Adgangskrav og optagelse

Læs om kravene for optagelse på jordemoderuddannelsen

Fakta om uddannelsen

Studiestart: I begyndelsen af september og februar
Adgangskvotient: 10,2 i 2020
Studiepladser: 72 pladser fordelt på studiestart september og februar
Kvotefordeling: 50% i kvote 1 og 50% i kvote 2

Se hvordan du søger ind

Din baggrund for at søge uddannelsen er afgørende for, hvornår du skal søge. Se hvordan og hvornår du skal søge ind på uddannelsen til jordemoder.

Kvote 1

Ansøgning via kvote 1 er for dig, der udelukkende ønsker at blive vurderet på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen.

Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangskrav for kvote 1

 • Gymnasial eksamen
 • Kemi C eller bioteknologi A eller biologi A

Udvælgelseskriterier for kvote 1

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi ansøgere i denne kvote med de højeste eksamensgennemsnit. Der optages efter 7-trinsskalaen. Gennemsnit efter 13-skalaen omsættes til 7-trinsskalaen.

Har du en udenlandsk gymnasial eksamen, hvor dit gennemsnit kan omregnes til den danske karakterskala, behandles din ansøgning efter kriterierne i kvote 1.

Betinget optagelse

Denne uddannelse har ikke betinget optagelse. Det vil sige, at du skal opfylde de formelle adgangskrav eller have et positivt vurderingssvar om andet adgangsgrundlag, når du søger. Du er velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du er i tvivl.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for kvote 1

Ansøgningsfristen er den 5. juli kl. 12.00.

Særlig frist for ansøgere med udenlandsk gymnasial eksamen

Ansøgningsfristen for ansøgere med en udenlandsk gymnasial uddannelse er 15. marts kl. 12.00.

Find yderligere vejledning på ufm.dk

Om kvote 1

Få mere information om kvote 1-optagelse.

Hvis du er i tvivl om definitionen, kan du læse en detaljeret definition af begrebet gymnasial eksamen.

Ca. 50% af studiepladserne på jordemoderuddannelsen tildeles ansøgere i kvote 1.


Kvote 2

Ansøgning via kvote 2 er for dig, der gerne vil vurderes ud fra andre relevante kvalifikationer end eksamensgennemsnittet fra din gymnasiale eksamen. Det kan fx være relevante kvalifikationer fra erhvervsarbejde, højskoleophold, udlandsophold og frivilligt arbejde.

Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangskrav for kvote 2

1) Du har en adgangsgivende gymnasial uddannelse med bestået Kemi C eller bioteknologi A eller biologi A og et gennemsnit, som ikke rækker til optagelse via kvote 1.

Der foretages en helhedsvurdering på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

 • Motivationsbeskrivelse på én side, hvor du beskriver din motivation og dine personlige kvalifikationer for at søge studiet
 • Studierelevant- eller alm. erhvervserfaring af mindst 6 måneders varighed
 • Eksamensgennemsnittet i den gymnasiale uddannelse
 • Bestået engelsk B
 • Bestået samfundsfag C
 • Bestået psykologi C
 • Højskole- eller udenlandsophold af mindst 3 måneders varighed
 • Andre studierelevante aktiviteter f.eks. frivilligt arbejde

2) Du har en relevant adgangsgivende erhvervsuddannelse samt dansk A og engelsk B og enten psykologi C eller samfundsfag C og enten kemi C eller bioteknologi A eller biologi A eller naturfag C. Bemærk at naturfag C forsvinder som mulighed fra optagelsen i 2021.

Adgang via relevant erhvervsuddannelse omfatter:

 • Ambulancebehandler
 • Hospitalsteknisk Assistent
 • Pædagogisk Assistent
 • Redder (speciale ambulanceassistent)
 • Social- og sundhedsassistent (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)
 • Tandklinikassistent
 • Veterinærsygeplejerske

Der foretages en helhedsvurdering på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

 • Motivationsbeskrivelse på én side, hvor du beskriver din motivation og dine personlige kvalifikationer for at søge studiet 
 • Eksamenskaraktererne i hvert af de 4 gymnasiale fag 
 • Studierelevant- eller alm. erhvervserfaring af mindst 6 måneders varighed
 • Andre studierelevante aktiviteter f.eks. frivilligt arbejde

Desuden foretages en helhedsvurdering på baggrund af udvælgelseskriterier.

3) Du har en adgangsgivende udenlandsk eksamen, som ikke kan omregnes til en dansk eksamenskvotient.

Er din adgangsgivende eksamen fra et ikke-nordisk land, skal du som udgangspunkt have bestået Studieprøven i dansk eller have andre tilsvarende kvalifikationer i dansk.

4) Du har et positivt vurderingssvar om andet adgangsgrundlag, fordi du har kvalifikationer, der kan sidestilles med uddannelsens specifikke adgangskrav.

Opfylder du ikke adgangskravene, kan du søge om en forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag, hvis du kan redegøre for at du har kvalifikationer, der kan sidestilles med adgangskravene.

Betinget optagelse

Denne uddannelse har ikke betinget optagelse. Det vil sige, at du skal opfylde de formelle adgangskrav eller have et positivt vurderingssvar om andet adgangsgrundlag, når du søger. Du er velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du er i tvivl.

Relevant erhvervserfaring

Studierelevant erhvervsarbejde, der kan kvalificere til optagelse, kan være inden for pleje af eller omsorg for mennesker, der ikke kan klare sig selv fysisk eller psykisk. Det vil typisk være inden for social- og sundhedssektoren og kan bestå i pleje af syge mennesker, ældre, handicappede eller børn før skolealderen.

Almindeligt erhvervsarbejde medtages også i den samlede vurdering. Arbejde i følgende funktioner regnes ikke for at være studierelevant: au-pair, ung pige i huset, medhjælper i fritidshjem/SFO/børnehaveklasse.

Eksempler på studierelevant arbejde:

 • Personlig handicaphjælper
 • Medhjælper i handicaphjem
 • Pædagogmedhjælper i vuggestue/børnehave/børnehjem
 • Kommunalt ansat hjemmehjælper
 • Kommunalt ansat dagplejemor
 • Sygehjælper
 • Social- og sundhedshjælper/assistent
 • Plejehjemsassistent

Arbejde i udlandet

Arbejde i udlandet godkendes, hvis betingelserne for godkendelse af det studierelevante eller alm. erhvervsarbejde i øvrigt er opfyldte. Studierelevant erhvervsarbejde, som er optjent i udlandet, kan gælde både som erhvervserfaring og udlandsophold.

Dokumentation for erhvervserfaring

Dokumentation for erhvervsarbejde skal indeholde oplysninger om ansættelsesperiode, den ugentlige arbejdstid, og hvad arbejdet har bestået i. Det skal dokumenteres, at arbejdet har været lønnet.

Brug arbejdsgivererklæring, som du finder på www.optagelse.dk eller bag i ansøgningshæftet fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

Kriterier for studierelevant eller alm. erhvervsarbejde

 • Ugentlig arbejdstid på mindst 28 timer. Arbejdstiden skal være udregnet som et gennemsnit over 4 uger og kan være fordelt på flere arbejdsgivere.
 • Ugentlig arbejdstid mellem 18 og 27 timer godkendes med halvdelen af det antal måneder, erhvervsarbejdet har varet.
 • Arbejdet skal være lønnet, enten i form af penge eller i form af naturalløn, fx kost og logi.
 • Erhvervserfaringen skal være optjent efter det fyldte 18. år og inden d. 1. maj i ansøgningsåret.
 • Erfaring, som er erhvervet under uddannelse (praktik), medregnes ikke.

Hvis du er i tvivl om din erhvervserfaring, fx om du har tilstrækkeligt, om det er relevant osv., er du velkommen til at kontakte studievejledningen.

Maksimum 12 måneders varighed på aktiviteter

Behandling af din ansøgning til jordemoderuddannelsen i kvote 2 sker efter en individuel helhedsvurdering af dine kvalifikationer. Forskellige kvalifikationer kan erhverves sideløbende, men der kan kun lægges aktiviteter af en samlet varighed på 12 måneder til grund for vurderingen.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for kvote 2

Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00.

Frist for vedhæftning af dokumentation

Kvote 2 ansøgere kan indtil 1. maj kl. 12.00 vedhæfte dokumentation til ansøgningen på optagelse.dk. Hvis du først senere færdiggør din adgangsgivende eksamen, har du indtil den 5. juli kl. 12.00 til at vedhæfte din dokumentation.

Hold øje med din e-mail

UCN sender en kvittering pr. mail for modtagelse af din ansøgning via kvote 2, derfor er det vigtigt at du holder øje med din mail, da det er via den vi kommunikerer med dig.

Forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag

Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangsgrundlaget, har du mulighed for at søge om dispensation i form af en forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag.

Et positivt vurderingssvar om andet adgangsgrundlag giver dig adgang til at søge optagelse på lige fod med øvrige ansøgere i kvote 2 på optagelse.dk.

Læs mere om hvordan du får en forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag eller find ud af hvordan og hvornår du skal søge ind med et positivt vurderingssvar om andet adgangsgrundlag.

Om kvote 2

Få mere information om kvote 2-optagelse.

Ca. 50% af studiepladserne på jordemoderuddannelsen tildeles ansøgere i kvote 2.

Ledige studiepladser

Hvis du ikke fik søgt inden ansøgningsfristens udløb, vil du stadig have mulighed for at søge eventuelle ledige pladser. Der optages helt frem til studiestart. Eventuelle ledige pladser vil blive offentliggjort på siden for ledige studiepladser.

Studievejledning

Karin Lindholm
Studievejleder

Tlf : 72 69 09 88
klc@ucn.dk

Træffes torsdag kl. 10.30 - 12.00

Studentervejledere