Uddannelsens indhold

Her kan du læse om fag og praktik, og hvordan undervisningen foregår på uddannelsen til fysioterapeut.


Uddannelsen til fysioterapeut tager 3,5 år og er fordelt på 7 semestre.

Fag og temaer

På hvert semester møder du ét eller to overordnede temaer, der er ramme for den samlede undervisningen. Det centrale fag i temaerne er fysioterapi, men du får også undervisning i andre fag som fx anatomi, sygdomslære, psykologi, kommunikation og sociologi. 

1. semester

Tema 1: Fysioterapi, profession, videnskab og læring

Temaet orienterer sig mod en grundlæggende forståelse af studiets arbejdsformer og den studerendes læring i forhold til fysioterapeutisk praksis og professionens arbejdsområder, herunder tværprofessionelle samarbejdsrelationer.
Fokus ligger endvidere på forståelse af det fysioterapeutiske videngrundlag – herunder menneske-, krops- og sundhedssyn, samt de lovmæssige og etiske rammer for professionsudøvelsen.

Tema 2: Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse og ræsonnering

Temaet orienterer sig mod den fysioterapeutiske undersøgelse og ræsonnering samt anvendelse af argumenter og belæg baseret på teorier fra praksis og videnskab.
Med udgangspunkt i funktionsevne og livskvalitet er fokus på krop, bevægelse og berøring, som mål, middel og udtryksform, understøttet af viden om mennesket, herunder bevægeapparatet, fysiologisk funktion og patologi.
Temaet orienterer sig endvidere mod den professionelle relation, kommunikation, samarbejde og borgerinddragelse.

Klinisk undervisning: 1 uge i praktik

2. semester

Tema 3: Fysioterapeutisk intervention med fokus på bevægelsesanalyse og tilpasning af fysisk aktivitet

Temaet orienterer sig imod centrale fysioterapeutiske begreber som bevægelsesanalyse, funktionsanalyse, motorisk kontrol/-udvikling og -læring. Som forudsætning for denne analyse inddrages anatomiske, fysiologiske og psykologiske forhold, der har betydning for tilpasset fysisk aktivitet, træning og genoptræning.
Desuden inddrages teknologi – der kan anvendes til at undersøge og monitorere samt understøtte bevægelse og funktion. I planlægningen og udførelsen af den fysioterapeutiske intervention anvendes viden om kommunikation, pædagogik og didaktik.

Tema 4: Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse, ræsonnering og diagnosticering

Temaet har udgangspunkt i en bio-psyko-social og kulturel forståelse af menneskets funktionsevne og livskvalitet. Med udgangspunkt i et borgerperspektiv og fokus på menneskets ressourcer arbejdes med fysioterapeutisk undersøgelse, ræsonnering og diagnosticering. Som forudsætning for undersøgelse, ræsonnering og diagnosticering inddrages viden om anatomi, fysiologi og patologiske tilstande. I temaet er der fokus på berøring, palpation og manuelle færdigheder samt situationsbestemt kommunikation.

Klinisk undervisning: 2 uger i praktik

3. semester

Tema 5: Fysioterapeutisk undersøgelse og klinisk ræsonnering og diagnosticering, behandling og genoptræning

Temaet orienterer sig imod fysioterapeutisk undersøgelse, der tager udgangspunkt i borgerens livsverden, perspektiv og ressourcer. Klinisk ræsonnering, differential diagnostik og basal klinisk beslutningstagning er centrale begreber der understøtter evidensbaseret praksis. Der arbejdes endvidere med planlægning og evaluering af behandling og genoptræning med afsæt i undersøgelsens resultater.
Relevante problemstillinger hentes inden for en bred vifte af de fysioterapeutiske specialer og arbejdsområder. 

Tema 6: Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse

Temaet retter sig mod det brede sundhedsbegreb, levekår, lighed – ulighed i sundhed i et samfundsperspektiv, og retter sig mod såvel arbejdslivet som fritidslivet og de kontekstuelle rammer herfor. Udgangspunktet er sundhedspædagogiske og sundhedspsykologiske teorier samt innovativ virksomhed inden for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.  Udgangspunktet er desuden fysisk aktivitet og bevægelse som mål og middel i forhold til individer og grupper.

4. semester

Tema 7: Klinisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutisk behandling og rehabilitering

Temaet orienterer sig mod fysioterapeutisk undersøgelse, klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering i forhold til udvalgte fysioterapeutiske specialer og arbejdsområder. Fokus er på borgerinddragelse samt mono- og tværprofessionelle samarbejdsrelationer.  Desuden retter temaet sig mod undersøgelser og behandlingsteknikker, der understøtter patienten/borgerens mulighed og forudsætning, for bevægelse og deltagelse.
Temaets aktiviteter foregår både i teoretiske og kliniske kontekster.

Klinisk undervisning: 8 uger i praktik

5. semester

Tema 8: Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse

Temaet orienterer sig mod borgerens deltagelse i arbejds-, familie-, fritids- og samfundsliv og de vilkår der er forbundet hermed i form af lovgivningsmæssige rammer, kultur, holdninger og værdier. Der kan arbejdes med både et lokalt, nationalt og globalt perspektiv.
Indholdet retter sig mod at fysioterapeuten i samskabelse med borgere og samfund kan igangsætte og gennemføre interventioner inden for sundhedspædagogiske, sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Der sigtes overordnet mod, at interventioner igangsættes og gennemføres i en balance mellem kropslige og kontekstuelle krav og ressourcer.

Tema 9: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

Temaet orienterer sig mod klinisk ræsonnering og beslutningstagning i forhold til udvalgte fysioterapeutiske specialer og arbejdsområder. Der arbejdes med at udvælge og gennemføre intervention både i relation til behandling, genoptræning og rehabilitering. Temaets aktiviteter foregår både i teoretiske og kliniske kontekster. Der arbejdes med at vurdere, udvælge og anvende viden, teorier og eksisterende forskningsresultater i relation til klinisk praksis. Herunder er der fokus på at kunne udvælge og anvende evidensbaserede metoder.

Klinisk undervisning: 7 uger i praktik

6. semester

Tema 10: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering (vi er ikke kun i en kliniske kontekst) og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner

Temaet retter sig imod udviklingsorienteret, selvstændig og kritisk professionsudøvelse. Semesterets indhold er orienteret mod komplekse fysioterapifaglige problemstillinger og tilhørende kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og dokumentation. Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering indeholder således udviklingsorienteret, selvstændig og kritisk professionsudøvelse, hvor både professions- og forskningsbaseret viden inddrages.
Temaet retter sig endvidere imod rammerne for professionsudøvelsen med forståelse for fysioterapeutens og fysioterapeutudøvelsens placering i sundhedsvæsenets forskellige organiseringer.

Klinisk undervisning: 10 uger i praktik

7. semester

Tema 11: Selvstændig og kritisk professionsudøvelse og udvikling


Valgfrit element
Temaet orienterer sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere på nationalt eller internationalt plan. Fokus er på faglig fordybelse, kombineret med perspektiveringer af fagområdet i tilknytning til relaterede professioner eller internationale aspekter af fagudøvelsen.

Bachelorprojekt
Temaet orienterer sig mod systematisk fordybelse forankret i en faglig problemstilling fra praksisfeltet. Bachelorprojektet fordrer selvstændig undersøgelse og formidling af en faglig problemstilling med anvendelse af videnskabelig metode og med indsamling og inddragelse af teoretisk og empirisk materiale. Fokus er på deltagelse i udvikling, igangsættelse og udførelse samt dokumentation og formidling af forsknings-, udviklings- og projektarbejde og kvalitetsudvikling af faglige problemstillinger både teoretisk og i praksis.


Praktik

På uddannelsen til fysioterapeut skal du i praktik i 28 uger i alt, og du kommer i praktik 5 gange i løbet af uddannelsen. Første gang du skal i praktik er allerede på første semester. Du kan se fordelingen i semesterplanen.

På fysioterapeutuddannelsen hedder praktik "klinisk undervisning". Du kommer ud og får dit fremtidige job i hænderne og afprøver den teori og de færdigheder, du har lært på UCN i virkelige arbejdsopgaver. På den måde tilegner du ny viden og nye perspektiver.

Du får en vejleder, der følger dig meget tæt

Når du skal ud i klinisk undervisning, får du tilknyttet en vejleder, der er erfaren fysioterapeut på praktikstedet og er uddannet til at vejlede og undervise dig. I tilrettelægger et læringsforløb sammen og vejlederen sørger for, at du kommer igennem forskellige arbejdsopgaver og underviser og vejleder dig løbende, så du kan lære det, der skal til for, at du kan blive en dygtig fysioterapeut.

Din vejleder følger dig tæt. Hver dag. Hele tiden. Du er derfor virkeligt "på" - og de 28 ugers klinisk undervisning opleves af studerende som nogle ret intense uger, hvor de lærer meget.

Du kommer ud i grupper

Du bliver ikke sendt ud alene. Du vil typisk komme ud i klinisk undervisning sammen med 2-4 medstuderende i en gruppe samme sted. 

Du er garanteret en praktikplads

På uddannelsen til fysioterapeut hedder praktiksteder kliniske uddannelsessteder (ligesom praktik hedder klinisk undervisning). Du skal ikke selv finde et sted. Fysioterapeutuddannelsen har aftaler med en bred vifte af kliniske uddannelsessteder i region Nordjylland, og alle studerende er garanteret en plads.

Du kommer forskellige steder hen

Når du skal ud i klinisk undervisning vil en koordinator fordele pladserne mellem dig og dine medstuderende. Du kan indgive ønsker, og der tages naturligvis forbehold for familieforhold, mv., men som udgangspunkt skal du forberede dig på at kunne komme til alt fra Skagen til Hobro og fra Thisted til Mou. De kliniske uddannelsessteder har forskellige specialiseringer og berøringsflader. Det kan være både privatklinikker, specialklinikker og sygehuse. I regionen og i kommuner.

De forskellige erfaringer gør dig dygtigere

På uddannelsen har vi fokus på, at du uddannes som fysioterapeut med brede og forskelligartede erfaringer. Også selvom du måske har en specifik specialisering eller et bestemt fremtidsscenarie i tankerne. Det er godt at prøve noget forskelligt for at sikre dig, at du er på rette vej. En bredde i dine erfaringer gør dig kun til en bedre fysioterapeut.

Få erfaring, netværk og et unikt indblik i din fremtid

Læs om de mange fordele ved praktikken på UCN.


Samarbejde med virkeligheden

Du kommer undervejs i studiet helt tæt på professionen og får mulighed for at stifte bekendtskab med de virksomheder og organisationer, hvor fysioterapeuter arbejder.

Du kommer på virksomhedsbesøg 

Som del af undervisningen vil du komme på ekskursioner og besøg hos praktiserende fysioterapeuter, specialklinikker, på sygehuse eller andre steder, der kan give dig indblik i fysioterapiens hverdag og den vigtige rolle, du kommer til at spille som fysioterapeut.

I undervisningen møder du mennesker fra virkelighedens verden 

Mange af dine undervisere vil være erfarne fysioterapeuter, der tidligere har været praktiserende og som måske også forsker i fysioterapi. 

Du vil også møde forskellige gæsteundervisere og oplægsholdere, der kommer med beretninger fra virkelighedens verden, viden fra nyeste forskning eller anderledes perspektiver på fysioterapi. Det kan også være andre fagligheder som fx læger eller socialrådgivere, der samarbejder med fysioterapeuter i deres hverdag. Eller det kan være almindelige borgere, der har eller har haft brug for en fysioterapeut i hverdagen.

Du får virkelige erfaringer i Uddannelsesklinikken

Uddannelsesklinikken er en klinik, hvor vi samarbejder med borgere og virksomheder om at løse virkelige problematikker - og hvor du i projekter fx også kan arbejde tværfagligt sammen med studerende fra UCN's andre sundhedsfaglige uddannelser. Som del af undervisningen kommer du fra 3. semester ned i Uddannelsesklinikken i mindre grupper sammen med to vejledere. 

  • Det kan fx være en samarbejdsaftale med Forsvaret, der sender soldater med diverse skader til undersøgelse og vejledning i klinikken.
  • Det kan være et samarbejde med en patientforening, hvor du som studerende møder patienter med fx rygsmerter eller neurologiske lidelser.
  • Det kan også være, at du som studerende selv finder patienter, som du undersøger og rådgiver. Fx indenfor diabetes, lungesygdomme eller hjerte/karlidelser.

UCN's Uddannelsesklinik

Virksomheder og borgere kan kontakte UCN's Uddannelsesklinik med projekter og virkelige problematikker, som de gerne vil have løst. Det indgår som del af de studerendes undervisning.

Læs om Uddannelsesklinikken

    

Mange skriver bachelorprojekt med en virksomhed

Du kan vælge at skrive det afsluttende bachelorprojekt på 7. semester i samarbejde med en virksomhed. Du kan selv tage kontakt til en virksomhed med en idé, eller du kan søge i UCN's job- og projektbank, hvor virksomheder kan sende forslag ind til opgaver, som de gerne vil samarbejde om. En anden mulighed for at gøre en forskel i virkeligheden er at blive del af et Ph.d.-projekt og bidrage til at afdække et bestemt område i afhandlingen.


Studieformer

På fysioterapeutuddannelsen foregår undervisningen på forskellige måder. 

Årgangshold: Når du starter på uddannelsen vil det være som del af et årgangshold på omkring 75 studerende. 

Stamhold: Du vil herudover blive del af et mindre stamhold på omkring 25 studerende, der kommer til at arbejde sammen i øvelokaler, laboratorier osv. - og det er dem, du vil opleve mest tid sammen med i undervisningen.

Studiegruppe: Du vil også blive del af en studiegruppe. Dit stamhold bliver delt op i fem studiegrupper med fem studerende i hver gruppe.

I løbet af en dag kan du sagtens opleve både at blive undervist på det store årgangshold, på stamholdet og have gruppearbejde i din studiegruppe. Derudover er der naturligvis også selvstudie.

Du får en hverdag på campus

På uddannelsen til fysioeterapeut har vi en forventning om, at du har din hverdag på campus, og at du indgår i et forpligtende samarbejde: Det er vigtigt både for din læring og for dit holds læring, at du dukker op til undervisningen. Vi er f.eks. afhængige af hinanden, når vi laver øvelser sammen. Et aktivt liv og tilstedeværelse på campus er også vigtigt for studiemiljøet, og derfor vil du opleve, at selv gruppearbejde foregår på campus.

Skema og forberedelse

  • Tilstedeværelsen og skemaet på campus er cirka 20-22 timer om ugen, men det varierer meget fra uge til uge. Nogen uger kan det være 10 timer, andre kan det være 32.
  • Undervisningen kan placeres fra klokken 8 om morgenen til 17-18 om aftenen. 
  • Sammen med læsning og forberdelse hjemme skal du forvente at bruge omkring 45 timer om ugen på dit studie.

På studiet bruger du kroppen til at lære

Det er vigtigt ikke bare at kende teorien om kroppen men at få undersøgelser og behandlinger så meget i hænderne som overhovedet muligt. Derfor øver du dig hele tiden på dine medstuderende, og du lægger også selv krop til dine medstuderendes undersøgelser og behandlinger.

Det kan virke grænseoverskridene at smide noget af tøjet til en øvesession, men vores erfaring er, at det meget hurtigt bliver hverdag. At du selv har lagt krop til, gør dig i øvrigt til en bedre og mere tillidsvækkende fysioterapeut, der forstår den sårbarhed og tillid, der er på spil i behandlinger.

Vi arbejder i laboratorier

På fysioterapeutuddannelsen er der en række laboratorier og faciliteter, der giver dig gode muligheder for at øve din faglighed i omgivelser så tæt på virkeligheden som muligt.

Bevægelaboratoriet

Her arbejder du med måleudstyr af højeste internationale standard indenfor fysisk træning, bevægelsesanalyse, fysiologisk testning og balance og postural kontrol.

Se mere

Kommunikationslab

Kommunikationslaboratoriet er rammen, når vi træner forskellige typer af situationer med patienter, pårørende og kollegaer - og vi får hjælp fra professionelle skuespillere!

Find ud af mere

Træningssalen

I træningssalen øver du udførelsen af forskellige typer af træningsøvelser til forebyggelse og genoptræning.

Anatomisk læsesal

På biblioteket får du adgang til en læsesal med en stor samling af lærebøger om anatomi og detaljerede anatomiske modeller.

    

UCN's læringstilgang

På UCN kombinerer vi altid teori med praksis og med refleksion. Det kalder vi Refleksiv Praksislæring. Læs mere om UCN's læringstilgang.

Oplev campus

Udannelsen til fysioterapeut er placeret sammen med flere andre uddannelser indenfor krop og sundhed på Campus Selma Lagerløfs Vej.


Udlandsophold

På uddannelsen til fysioterapeut har du mulighed for at tage et eller flere af dine praktikforløb (din kliniske undervisning) i udlandet. Mange vælger at rejse ud 4., 5. og/eller 6. semester

Vi anbefaler, at du rejser ud mindst én gang

Vores anbefaling og erfaring er, at de studerende, der rejser ud, bliver både menneskeligt og fagligt rigere. De får sociale, kulturelle og faglige oplevelser og kommer hjem med vigtige  perspektiver, de får stor glæde og gavn af i deres videre uddannelse og fremtidige fag som fysioterapeuter.

Du får muligheder i hele verden

På uddannelsen har vi en lang række samarbejdspartnere i det meste af verden, som du kan vælge imellem. Du kan også vælge selv at finde din egen udenlandske praktikplads, hvis der er et bestemt sted, du gerne vil hen.

Internationale koordinatorer hjælper dig afsted

På UCN har vi internationale koordinatorer på alle campusser. De står klar fra dag ét i din uddannelse til at vejlede dig i, hvilke muligheder du har for at rejse ud, hvordan du rent praktisk kommer afsted, og hvordan du får det bedst mulige ophold.

→ Den internationale koordinator på fysioterapeutuddannelsen hedder Priscila de Brito Silva. Du er velkommen til at skrive til hende, hvis du har spørgsmål om udlandsophold som del af dit uddannelsesvalg: PRD@ucn.dk

Vil du vide mere om udlandsophold?

Der er mange gode grunde til at tage et udlandsophold som del af din uddannelse. Mange virksomheder vægter det fx højt, når de ansætter. Læs mere om udlandsophold, fordele og dine muligheder for at opleve verden med UCN:


Studieordning og officielle dokumenter

Her finder du officielle dokumenter som studieordninger, karakteropgørelser og studieaktivitetsmodellen for uddannelsen.

Studievejledning

Niels Martin Brix Jensen
Optagelsesvejleder

Tlf. 72 69 10 12
nmbj@ucn.dk

Træffes tirsdage kl. 9.00-10.00 og efter aftale

 

Morten Leineweber
Kontaktperson ift. udenlandske ansøgere

Tlf. 72 69 10 11
mol@ucn.dk

Træffes efter aftale

 

Helle Bønnelykke
Kontaktperson for allerede indskrevne studerende samt ansøgning om overflytning

Tlf. 72 69 10 05
hby@ucn.dk

Træffes efter aftale