Uddannelsens indhold

Uddannelsen er struktureret med en række nationale og lokale fagelementer der binder uddannelsen sammen

International hospitality management-uddannelsen er et 1½-årigt fuldtidsstudium på 90 ECTS, som består af følgende:

 • Nationale fagelementer
 • Lokale fagelementer: Lokalt fagelement
 • Lokale fagelementer: Valgfag
 • Praktikophold
 • Professionsbachelorprojekt

Uddannelsen er struktureret med en række nationale- og lokale fagelementer, der binder uddannelsen sammen. De nationale- og lokale fagelementer er udmøntet i forskellige temaer, lokalt fagelement og valg, der hver især indeholder en række forskellige fagområder.

1. Semester

 • Tema 1: Medarbejder og organisationsudvikling (12 ECTS)
 • Tema 2: Virksomhedsdrift (13 ECTS)
 • Lokalt fagelement: Employability (5 ECTS)

2. Semester

 • Tema 3: Hospitality og værtskab (14 ECTS)
 • Tema 4: Strategisk værdiskabelse (11 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS)

3. Semester

 • Praktik
 • Professionsbachelorprojekt

Tidsrum for skemalagte aktiviteter

Du skal forvente skemalagte aktiviteter i tidsrummet 8.30-17.10. Skemalagte aktiviteter kan f.eks. være undervisning, workshops, virksomhedsbesøg, gæsteforelæsninger etc.

Obligatoriske nationale- og lokale fagelementer

 • Ledelse og organisation
 • Økonomi
 • Kultur- og gæste forståelse
 • Hostmanship
 • Strategi
 • Metode
 • Jura
 • Salg og markedsføring

Du kan læse en nærmere beskrivelse af de enkelte fag i studieordningen for international hospitality management.

Undervisning og læringstilgang

Undervisningen på international hospitality management er tilrettelagt som en kombination af holdundervisning, gruppearbejde og projektarbejde, der giver et godt samspil mellem dig, dine medstuderende og underviserne.

Da UCN´s mål er at uddanne i virkeligheden, er undervisning og opgaver meget praksisorienterede, sådan at du får praksiskompetencer og kan omsætte teori til løsninger i praksis. Vi arbejder med en læringstilgang, som vi kalder refleksiv praksislæring der, som navnet antyder, bygger på tre bærende elementer:

 • Refleksivitet
 • Praksis
 • Læring

Du skal kunne reflektere over din egen praksis og være i stand til at finde nye løsninger. I praksis lærer du at skabe sammenhæng mellem teoretisk kunnen og de opgaver, der stilles i det kommende erhverv. Læringsaktiviteterne er ligeledes praksisnære, så du som studerende får mulig­hed for at udvikle din viden, færdigheder og kompetencer inden for profes­sionen. Læs mere om læringstilgangen refleksiv praksislæring.

Vi inviterer i løbet af din studietid gæsteforelæsere fra erhvervslivet som et vedkommende bidrag til undervisningen.

Undervisningen foregår på 1. semester på dansk og på 2. semester på engelsk, og du kan forvente anbefalet litteratur på engelsk. For at få tilsendt eksempler på tidligere litteraturlister, kan du kontakte faglig studievejleder.

International hospitality management-uddannelsen er et fuldtidsstudium på gennemsnitligt 43 timer om ugen, men som på de fleste videregående uddannelser, er der ikke undervisning 43 timer om ugen. Når der ikke er undervisning, er der ansvar for egen læring. Det er altså dér, at du som studerende selv aktivt tilegner dig viden ved at læse anbefalet litteratur til opfyldelse af fagenes læringsmål samt arbejder på projekter. Se i studieaktivitetsmodellen hvordan belastningen forventes at fordele sig på de 3 semestre.

Studievejledning

Lone Møller Wejrum
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 13 88
lmw@ucn.dk