Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF) i Hjørring

På UCN kan du tage et 1-årigt kursus, som forbereder dig til at søge ind på lærer- eller pædagoguddannelsen.

På et forberedelseskursus hos UCN i Hjørring forbedrer du dine sproglige, kulturelle og vidensmæssige kompetencer, som vil bidrage til at kvalificere dig til at søge ind på og gennemføre en professionsbacheloruddannelse som pædagog eller som lærer i folkeskolen.

Hvem kan søge ind på kurset?

Du kan søge ind på kurset, hvis du er flygtning eller indvandrer fra et ikke-vestligt land. Hvis du er fra et af følgende lande, kan du dermed ikke søge ind på kurset: EU-lande, Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand.

Hvilke adgangskrav skal man opfylde?

Du skal opfylde nedenstående kriterier for at kunne få adgang til kurset:

  • Du skal have kundskaber i dansk svarende til mindst niveau B2
  • Du skal have en dokumenteret udenlandsk gymnasial eksamen, som er sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen
  • Du skal bestå en adgangsprøve, som UCN afholder.

Vi vurderer, at kundskaber på niveau B2 svarer til danskprøve 3,5.

UCN kan optage ansøgere, der ikke opfylder kravet om danskkundskaber, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have udenlandske uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Du kan ikke blive optaget på kurset, hvis du har gennemført en dansk gymnasial eksamen og/eller er optaget på en anden heltidsuddannelse (ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse).

I hvilke sammenhænge kan et gennemført kursus bruges?

Et gennemført kursus kvalificerer ikke i sig selv til optagelse på en videregående uddannelse. Et gennemført forberedelseskursus kan indgå i en ansøgning om optagelse i kvote 2 på enhver uddannelse, som du søger om optagelse på. Du kan derfor ansøge om optagelse på enhver uddannelse, som du ønsker, men det er op til den ansøgte uddannelsesinstitution at vurdere, hvilken vægt forberedelseskurset indgår i vurderingen af din ansøgning.

Med bestået forberedelseskursus vil du ved efterfølgende ansøgning om optagelse på en dansk-sproget uddannelse på UCN kunne dokumentere kundskaber svarende til Studieprøven i Dansk.

Hvilket uddannelsesområder retter FIF sig mod i Hjørring?

I Hjørring retter FIF-kurset sig mod følgende uddannelsesområder:

Hvad indeholder kurset?

På kurset vil du komme til at arbejde med følgende områder:

  • Dansk sprog
  • Kultur og samfundsforhold
  • Professionspraksis
  • Studiekompetence

Fagområdet dansk sprog udgør minimum 50 pct. af kurset. Alle fagområderne afsluttes med en prøve.

Her finder du Studieordningen for FIF.

Hvilket praktikforløb skal man igennem på kurset?

I løbet af kurset kommer du i praktik i 6-8 uger. Praktikken kan bestå af flere forløb eller et samlet forløb. Du vil komme i studiepraktik på UCN, hvor du oplever den uddannelse, som forberedelseskurset retter sig mod. Derudover vil du også komme i professionspraktik, hvor du kommer ud på en arbejdsplads, som er relevant for dit fagområde.

Hvornår begynder kurset?

FIF i Hjørring optager kursister en gang om året. Der er studiestart i september og kurset afsluttes med eksamen i maj/juni.

Kurset foregår i dagtimerne på UCN i Hjørring, Skolevangen 45, 9800 Hjørring.

Er kurset gratis?

Det er gratis at deltage i kurset, men du skal regne med udgifter til indkøb af bøger og transport. Kurset er SU-berettiget. Det vil sige, at du, hvis du er berettiget, kan modtage SU under kursusforløbet.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Ansøgningsfristen er den 25. juni 2022 med studiestart september.
Der er mulighed for efteroptag, såfremt der er ledige pladser.

Kontakt

Charlotte Overby
Koordinator
i Hjørring
Tlf. 72 69 05 69
cov@ucn.dk