Uddannelsens indhold

Uddannelsen til fysioterapeut er opbygget af 7 semestre. Hvert semester har en varighed af cirka 20 uger.

Uddannelsen er afvekslende, men også tidskrævende. Der stilles store krav til, at du deltager i både teoretisk og praktisk undervisning.

Undervisningen foregår på henholdsvis UCN og på fysioterapeutuddannelsens kliniske undervisningssteder i Region Nordjylland. Praktik udgør ca. en femtedel af uddannelsen

Semestrene på fysioterapeutuddannelsen

Få vist detaljerede beskrivelser af semestrene:

1. semester

Tema 1: Fysioterapi, profession, videnskab og læring

Temaet orienterer sig mod en grundlæggende forståelse af studiets arbejdsformer og den studerendes læring i forhold til fysioterapeutisk praksis og professionens arbejdsområder, herunder tværprofessionelle samarbejdsrelationer.
Fokus ligger endvidere på forståelse af det fysioterapeutiske videngrundlag – herunder menneske-, krops- og sundhedssyn, samt de lovmæssige og etiske rammer for professionsudøvelsen.

Tema 2: Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse og ræsonnering

Temaet orienterer sig mod den fysioterapeutiske undersøgelse og ræsonnering samt anvendelse af argumenter og belæg baseret på teorier fra praksis og videnskab.
Med udgangspunkt i funktionsevne og livskvalitet er fokus på krop, bevægelse og berøring, som mål, middel og udtryksform, understøttet af viden om mennesket, herunder bevægeapparatet, fysiologisk funktion og patologi.
Temaet orienterer sig endvidere mod den professionelle relation, kommunikation, samarbejde og borgerinddragelse.

Læringsudbytter

Viden:

 • Identificere og forklare grundlæggende sundhedsfaglige problemstillinger og centrale arbejdsområder, som professionens teoretiske og praktiske kundskabsområde retter sig imod
 • Redegøre for love, regler og etiske rammer af betydning for professionel praksis
 • Definere samarbejdsrelationer med tværprofessionelle samarbejdspartnere
 • Identificere og redegøre for professionens videnskabsteoretiske forståelser og teorigrundlag
 • Redegøre for grundlæggende forhold vedrørende menneskets bevægeapparat, fysiologiske funktioner og basale patofysiologiske funktioner samt deres indflydelse på bevægefunktion, som forudsætning for aktivitet og deltagelse i forskellige livsfaser
 • Redegøre for årsager til fysiske, fysiologiske og psykiske reaktioner på berøring og manuel vævspåvirkning
 • Redegøre for teoretiske perspektiver på sundhedsfaglig kommunikation og professionel relation, herunder borgerinddragende interaktion

Færdigheder:

 • Anvende og redegøre for fysioterapeutiske teorier og metoder som grundlag for fysioterapeutisk ræsonnering, i et borgerorienteret perspektiv, herunder inddragelse af sundhedsmodeller og argumentation med udgangspunkt i disse.
 • Anvende viden om grundlæggende forhold vedrørende menneskets bevægeapparats strukturer, vævstyper og bevægefunktion, samt fysiologiske / patofysiologiske funktioner af betydning for bevægefunktion.
 • Udvælge og demonstrere relevante fysioterapeutiske manuelle teknikker, samt planlægge, udføre og justere basal manuel og fysioterapeutisk vævsundersøgelse og behandling.
 • Afprøve basal vidensøgning og kildekritik, i forbindelse med indhentning af fysioterapeutisk videngrundlag.

Kompetencer:

 • Reflektere over egen rolle som sundhedsprofessionel med udgangspunkt i etiske og juridiske retningslinjer, samt ud fra en forståelse for borgercentreret praksis.
2. semester

Tema 3: Fysioterapeutisk intervention med fokus på bevægelsesanalyse og tilpasning af fysisk aktivitet

Temaet orienterer sig imod centrale fysioterapeutiske begreber som bevægelsesanalyse, funktionsanalyse, motorisk kontrol/-udvikling og -læring. Som forudsætning for denne analyse inddrages anatomiske, fysiologiske og psykologiske forhold, der har betydning for tilpasset fysisk aktivitet, træning og genoptræning.
Desuden inddrages teknologi – der kan anvendes til at undersøge og monitorere samt understøtte bevægelse og funktion. I planlægningen og udførelsen af den fysioterapeutiske intervention anvendes viden om kommunikation, pædagogik og didaktik.

Tema 4: Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse, ræsonnering og diagnosticering

Temaet har udgangspunkt i en bio-psyko-social og kulturel forståelse af menneskets funktionsevne og livskvalitet. Med udgangspunkt i et borgerperspektiv og fokus på menneskets ressourcer arbejdes med fysioterapeutisk undersøgelse, ræsonnering og diagnosticering. Som forudsætning for undersøgelse, ræsonnering og diagnosticering inddrages viden om anatomi, fysiologi og patologiske tilstande. I temaet er der fokus på berøring, palpation og manuelle færdigheder samt situationsbestemt kommunikation.

Læringsudbytter

Viden:

 • Redegøre for grundlæggende anatomiske, fysiologiske, biomekaniske og psykologiske forhold som forudsætninger for bevægelse, funktion, fysisk aktivitet og træning.
 • Vurdere vævsforhold og forudsætning for manuel vævsundersøgelse og behandling
 • Redegøre for teori og praksis vedrørende tilrettelæggelse og tilpasning af basale bevægeaktiviteter til udvalgte borgergrupper – individuelt og på hold.
 • Redegøre for og vurdere sammenhænge mellem fysisk inaktivitet og civilisationssygdomme
 • Argumentere for valg af træningsform/-aktiviteter samt progressionsmæssige overvejelser herfor
 • Redegøre for patologiske forhold i relation til væv og vævsskader i relation til funktion og funktionsevne

Færdigheder:

 • Identificere og analysere grundlæggende motoriske bevægelsesmønstre, bevægelseskvalitet og motorisk læring.
 • På baggrund af bevægeanalyse og funktionsanalyse kunne demonstrere planlægning, udførelse og justering af forløb bestående af specifikke øvelser og fysisk aktivitet individuelt og på hold.
 • Anvende og argumentere for målrettet manuel vævsundersøgelse og behandling
 • Anvende metoder til at undersøge og vurdere anatomiske og fysiologiske forudsætninger for bevægelse
 • Anvende udvalgte kliniske fysiologiske målemetoder rettet mod bevægelse og funktion, fysisk aktivitet og træning
 • Anvende teknologier til understøttelse af bevægelse og funktion
 • Anvende vidensøgning som del af den fysioterapeutiske praksis
 • Benytte professionel kommunikation i en sundhedspædagogisk kontekst.
 • Demonstrere fysioterapeutisk ræsonnering og basal diagnostik.

Kompetencer:

 • Planlægge og gennemføre enkle bevægelsestransaktioner og funktionsanalyser samt træffe konklusioner på baggrund heraf
 • Planlægge, gennemføre og evaluere forløb bestående af fysisk aktivitet og træning individuelt og på holdbasis, samt træffe beslutning om valg af træningsform og aktiviteter

 

3. semester

Tema 5: Fysioterapeutisk undersøgelse og klinisk ræsonnering og diagnosticering, behandling og genoptræning

Temaet orienterer sig imod fysioterapeutisk undersøgelse, der tager udgangspunkt i borgerens livsverden, perspektiv og ressourcer. Klinisk ræsonnering, differential diagnostik og basal klinisk beslutningstagning er centrale begreber der understøtter evidensbaseret praksis. Der arbejdes endvidere med planlægning og evaluering af behandling og genoptræning med afsæt i undersøgelsens resultater.
Relevante problemstillinger hentes inden for en bred vifte af de fysioterapeutiske specialer og arbejdsområder. 

Tema 6: Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse

Temaet retter sig mod det brede sundhedsbegreb, levekår, lighed – ulighed i sundhed i et samfundsperspektiv, og retter sig mod såvel arbejdslivet som fritidslivet og de kontekstuelle rammer herfor. Udgangspunktet er sundhedspædagogiske og sundhedspsykologiske teorier samt innovativ virksomhed inden for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.  Udgangspunktet er desuden fysisk aktivitet og bevægelse som mål og middel i forhold til individer og grupper.

Læringsudbytter

Viden:

 • Redegøre for fysioterapeutisk undersøgelse, diagnostik og differentialdiagnostik.
 • Med fokus på fysisk aktivitet redegøre for samfundsgruppers levevilkår i Danmark angående sundhed og ulighed i sundhed, køn, etnicitet set i forhold til livsstils- og civilisationssygdomme
 • Redegøre for sundhedspædagogiske teorier og metoder
 • Redegøre for relevant lovgivning, organisering inden for rehabilitering, sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet.
 • Redegøre for relevant tværprofessionelt samarbejde og organiseringen af dette i en sundheds- og samfundsmæssig kontekst.
 • Redegøre for smertefysiologi og diagnostisk udredning i forbindelse hermed.
 • Redegøre for ætiologi, patogenese, undersøgelse og behandling inden for udvalgte specialeområder

Færdigheder:

 • Anvende sundhedspædagogiske teorier og metoder til at planlægge og udføre en fysioterapeutisk intervention rettet mod enkelte borgere eller grupper med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse
 • Planlægge og foretage fysioterapeutisk klinisk undersøgelse gennem kliniske ræsonnering, herunder vurdere test og undersøgelsesmetoders reliabilitet og validitet
 • Planlægge og foretage fysioterapeutisk intervention gennem klinisk ræsonnering, herunder vurdere og dokumentere undersøgelsens resultater
 • Anvende udvalgte kliniske fysiologiske målemetoder rettet mod bevægelse og funktion, fysisk aktivitet og træning
 • Planlægge og foretage udredning af smerteproblematik i forbindelse med en fysioterapeutisk undersøgelse.

Kompetencer:

 • Demonstrere grundlæggende fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og diagnosticering. 
 • Reflektere over hvordan behandling og genoptræning kan tilrettelægges med borger/patientcentreret perspektiv under hensyntagen til en given sundhedsmæssig situation og samfundsmæssig kontekst.
 • Reflektere over hvordan sundhedsfremmende og forebyggende indsatser kan tilrettelægges med udgangspunkt i sundhedspædagogiske overvejelser baseret på individets fysiske, psykiske og sociale muligheder, ressourcer og motivation.
4. semester

Tema 7: Klinisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutisk behandling og rehabilitering

Temaet orienterer sig mod fysioterapeutisk undersøgelse, klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering i forhold til udvalgte fysioterapeutiske specialer og arbejdsområder. Fokus er på borgerinddragelse samt mono- og tværprofessionelle samarbejdsrelationer.  Desuden retter temaet sig mod undersøgelser og behandlingsteknikker, der understøtter patienten/borgerens mulighed og forudsætning, for bevægelse og deltagelse.
Temaets aktiviteter foregår både i teoretiske og kliniske kontekster.

Læringsudbytter

Viden:

 • Redegøre for og argumentere for valg af fysioterapeutisk undersøgelse, behandling, genoptræning og rehabilitering
 • Redegøre for indikationer og kontraindikationer for fysioterapeutisk intervention
 • Redegøre for ætiologi og patogenese i relation til almen sygdomslære inden for udvalgte diagnoseområder
 • Redegøre for skadesmekanismer i bevægeapparatet, herunder humant vævs biomekaniske egenskaber og teorier om fysisk stresspåvirkning.
 • Redegøre for neurofysiologiske mekanismer i forbindelse med smerte
 • Redegøre for overvejelser vedrørende samarbejdsrelationer med borger, mono- og tværprofessionelle samarbejdspartnere, herunder betydningen af sundhedsvæsenets organisering

Færdigheder:

 • Udføre, justere og argumentere for valg af fysioterapeutisk undersøgelse, herunder klinisk ræsonnering og diagnosticering
 • Udføre, justere og argumentere for valg af manuelle undersøgelses og behandlingsteknikker til smertedæmpning og påvirkning af bevægefunktion
 • Udføre, justere og argumentere for valg af fysioterapeutisk behandling, genoptræning og tilpasset fysisk aktivitet rettet mod individuelle forløb og holdtræningsforløb
 • Anvende og reflektere over relevant professionel kommunikation
 • Opsøge og anvende evidensbaseret viden relateret til fysioterapeutisk praksis

Kompetencer:

 • Udføre, justere og argumentere for valg af fysioterapeutisk undersøgelse af udvalgte patientkategorier herunder reflektere over mulige sammenhænge mellem patientens levekår og den aktuelle sygdomssituation
 • Udføre, justere og argumentere for valg af fysioterapeutisk behandling, genoptræning og tilpasset fysisk aktivitet rettet mod individuelle forløb og holdtræningsforløb
 • Håndtere forhold i patientens livssituation, som har betydning for den fysioterapeutiske intervention ud fra et patientcentreret perspektiv.
 • Indgå i samarbejdsrelationer med patient/borger samt mono- og tværprofessionelle samarbejdspartnere
 • Håndtere gældende etiske og institutionelle retningslinjer
5. semester

Tema 8: Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse

Temaet orienterer sig mod borgerens deltagelse i arbejds-, familie-, fritids- og samfundsliv og de vilkår der er forbundet hermed i form af lovgivningsmæssige rammer, kultur, holdninger og værdier. Der kan arbejdes med både et lokalt, nationalt og globalt perspektiv.
Indholdet retter sig mod at fysioterapeuten i samskabelse med borgere og samfund kan igangsætte og gennemføre interventioner inden for sundhedspædagogiske, sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Der sigtes overordnet mod, at interventioner igangsættes og gennemføres i en balance mellem kropslige og kontekstuelle krav og ressourcer.

Tema 9: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

Temaet orienterer sig mod klinisk ræsonnering og beslutningstagning i forhold til udvalgte fysioterapeutiske specialer og arbejdsområder. Der arbejdes med at udvælge og gennemføre intervention både i relation til behandling, genoptræning og rehabilitering. Temaets aktiviteter foregår både i teoretiske og kliniske kontekster. Der arbejdes med at vurdere, udvælge og anvende viden, teorier og eksisterende forskningsresultater i relation til klinisk praksis. Herunder er der fokus på at kunne udvælge og anvende evidensbaserede metoder.

Læringsudbytter

Viden:

 • Redegøre for og reflektere over fremmende og hæmmende faktorer i patientens/borgerens liv i forhold til deltagelse i arbejds-, familie-, fritids- og samfundskontekst  
 • Med fokus på fysioterapeutisk intervention redegøre for samfundsgruppers levevilkår angående sundhed og ulighed i sundhed set i forhold til levekår og civilisationssygdomme.
 • Identificere, analysere og vurdere fysiske belastningsformer og psykosociale faktorer, herunder arbejdsmiljømæssige og ergonomiske forhold, der kan påvirke funktionsevnen
 • Redegøre for elementer i epidemiologiske forskningsmetoder  
 • Redegøre for love og regler inden for sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser
 • Redegøre for grundlæggende teori om organisationskultur og –struktur
 • Redegøre og argumentere for teorier og metoder i relation til undersøgelse, behandling, genoptræning og rehabilitering, herunder validitet og reliabilitet

Færdigheder:

 • Anvende og argumentere for sundhedspædagogiske overvejelser til at planlægge og udføre en fysioterapeutisk intervention rettet mod enkelte patienter/borgere eller grupper
 • Anvende udvalgte teorier med henblik på at motivere enkelte patienter/borgere eller grupper i rehabiliterings- forebyggelses- eller sundhedsfremmeforløb
 • Identificere, vurdere og formidle faglige problemstillinger og opsøge relevant viden
 • Igangsætte, koordinere og gennemføre interventioner indenfor det sundhedspædagogiske, sundhedsfremmende og forebyggende område i samskabelse med borgere og samfund
 • Anvende, justere, og reflektere over valg af meningsfuld fysioterapeutisk intervention i genoptræning, rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme, herunder udvælge og anvende evidensbaserede metoder
 • Anvende og reflektere over relevant professionel kommunikation

Kompetencer:

 • Demonstrere evne til at understøtte patientens/borgerens handlekompetence i forhold til rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse ud fra patient/borgers livssituation.
 • Argumentere for og diskutere rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i relation til fysioterapeutisk intervention
 • Indgå i samarbejdsrelationer med patient/borger samt mono- og tværprofessionelle samarbejdspartnere
 • Håndtere gældende etiske og institutionelle retningslinjer
6. semester

Tema 10: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering (vi er ikke kun i en kliniske kontekst) og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner

Temaet retter sig imod udviklingsorienteret, selvstændig og kritisk professionsudøvelse. Semesterets indhold er orienteret mod komplekse fysioterapifaglige problemstillinger og tilhørende kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og dokumentation. Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering indeholder således udviklingsorienteret, selvstændig og kritisk professionsudøvelse, hvor både professions- og forskningsbaseret viden inddrages.
Temaet retter sig endvidere imod rammerne for professionsudøvelsen med forståelse for fysioterapeutens og fysioterapeutudøvelsens placering i sundhedsvæsenets forskellige organiseringer.

Læringsudbytter

Viden:

 • Reflektere over kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af konkrete fysioterapeutiske interventioner i forhold til evidensbaseret viden.
 • Relatere fysioterapien til organiseringen af det øvrige sundhedsvæsen og vurdere muligheder for organisatorisk at påvirke rammerne for udvalgte fysioterapeutiske interventioner.

Færdigheder:

 • Søge, udvælge, vurdere og anvende professions- og forskningsbaseret viden med relevans for en given problemstilling.
 • Argumentere, analysere og forholde sig kritisk til udvalgte fysioterapeutiske interventioner og det fysioterapeutiske teorigrundlag ud fra et bio-psyko-socialt og borgerinddragende perspektiv.
 • Mestre gældende dokumentationspraksis samt administrative procedurer. Herunder skriftlig formidle og dokumentere faglige overvejelser i et klar og præcis fagsprog.
 • Mestre ledelse og koordinering af fysioterapeutiske interventioner i sammenhæng med andre sundhedsindsatser

Kompetencer:

 • Selvstændigt planlægge, koordinere, iværksætte, gennemføre samt evaluere en målrettet og sammenhængende fysioterapeutisk intervention, herunder behandling og genoptræning, sundhedsfremme, optimering af sundhed, samt forebyggelse og rehabilitering
 • Selvstændigt at samarbejde med patient/borger og pårørende og andre relevante parter, med respekt for forskellige værdier og opfattelser af sygdom og sundhed
 • Selvstændigt indgå i samarbejde med mono- og tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere og herigennem bidrage til løsning af faglige og organisatoriske opgaver med henblik på at sikre sammenhængende og borgerinddragende patientforløb
 • Identificere behov for at udvikle egen viden og egne færdigheder i relation til professionsudøvelsen og være i stand til at holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne behov og læreprocesser 
7. semester

Tema 11: Selvstændig og kritisk professionsudøvelse og udvikling

Valgfrit element
Temaet orienterer sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere på nationalt eller internationalt plan. Fokus er på faglig fordybelse, kombineret med perspektiveringer af fagområdet i tilknytning til relaterede professioner eller internationale aspekter af fagudøvelsen.

Bachelorprojektet
Temaet orienterer sig mod systematisk fordybelse forankret i en faglig problemstilling fra praksisfeltet. Bachelorprojektet fordrer selvstændig undersøgelse og formidling af en faglig problemstilling med anvendelse af videnskabelig metode og med indsamling og inddragelse af teoretisk og empirisk materiale. Fokus er på deltagelse i udvikling, igangsættelse og udførelse samt dokumentation og formidling af forsknings-, udviklings- og projektarbejde og kvalitetsudvikling af faglige problemstillinger både teoretisk og i praksis.

Læringsudbytter

Viden:

 • Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.
 • Kan redegøre for og reflektere over egen professionsudøvelse samt egen professions opgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv.
 • Kan redegøre for og reflektere over videnskabsteori, forskningsmetoder og modeller til evaluering, kvalitetssikring og – udvikling samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i praksis.
 • Reflektere kritisk over implementering af ny viden frembragt i sundhedsvidenskabelig forskning samt i professionens kliniske forskning.

Færdigheder:

 • Demonstrere søgning og udvælgelse af forskningsbaseret viden i specifikke databaser
 • Anvende og kritisk forholde sig til national og international forskningsbaseret viden
 • Anvende og udvælge relevante videnskabelige kvalitative og kvantitative metoder for dataindsamling, databearbejdning og beskrivelse af data
 • Anvende grundbegreber inden for videnskabsteori og videnskabelig metode med henblik på udvikling og dokumentation af fysioterapi
 • Anvende, vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling
 • Anvende og argumentere for relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder (samt initiere og deltage i udviklings- og forskningsarbejde)

Kompetencer:

 • Vurdere og integrere forskningsetiske principper i forbindelse med udviklings- og forskningsarbejde
 • Selvstændigt analysere professions – og forskningsbaseret viden i professionelle sammenhænge og anvende og deltage i forsknings- og udviklingsarbejde inden for fysioterapeutiske professionsområder
 • Selvstændigt kunne anvende og integrere national og international forskningsbaseret litteratur samt resultater med henblik på at integrere disse i udvikling af professionen
 • Vurdere og påtage sig ansvar for kvalitetsudvikling

Studievejledning

Niels Martin Brix Jensen
Optagelsesvejleder

Tlf. 72 69 10 12
nmbj@ucn.dk

Træffes tirsdage kl. 9.00-10.00 og efter aftale

 

Morten Leineweber
Kontaktperson ift. udenlandske ansøgere

Tlf. 72 69 10 11
mol@ucn.dk

Træffes efter aftale

 

Helle Bønnelykke
Kontaktperson for allerede indskrevne studerende samt ansøgning om overflytning

Tlf. 72 69 10 05
hby@ucn.dk

Træffes efter aftale

 

Bevægelaboratorium

I Bevægelaboratoriet arbejder vi med at se, lytte, måle, undersøge, analysere, lære, eksperimentere og forske i menneskers ressourcer og begrænsninger i relation til fysioterapiens kerneområde - Bevægelse. 

Læs mere