgangsgivende eksamen, og sidste års grænsekvotient, som er den kvotient, der i kvote 1 ved det seneste optag gav adgang til den pågældende uddannelse.

Ansøgningsfrist

Fristen for at ansøge om optagelse, når du samtidig søger om dispensation for usædvanlige forhold, er den 15. marts kl. 12.00

Dokumentation - hvad skal med i min ansøgning?

Dit eksamensbevis

Har du bestået din adgangsgivende eksamen i 2004 eller senere, trækker systemet automatisk dit eksamensbevis, når du udfylder din ansøgning. Er din adgangsgivende eksamen fra før 2004, skal du uploade en kopi af dit eksamensbevis på optagelse.dk, så det er fremme senest 15. april.

Dokumentation for adgangsgrundlag for ansøgere via kvote 2 kan eftersendes, såfremt du ikke har modtaget eksamensbevis eller lignende før udløbet af ansøgningsfristen. Deadline for eftersendelse af eksamensbevis er 15. april, dog undtaget eksamens- og enkeltfastbeviser, der er gennemført i indeværende år, hvor fristen er 5. juli kl. 12.00.

Dokumentation for opfyldelse af specifikke adgangskrav

Hvis du er dumpet et fag på et højere niveau end det, der specifikt påkræves, og dermed ikke kan dokumentere, at du er bestået det lavere niveau, som kræves, kan du rette henvendelse til dit gymnasiale uddannelsessted. Uddannelsesstedet vil måske kunne være behjælpelig med en såkaldt ”rektorerklæring”, hvoraf det fremgår, at det vurderes, at du ville kunne have bestået det pågældende lavere niveau.

Dokumentationen vedhæftes din digitale ansøgning på optagelse.dk.

Dokumentation for aktiviteter, som skal vurderes i kvote 2

Det er vigtigt for behandlingen af din ansøgning, at du uploader en korrekt og fuldstændig dokumentation. Den bedste dokumentation er præcis i sit indhold samt læselig – dvs. en god kopi. Dokumentationen skal være så omfattende, at den beskriver alle sider af aktiviteten, men samtidig skal den være overskuelig. Fx skal dokumentation for erhvervserfaring indeholde periode, arbejdets art og ugentlige timetal. Som dokumentation for udført erhvervsarbejde, kan du anvende arbejdsgivererklæringer på optagelse.dk eller eksempelvis vedlægge lønsedler mm.

Som kvote 2-ansøger skal du uploade dine bilag på optagelse.dk.

I særlige tilfælde og efter aftale med den enkelte uddannelse, kan du sende dine bilag med posten, husk at henvise til din indsendte digitale ansøgning ved at skrive dit cpr.-nummer på bilaget og oplyse, hvilken uddannelse du har søgt ind på. HUSK at du kun skal indsende fotokopier, da bilagene ikke returneres.

Tidsfrister for fremsendelse af dokumentation som bilag til din ansøgning i kvote 2

Hvis du ønsker at uploade dokumentation for aktiviteter opnået efter 15. marts, skal du huske at oplyse dette i kvote 2 ansøgningen. Sidste frist for upload af dokumentation for aktiviteter, som du ønsker skal indgå i vurderingen af din kvote 2 ansøgning er den 15. april.

Fuldmagt - kan en anden søge på mine vegne?

Hvis du ikke selv har mulighed for at udfylde din ansøgning, fordi du for eksempel er ude at rejse, kan en anden person søge for dig. Det kræver, at du har givet denne person fuldmagt.

Læs mere om fuldmagt på optagelse.dk.

Gymnasial eksamen - hvad er definitionen?

Hvis du skal optages på en uddannelse gennem kvote 1, er det nødvendigt at have en gymnasial eksamen i rygsækken.

Hvad er en gymnasial eksamen?

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux)
 • Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamen), færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland, færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen fra Grønland, eksamen fra Duborg-skolen og fra A. P. Møller Skolen
 • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
 • Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB) Option Internationale de Baccalauréat (OIB) og dansk-tysk studentereksamen (DIAP)
 • Udenlandsk eksamen m.v., som Styrelsen for Videregående Uddannelser har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen.

Adgangskravet til visse tekniske uddannelser kan tillige opfyldes ved adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Kontakt studievejledningen for yderligere oplysninger.

Vurdering af udenlandske eksaminer, jf. stk. 1, nr. 9, foretages i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. Kontakt studievejledningen for yderligere oplysninger.

Indskrivning - hvordan søger jeg ind på et senere trin end 1. semester?

Optagelse

Du kan søge optagelse på to forskellige måder afhængigt af, om du skal begynde på første studieår af en erhvervsakademiuddannelse eller på 3. semester eller senere trin af en uddannelse.

Den Koordinerede Tilmelding (KOT) er for ansøgere, der skal begynde på første studieår af en erhvervsakademiuddannelse.

Indskrivning udenom KOT er for ansøgere der skal begynde på 3. semester (eller senere) på en erhvervsakademiuddannelse, ved (gen)indskrivning m.fl.

Er du I tvivl, om du skal søge om optagelse eller indskrivning, opfordres du til at kontakte os.

Kandidatreglen – kan jeg søge, hvis jeg har en kandidatuddannelse?

Fra og med sommeroptagelsen 2020 er kandidatreglen blevet genindført og reglerne om begrænsning af dobbeltuddannelse er blevet ophævet.

Kandidatreglen betyder, at ansøgere, der har gennemført en kandidatuddannelse, kun vil kunne optages på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den nye uddannelse.

Kandidatreglen gælder for ansøgere, der har gennemført en kandidatuddannelse, uanset i hvilket land kandidatuddannelsen er gennemført.

Dispensationsansøgning

Det er muligt at søge om dispensation fra kandidatreglen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Ønsker du at søge om dispensation, skal du uploade en dispensationsansøgning sammen med dokumentation for usædvanlige forhold til din ansøgning på www.optagelse.dk.

Vurdering af din dispensationsansøgning

Når vi behandler din dispensationsansøgning, vurderer vi, om du har dokumenteret usædvanlige forhold, der bevirker, at du ikke har mulighed for at anvende den tidligere gennemførte kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedsforhold berettiger ikke til dispensation fra Kandidatreglen. 

Ansøgningsfrist

Fristen for at ansøge om optagelse, når din ansøgning omfatter ansøgning om dispensation fra Kandidatreglen, er den 15. marts kl. 12.00.

Merit - hvad betyder det?

Merit betyder, at du bliver fritaget for dele af en uddannelse ved godskrivning af anden dansk eller udenlandsk uddannelse. Merit betyder fritagelse af allerede erhvervede kvalifikationer fra én formel uddannelse som led i gennemførelse af en anden formel uddannelse. Når du får merit, bliver du fritaget for dele af uddannelsen i form af prøver og/eller undervisningsforløb på din nye uddannelse.

Forhåndsmerit er en forhåndsgodkendelse af, at du vil kunne fritages for dele af en uddannelse, hvis du gennemfører et kommende studieophold i udlandet, eller ved en anden dansk uddannelsesinstitution.

Læs mere om merit.

Motivationsbeskrivelse - hvad skal den indeholde?

En motivationsbeskrivelse indgår ofte som et udvælgelseskriterium under kvote 2. Formålet med motivationsbeskrivelsen er at synliggøre, hvorfor du gerne vil læse på den pågældende uddannelse og hvilke tanker du gør dig ift. uddannelsen.

Motivationsbeskrivelsen bruges som dokumentation i kvote 2 og indgår i den samlede vurdering af din ansøgning.

UCN anbefaler dig at bruge nedenstående hjælpespørgsmål, når du laver en motivationsbeskrivelse. I skabelonen bliver der bl.a. spurgt til dine kompetencer, hvilket dækker over fx arbejde, kurser, uddannelse, fritidsinteresser, projektdeltagelse mm. samt hvordan du bruger disse kvalifikationer, når du fx løser en opgave. Vælg gerne de kompetencer ud, som kan have særlig betydning for dit valg af uddannelse:

 1. Hvorfor vil du gerne læse på den pågældende uddannelse? Hvor har du din interesse fra?
 2. Hvilke kompetencer har du med dig, som er relevante ift. uddannelsen – og hvorfor er netop disse kompetencer særlig relevante?
 3. Hvad kender du til uddannelsen – og hvor har du din viden fra?
 4. Hvilke overvejelser har du gjort dig om, hvordan du gerne vil bruge din uddannelse?
 5. Dato og underskrift

Motivationsbeskrivelsen må max. fylde 1 side eksklusiv eventuelle bilag. Motivationsbeskrivelsen uploades sammen med ansøgningen om optagelse i kvote 2.

Sprogkrav - hvilke krav er der til mit danskniveau?

Udenlandsk/nordisk ansøger

Du skal som udenlandsk ansøger kunne dokumentere, at du har bestået studieprøven i dansk eller kunne dokumentere, at du har tilsvarende kundskaber i dansk.

Udenlandske studerende fra Norden skal som udgangspunkt ikke opfylde sprogkrav. UCN kan dog på baggrund af en konkret faglig vurdering kræve, at ansøgere fra Norden har bestået studieprøven i dansk eller kan dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dette vurderes på baggrund af din adgangsgivende eksamen, en evt. motivationsbeskrivelse og/eller en samtale.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at hvis du som nordisk studerende bliver optaget på uddannelsen, skal du - som alle andre studerende - aflægge alle prøver på et forståeligt dansk.

Dansk statsborger

Der kræves ikke studieprøve, hvis du er dansk statsborger og har haft dansk ved den adgangsgivende eksamen, eller hvis du kan dokumentere, at du er opvokset som dansktalende.

Standby - hvad betyder det, og kan jeg søge flere uddannelser samtidig?

Standby betyder, at du står til rådighed. Hvis du søger en standbyplads, skal du være klar til at acceptere tilbud om en ledig plads i et nærmere fastsat tidsrum efter studiestarten 1. september (sommer) og uge 6 (vinter).

Bliver du optaget på en standbyplads, kan du ikke optages på en lavere prioritet, dvs. du ikke kan ikke være optaget på en anden uddannelse, du har søgt ind på. Hvis du får en standbyplads, men ikke får tilbudt studiestart i år, vil du få et tilsagn om optagelse næste år. Det vil sige, at du er sikker på en studieplads ved næste års optagelse. Du skal huske at sende et nyt ansøgningsskema næste år, hvor du sætter kryds i rubrikken: ”tilsagn”, hvis du stadig ønsker at blive optaget på studiet. Får du tilbudt en plads på studiet inden standbyfristen udløber, skal du sige ja til pladsen, ellers mister du også dit tilsagn om optagelse året efter.

Du kan kun søge om en standby-plads, hvis du samtidig søger om optagelse. Det vil sige, at du ikke kan bruge standby til at reservere en studieplads det efterfølgende år.

Du kan læse mere om standby på UG.dk.

Udvælgelseskriterier for ansøgning om ledig studieplads gældende fra sommeroptaget 2021

Fra sommeroptaget 2021 gælder en række udvælgelseskriterier for ansøgning om ledig studieplads.

Udvælgelseskriterierne er ens på tværs af uddannelserne (undtaget for læreruddannelsen, hvor udvælgelseskriterier er reguleret i adgangsbekendtgørelsen).

Der foretages en helhedsvurdering af hver enkelt ansøgning, hvor der lægges vægt på følgende:

 • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
 • Den motiverede ansøgning
 • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
 • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af ansøgningen.

 

Studievejledning

Camilla Lehmann Mortensen
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
calm@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.