Studieordning og regelgrundlag

Find flere oplysninger om uddannelsen i studieordningen

Studieordning

Nedstående studieordning er den gældende fælles studieordning for Innovation og Entrepreneurship for alle udbydere af uddannelsen. Ny fælles og lokal studieordning er under udarbejdelse og vil være at finde her inden studiestart september 2018.

2019

2018

2017 - 2018

Eksamensreglement

Her finder du det nyeste eksamensreglement.

Love og regelgrundlag

På hjemmesiden retsinformation.dk kan du finde en række informationer om uddannelsens regelgrundlag. Du kan fx finde oplysninger om:

  • Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser
  • Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
  • Orientering om anvendelse af et gruppefremstillet produkt til en prøve
  • Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)
  • Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
  • Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Studievejledning

Louise Esko
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 14 45
loer@ucn.dk