Adgangskrav og optagelse

Læs om kravene for optagelse på jordemoderuddannelsen

Fakta om uddannelsen

Studiestart: Primo september og primo februar
Adgangskvotient: 10,7 i 2018
Studiepladser: 70 pladser fordelt på studiestart september og februar

Ansøgningsfrister:

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Ansøgningsfristen for ansøgere med en udenlandsk gymnasial eksamen er 15. marts kl. 12.00.

Optagelse

Du skal ansøge om optagelse på optagelse.dk. Jordemoderuddannelsen har 70 studiepladser og har ikke betinget optag.

Kvote 1

Adgangskrav til jordemoderuddannelsen i kvote 1 er en gymnasial eksamen med bestået kemi C eller bioteknologi A.

I kvote 1 optager vi de ansøgere, der har de højeste eksamensgennemsnit.

Har du en udenlandsk gymnasial eksamen, hvor dit gennemsnit kan omregnes til den danske karakterskala, behandles din ansøgning efter kriterierne i kvote 1. Ansøgningsfristen for ansøgere med en udenlandsk gymnasial eksamen er 15. marts kl. 12.00.

Hos Styrelsen for International Uddannelse kan du få yderligere oplysninger om reglerne for optagelse på grundlag af en udenlandsk eksamen.

Ca. 50% af studiepladserne på jordemoderuddannelsen tildeles ansøgere i kvote 1.


Kvote 2

Optagelse i kvote 2 er betinget af, at du opfylder adgangskravene. Derudover findes der udvælgelseskriterier, som vi anvender i helhedsvurderingen af din ansøgning. Optagelse i kvote 2 er ikke betinget af, at du opfylder samtlige udvælgelseskriterier, men det kan være en fordel, da uddannelsen har mange ansøgere.

Muligvis har du andre kvalifikationer, som kan sidestilles med de beskrevne udvælgelseskriterier.

5 forskellige måder at opfylde adgangskravene til kvote 2

1. Du kan være ansøger, som har en adgangsgivende gymnasial uddannelse med bestået kemi C eller bioteknologi A og et gennemsnit, som ikke rækker til optagelse via kvote 1

Desuden foretages en helhedsvurdering på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

 • Motivationsbeskrivelse 1 side, hvor du beskriver din motivation og dine personlige kvalifikationer for at søge studiet
 • Studierelevant- eller alm. erhvervserfaring af mindst 6 måneders varighed
 • Eksamensgennemsnittet i den gymnasiale uddannelse
 • Bestået engelsk B
 • Bestået samfundsfag C
 • Bestået psykologi C
 • Højskole- eller udenlandsophold af mindst 3 måneders varighed
 • Andre studierelevante aktiviteter f.eks. frivilligt arbejde

2. Du kan være ansøger, som har en relevant adgangsgivende erhvervsuddannelse af mindst 2½ års varighed samt dansk A og engelsk B og enten psykologi C eller samfundsfag C og enten kemi C eller bioteknologi A eller biologi A eller naturfag C

Adgang via relevant erhvervsuddannelse omfatter bl. a:

 • Redderuddannelsen (speciale ambulanceassistent)
 • Tandklinikassistent
 • Veterinærsygeplejerske

Om uddannelsen skønnes relevant, vurderes ud fra dens indhold af både det teoretiske og praktiske uddannelsesforløb.

I uddannelsen kan elementer af pleje og omsorg for andre,pædagogisk, psykologisk og kommunikativ viden og erfaring anvendt i relationen til patient/bruger/kunde være relevant

Desuden foretages en helhedsvurdering på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

 • Motivationsbeskrivelse på 1 side hvor du beskriver din motivation og dine personlige kvalifikationer for at søge studiet 
 • Eksamenskaraktererne i hvert af de 4 gymnasiale fag 
 • Studierelevant- eller alm. erhvervserfaring af mindst 6 måneders varighed
 • Andre studierelevante aktiviteter f.eks. frivilligt arbejde
Varsling om ændringer: Fra optagelse 2019 ændres adgangskravet for ansøgere med en erhvervsuddannelse til kun at omfatte erhvervsuddannelserne: Social- og sundhedsassistent, Tandklinikassistent, Veterinærsygeplejerske og Paramediciner. Herudover skærpes adgangskravet således, at ansøgere med en af de nævnte erhvervsuddannelser også skal have Dansk A, Engelsk B, Samfundsfag C eller Psykologi C samt Bioteknologi A, Biologi A eller Kemi C.

3. Du kan være ansøger, som har en adgangsgivende social- og sundhedsassistentuddannelse med dansk C og kemi C og naturfag C og engelsk D 

Desuden foretages en helhedsvurdering på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

 • Motivationsbeskrivelse på 1 side, hvor du beskriver din motivation og personlige kvalifikationer for at søge studiet. 
 • Bestået dansk A 
 • Bestået engelsk B 
 • Bestået psykologi C 
 • Eksamenskaraktererne i ovennævnte gymnasiale fag 
 • Studierelevant- eller alm. erhvervserfaring af mindst 6 måneders varighed
 • Andre studierelevante aktiviteter f.eks. frivilligt arbejde
Varsling om ændringer: Fra optagelse 2019 skærpes adgangskravet for social- og sundhedsassistenter, således at ansøgere med Social- og Sundhedsuddannelsen, trin 2 (Social- og sundhedsassistenter) også skal have Dansk A, Engelsk B, Samfundsfag C eller Psykologi C samt Bioteknologi A, Biologi A eller Kemi C.

4. Du kan være udenlandsk ansøger med en adgangsgivende udenlandsk eksamen, som ikke kan omregnes til en dansk eksamenskvotient

Er din adgangsgivende eksamen fra et ikke-nordisk land, skal du som udgangspunkt have bestået Studieprøven i dansk eller have andre tilsvarende kvalifikationer i dansk.

5. Du kan være ansøger, som ikke opfylder adgangskravene, men på baggrund af en positiv kompetencevurdering (IKV) sidestilles med de fastsatte adgangskrav til uddannelsen

Opfylder du ikke adgangskravene, kan du søge om realkompetencevurdering (IKV), hvis du kan redegøre for, at du har kvalifikationer, der kan sidestilles med adgangsgrundlaget. Ansøgning om IKV (dispensation fra adgangskravet) skal være skriftlig og behandles i kvote 2.

Anvend gerne skemaet på www.minkompetencemappe.dk. Kontakt studievejledningen, inden du søger om IKV. Vi anbefaler, at ansøgningen sendes til uddannelsen inden 15. januar, så den kan være færdigbehandlet inden 15. marts

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

Tidsfrister for fremsendelse af dokumentation

Sidste frist for upload af dokumentation for aktiviteter, som du ønsker skal indgå i vurderingen af din kvote 2 ansøgning er den 15. maj kl. 12.00. Hvis du ønsker at uploade dokumentation efter fristen for aktiviteter opnået efter 15. marts, skal du huske at oplyse dette i kvote 2 ansøgningen.

Eksamensbeviser, der knytter sig til adgangsgrundlaget (f.eks. Kemi C), kan dog uploades helt ind til 5. juli kl. 12.00.

Kvittering for modtagelse af din ansøgning

UCN sender en kvittering pr. mail for modtagelse af din ansøgning via kvote 2, derfor er det vigtigt at du holder øje med din mail, da det er via den vi kommunikerer med dig.

Behandling af din ansøgning til jordemoderuddannelsen i kvote 2 sker efter en individuel helhedsvurdering af dine kvalifikationer. Forskellige kvalifikationer kan erhverves sideløbende, men der kan kun lægges aktiviteter af en samlet varighed på 12 måneder til grund for vurderingen.


Kvote 2 - studierelevant eller alm. erhvervserfaring

Studierelevant erhvervsarbejde, der kan kvalificere til optagelse, kan være inden for pleje af eller omsorg for mennesker, der ikke kan klare sig selv fysisk eller psykisk.Det vil typisk være inden for social- og sundhedssektoren og kan bestå i pleje af syge mennesker, ældre, handicappede eller børn før skolealderen.

Almindeligt erhvervsarbejde medtages også i den samlede vurdering. Arbejde i følgende funktioner regnes ikke for at være studierelevant: au-pair, ung pige i huset, medhjælper i fritidshjem/SFO/børnehaveklasse.

Eksempler på studierelevant arbejde:

 • Personlig handicaphjælper
 • Medhjælper i handicaphjem
 • Pædagogmedhjælper i vuggestue/børnehave/børnehjem
 • Kommunalt ansat hjemmehjælper
 • Kommunalt ansat dagplejemor
 • Sygehjælper
 • Social- og sundhedshjælper/assistent
 • Plejehjemsassistent

Arbejde i udlandet

Arbejde i udlandet godkendes, hvis betingelserne for godkendelse af det studierelevante eller alm. erhvervsarbejde i øvrigt er opfyldte. Studierelevant erhvervsarbejde, som er optjent i udlandet, kan gælde både som erhvervserfaring og udlandsophold.

Dokumentation for erhvervserfaring

Dokumentation for erhvervsarbejde skal indeholde oplysninger om ansættelsesperiode, den ugentlige arbejdstid, og hvad arbejdet har bestået i. Det skal dokumenteres, at arbejdet har været lønnet.

Brug arbejdsgivererklæring, som du finder på www.optagelse.dk eller bag i ansøgningshæftet fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

Kriterier for studierelevant eller alm. erhvervsarbejde:

 • Ugentlig arbejdstid på mindst 28 timer. Arbejdstiden skal være udregnet som et gennemsnit over 4 uger og kan være fordelt på flere arbejdsgivere.
 • Ugentlig arbejdstid mellem 18 og 27 timer godkendes med halvdelen af det antal måneder, erhvervsarbejdet har varet.
 • Arbejdet skal være lønnet, enten i form af penge eller i form af naturalløn, fx kost og logi.
 • Erhvervserfaringen skal være optjent efter det fyldte 18. år og inden d. 15. maj i ansøgningsåret.
 • Erfaring, som er erhvervet under uddannelse (praktik), medregnes ikke.

Hvis du er i tvivl om din erhvervserfaring, fx om du har tilstrækkeligt, om det er relevant osv., er du velkommen til at kontakte studievejledningen.


Overflytning mellem de tre jordemoderuddannelser

En studerende kan tidligst overflyttes til én af de øvrige to jordemoderuddannelser, når alle prøver i uddannelsens første år er bestået. Læs aftale vedrørende overflytning mellem de tre jordemoderuddannelser.

Studievejledere

Karin Lindholm
Studievejleder

Tlf : 72 69 09 88
klc@ucn.dk

Træffes torsdag kl. 10.30 - 12.00

Julie Meinby Pedersen
Studentervejleder


jdmstudentervejleder@ucn.dk

Træffes på mail, på vores facebookside eller på Skype efter aftale.

Sofie Funch Adamsen
Studentervejleder


jdmstudentervejleder@ucn.dk

Træffes på mail, vores facebookside eller på Skype efter aftale.