Undervisningsformer

På jordemoderuddannelsen foregår undervisningen på mange forskellige måder:

  • Klasseundervisning
  • Forelæsninger
  • Gruppearbejde
  • Projektarbejde
  • Klinisk undervisning / praktik
  • Vejledning
  • Selvstudie

Øvelsesrum på jordemoderuddannelsen

Teoretisk undervisning

Den teoretiske undervisning skal bl.a. give dig viden og færdigheder til at kunne analysere, forstå, begrunde og udvikle jordemoderpraksissen.

Både den teoretiske og kliniske undervisning tilrettelægges, så du som studerende lærer at analysere og bearbejde problemer, udvikler kritisk analytiske evner og handlekompetence.

Gennem studiet udvikler du dine personlige kvalifikationer og lærer at integrere teoretiske og praktiske kundskaber som grundlag for at analysere og forholde dig kritisk til jordemoderpraksis. Du bliver i stand til selvstændigt at kunne tage stilling og handle inden for jordemoderens ansvarsområde.

I den teoretiske del af uddannelsen er der opgaver og prøver. De skal afleveres og beståes, inden du kan indstille dig til prøven ved afslutning af modulet. Nogle prøver bedømmes bestået / ikke bestået, mens andre bedømmes efter 7- trinsskalaen.

Kommunikationslab.


På UCN har vi et kommunikationslaboratorium, hvor vi arbejder vi med situationsspil og gruppediskussioner som redskaber til at træne kommunikationsfærdigheder i relation til klinisk praksis.