Adgangskrav og optagelse

Læs om kravene for optagelse på jordemoderuddannelsen

Fakta om uddannelsen

Studiestart: I begyndelsen af september og februar
Adgangskvotient: 10,4 i 2021
Studiepladser: 80 pladser fordelt på studiestart september og februar
Kvotefordeling: 35% i kvote 1 og 65% i kvote 2

Vær opmærksom på at optagelseskvotient for 2021 ikke forventes at være sammenlignelig med 2022-optaget, da ansøgningsproceduren er ændret til specifikke ansøgninger til de 2 studiestarte sommer og vinter.

Se hvordan du søger ind

Din baggrund for at søge uddannelsen er afgørende for, hvornår du skal søge. Se hvordan og hvornår du skal søge ind på uddannelsen til jordemoder.

Kvote 1

Ansøgning via kvote 1 er for dig, der udelukkende ønsker at blive vurderet på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen.

Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangskrav for kvote 1

 • Gymnasial eksamen
 • Kemi C eller bioteknologi A eller biologi A

Udvælgelseskriterier for kvote 1

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi ansøgere i denne kvote med de højeste eksamensgennemsnit. Der optages efter 7-trinsskalaen. Gennemsnit efter 13-skalaen omsættes til 7-trinsskalaen.

Har du en udenlandsk gymnasial eksamen, hvor dit gennemsnit kan omregnes til den danske karakterskala, behandles din ansøgning efter kriterierne i kvote 1.

Betinget optagelse

Denne uddannelse har ikke betinget optagelse. Det vil sige, at du skal opfylde de formelle adgangskrav eller have en positiv individuel konkret forhåndsvurdering, når du søger. Du er velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du er i tvivl.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for kvote 1

Ansøgningsfristen er den 5. juli kl. 12.00.

Særlig frist for ansøgere med udenlandsk gymnasial eksamen

Ansøgningsfristen for ansøgere med en udenlandsk gymnasial uddannelse er den 15. marts kl. 12.00.

Find yderligere vejledning på ufm.dk

Områdenummer

Når du søger ind på uddannelsen, skal du bruge et optagelsesområdenummer:

Jordemoder, sommer: 50020
Jordemoder, vinter: 50022

Om kvote 1

Få mere information om kvote 1-optagelse.

Hvis du er i tvivl om definitionen, kan du læse en detaljeret definition af begrebet gymnasial eksamen.

Ca. 50% af studiepladserne på jordemoderuddannelsen tildeles ansøgere i kvote 1.


Kvote 2

Ansøgning via kvote 2 er for dig, der gerne vil vurderes ud fra andre relevante kvalifikationer end eksamensgennemsnittet fra din gymnasiale eksamen. Det kan fx være relevante kvalifikationer fra erhvervsarbejde, højskoleophold, udlandsophold og frivilligt arbejde.

Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangskrav for kvote 2

1) Du har en adgangsgivende gymnasial uddannelse med bestået Kemi C eller bioteknologi A eller biologi A og et gennemsnit, som ikke rækker til optagelse via kvote 1.

Der foretages en helhedsvurdering på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

 • Motivationsbeskrivelse på én side, hvor du beskriver din motivation og dine personlige kvalifikationer for at søge studiet
 • Studierelevant- eller alm. erhvervserfaring af mindst 6 måneders varighed
 • Boglige kvalifikationer - herunder eksamensgennemsnittet i den gymnasiale uddannelse og eventuelt beståede dele af anden videregående uddannelse
 • Bestået engelsk B (fra 2022 ændres dette til engelsk A)
 • Bestået samfundsfag C
 • Bestået psykologi C
 • Karaktererne i ovennævnte fag
 • Højskole- eller udenlandsophold af mindst 3 måneders varighed
 • Andre studierelevante aktiviteter f.eks. frivilligt arbejde

2) Du har en relevant adgangsgivende erhvervsuddannelse samt dansk A og engelsk B og enten psykologi C eller samfundsfag C og enten kemi C eller bioteknologi A eller biologi A.

Adgang via relevant erhvervsuddannelse omfatter:

 • Ambulancebehandler
 • Hospitalsteknisk Assistent
 • Pædagogisk Assistent
 • Redder (speciale ambulanceassistent)
 • Social- og sundhedsassistent (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)
 • Tandklinikassistent
 • Veterinærsygeplejerske

Der foretages en helhedsvurdering på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

 • Motivationsbeskrivelse på én side, hvor du beskriver din motivation og dine personlige kvalifikationer for at søge studiet 
 • Eksamenskaraktererne i hvert af de 4 gymnasiale fag
 • (Fra 2022: Bestået engelsk A og karakteren i faget)
 • Studierelevant- eller alm. erhvervserfaring af mindst 6 måneders varighed
 • Andre studierelevante aktiviteter f.eks. frivilligt arbejde

3) Du har en adgangsgivende udenlandsk eksamen, som ikke kan omregnes til en dansk eksamenskvotient.

Er din adgangsgivende eksamen fra et ikke-nordisk land, skal du som udgangspunkt have bestået Studieprøven i dansk eller have andre tilsvarende kvalifikationer i dansk.

Der foretages en helhedsvurdering på baggrund af de samme udvælgelseskriterier, som under pkt. 1.

4) Du har positiv individuel konkret forhåndsvurdering, fordi du har kvalifikationer, der kan sidestilles med uddannelsens fastsatte adgangskrav.

Opfylder du ikke adgangskravene, kan du søge om en individuel konkret forhåndsvurdering, hvis du kan redegøre for at du har kvalifikationer, der kan sidestilles med adgangskravene.

Med en positiv individuel konkret forhåndsvurdering, kan du søge på lige vilkår med ansøgere, der opfylder de formelle adgangskrav. Der foretages en helhedsvurdering på baggrund af de samme udvælgelseskriterier, som under pkt. 1.

Betinget optagelse

Denne uddannelse har ikke betinget optagelse. Det vil sige, at du skal opfylde de fastsatte adgangskrav eller have en positiv individuel konkret forhåndsvurdering, når du søger. Du er velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du er i tvivl.

Relevant erhvervserfaring

Studierelevant erhvervsarbejde, der kan kvalificere til optagelse, kan være inden for pleje af eller omsorg for mennesker, der ikke kan klare sig selv fysisk eller psykisk. Det vil typisk være inden for social- og sundhedssektoren og kan bestå i pleje af syge mennesker, ældre, handicappede eller børn før skolealderen.

Almindeligt erhvervsarbejde medtages også i den samlede vurdering. Arbejde i følgende funktioner regnes ikke for at være studierelevant: au-pair, ung pige i huset, medhjælper i fritidshjem/SFO/børnehaveklasse.

Eksempler på studierelevant arbejde:

 • Personlig handicaphjælper
 • Medhjælper i handicaphjem
 • Pædagogmedhjælper i vuggestue/børnehave/børnehjem
 • Kommunalt ansat hjemmehjælper
 • Kommunalt ansat / privat ansat dagplejemor
 • Sygehjælper
 • Social- og sundhedshjælper/assistent
 • Plejehjemsassistent

Arbejde i udlandet

Arbejde i udlandet godkendes, hvis betingelserne for godkendelse af det studierelevante eller alm. erhvervsarbejde i øvrigt er opfyldte. Studierelevant erhvervsarbejde, som er optjent i udlandet, kan gælde både som erhvervserfaring og udlandsophold.

Dokumentation for erhvervserfaring

Dokumentation for erhvervsarbejde skal indeholde oplysninger om ansættelsesperiode, den ugentlige arbejdstid, og hvad arbejdet har bestået i. Det skal dokumenteres, at arbejdet har været lønnet.

Brug arbejdsgivererklæring, som du finder på www.optagelse.dk eller bag i ansøgningshæftet fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

Kriterier for studierelevant eller alm. erhvervsarbejde

 • Ugentlig arbejdstid på mindst 28 timer. Arbejdstiden skal være udregnet som et gennemsnit over 4 uger og kan være fordelt på flere arbejdsgivere.
 • Ugentlig arbejdstid mellem 18 og 27 timer godkendes med halvdelen af det antal måneder, erhvervsarbejdet har varet.
 • Arbejdet skal være lønnet
 • Erhvervserfaringen skal være optjent efter det fyldte 18. år
 • Erfaring, som er erhvervet under uddannelse (praktik), medregnes ikke.

Maksimum 12 måneders varighed på aktiviteter

Forskellige kvalifikationer kan erhverves sideløbende, men der kan kun lægges aktiviteter af en samlet varighed på 12 måneder til grund for vurderingen.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for kvote 2

Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00.

Frist for upload af dokumentation

Samtlige relevante aktiviteter skal være angivet i din ansøgning og dokumentation for gennemførte aktiviteter skal være uploadet til din ansøgning på optagelse.dk inden den 15. marts klokken 12:00.

Hvis du inden den 15.  marts kl. 12:00 har angivet relevante aktiviteter, som du endnu ikke har gennemført, skal du uploade dokumentation for, at du har gennemført disse til din ansøgning snarest muligt og inden den 5. juli kl. 12:00.

Områdenummer

Når du søger ind på uddannelsen, skal du bruge et optagelsesområdenummer:

Jordemoder, sommer: 50020
Jordemoder, vinter: 50022

Individuel konkret forhåndsvurdering

Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangsgrundlaget, har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel konkret forhåndsvurdering.

En positiv individuel konkret forhåndsvurdering giver dig adgang til at søge optagelse på lige fod med øvrige ansøgere i kvote 2 på optagelse.dk.

Læs mere om hvordan du får en individuel konkret forhåndsvurdering eller find ud af hvordan og hvornår du skal søge ind med en positiv individuel konkret forhåndsvurdering.

Om kvote 2

Få mere information om kvote 2-optagelse.

Ledige studiepladser

Hvis du ikke fik søgt inden ansøgningsfristens udløb, vil du stadig have mulighed for at søge eventuelle ledige pladser. Der optages helt frem til studiestart. Eventuelle ledige pladser vil blive offentliggjort på siden for ledige studiepladser.

Studievejledning

Marlene Borup
Studievejleder

72 69 09 91
mabo@ucn.dk
Studentervejledere