Undervisningsfag

Som lærer skal du typisk undervise i tre fag. Her kan du se en liste og læse om de undervisningsfag, vi udbyder.

Se også de forskellige valgmuligheder, du har for at sammensætte dine undervisningsfag på siden Hvad vil du undervise i? 

Billedkunst

Billedkunst omhandler undervisnings- og læringsprocesser i folkeskolens billedkunstfag samt det æstetiske læringspotentiale til at udvikle og kvalificere læringssituationer i tværfaglige og fagoverskridende sammenhænge.

Kompetenceområder

 1. Visuel betydningsdannelse i analoge og digitale billeder
 2. Afkodning og analyse af analoge og digitale billeder
 3. Billedfaglige arbejdsformer og innovative processer
 4. Visuel didaktik
Biologi

Biologi omhandler levende organismer og deres omgivende miljø, fysiologi, genetik og evolution samt menneskets sundhed og den praktiske anvendelse af biologi i eksempelvis bioteknologi og anden produktion.

I faget arbejdes der med biologifaglige og almene naturfaglige arbejdsmåder, tankegange og viden samt kommunikation og perspektivering.

Arbejdet tilrettelægges, gennemføres, evalueres og udvikles gennem fagdidaktiske studier og praksis om koblingen mellem modeller, undersøgelser, teorier og praktisk eksperimentelt arbejde. Dette sker med en bred almendannende tilgang til menneskets samspil med naturen, den samfundsmæssige udnyttelse af naturgrundlaget og bæredygtige principper for dette.

Kompetenceområder

 1. Naturfagsdidaktik med henblik på elevers læring i biologiundervisning
 2. Naturvidenskabens perspektiver i relation til biologi
 3. Biologi i tværfagligt samarbejde
 4. Undervisning i biologis kerneområder
Dansk 1. - 6. eller 4. - 10. klassetrin

Du skal vælge, om du vil have dansk for 1.-6. klassetrin eller dansk for  4.-10. klassetrin.

Dansk omhandler samtidens og andre tidsaldres udtryksformer samt faglig, fagdidaktisk og personlig udvikling i et dansk, flerkulturelt og internationalt perspektiv. Faget giver den studerende kompetence til at tilrettelægge og vurdere elevers arbejde med sprog og tekster.

Kompetenceområder

 1. Sprog og kommunikationsundervisning
 2. Læsning og læseundervisning
 3. Skrivning og skriveundervisning
 4. Tekster og tekstundervisning
Engelsk 1. - 6. eller 4. - 10. klassetrin

Engelsk omhandler sproglige og interkulturelle kompetencer, læreprocesser samt fagdidaktisk og personlig udvikling i et dansk, flerkulturelt og internationalt perspektiv.

Kompetenceområder

 1. Sproglig kompetence og sprogundervisning
 2. Sprogtilegnelse og fremmedsproglig kommunikation
 3. Interkulturel kompetence i undervisningsfaget engelsk i indskolingen og på mellemtrinnet
 4. Fremmedsprogsdidaktik
Fransk (kun i Aalborg)

Fransk omhandler udvikling af sproglige og flerkulturelle bevidstheder, interkulturel kommunikation, dannelse og identitet.

Kompetenceområder

 1. Tekst, kultur, interkulturel kommunikation og samfund i den fransktalende verden
 2. Sprog og sprogundervisning
 3. Sprogtilegnelsesprocesser og fremmedsproglig kommunikation
 4. Fremmedsprogsdidaktik
Fysik/kemi

Undervisningsfaget fysik/kemi relaterer det faglige og fagdidaktiske stof til elevernes læring i skolefaget, herunder udviklingen af elevernes naturfaglige kompetencer og deres forståelse af menneskets samspil med natur, samfund og teknologi.

Kompetenceområder

 1. Naturfagsdidaktik med henblik på elevernes læring i fysik/kemi
 2. Naturfaglige kompetencer i relation til fysik/kemi-undervisning
 3. Fysik/kemi i tværfagligt samarbejde
 4. Undervisning i fysikkens og kemiens kerneområder
Geografi

Geografi omhandler samspillet mellem mennesker og natur og konsekvenserne heraf, som det kommer til udtryk gennem naturgrundlagets udnyttelse, påvirkning af miljøet og menneskers levevilkår i forskellige regioner.

Undervisningsfaget tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger, samt regionale og globale mønstre og analyser, ved anvendelse af geografisk teori og arbejdsmetoder. Undervisningsfaget geografi integrerer fagfaglig og fagdidaktisk indsigt, som er forudsætninger for en faglig, innovativ og engagerende undervisning i skolefaget.

Faget medvirker til, at de studerende opnår kompetencer til at forestå undervisning, som udvikler omverdensforståelse for elever i en globaliseret verden samt at arbejde med elevers udvikling, inklusion, begrebsudvikling og undervisningsdifferentiering.

Kompetenceområder

 1. Naturfagsdidaktiske perspektiver med henblik på elevers læring i geografiundervisning
 2. Naturvidenskabens perspektiver i relation til geografi
 3. Geografi i tværfagligt samarbejde
 4. Undervisning i geografis kerneområder
Historie

Historie beskæftiger sig med begrundet planlæggelse, gennemførelse og udvikling af undervisning i historie i fagopdelte og tværfaglige forløb, der sigter på at give eleverne forudsætninger for at udbygge kronologisk overblik over og indsigt i tolkninger af historiske forløb og sammenhænge med henblik på at udvikle elevernes historiebevidsthed og historiebrug i et identitetsmæssigt og samfundsmæssigt perspektiv.

Kompetenceområder

 1. Undervisning og læring i historie
 2. Historiekultur, historiebrug og historiebevidsthed
 3. Historisk overblik og sammenhængsforståelse
 4. Kildearbejde, fortolkning og formidling
Håndværk og design

Håndværk og design omhandler håndværksmæssig virksomhed koblet til designprocesser, innovation og entreprenørskab med henblik på at forstå, skabe og udvikle materiel kultur.

Håndværk og design giver adgang til at undervise i det obligatoriske fag på 4.-7. klassetrin samt valgfag og det tværgående emne innovation og entreprenørskab

Kompetenceområder

 1. Håndværk og teknologi
 2. Design - proces og produkt
 3. Innovation, entreprenørskab og materiel kultur
 4. Fagdidaktik
Idræt 1. - 6. eller 4. - 10. klassetrin

Idræt omhandler kroppens og bevægelsens tværvidenskabelige betydning for det enkelte menneskes udvikling og læring.

Kompetenceområder

 1. Alsidig idrætsudøvelse
 2. Krop, træning og trivsel
 3. Idrætsfaget i indskolingen og på mellemtrinnet
 4. Idrætskultur og relationer
Kristendomskundskab / religion

Kristendomskundskab/religion omhandler religionsdidaktik og forskellig brug af religion, filosofi og etik, historisk og aktuelt, anskuet i dansk, europæisk og globalt perspektiv og med menneskers kollektive og individuelle verdens- menneske- og samfundsopfattelser i både religiøse og ikke-religiøse sammenhænge og de handlinger, der er forbundet hermed.

Kompetenceområder

 1. Religionsdidaktik
 2. Undervisning i emnet kristendom
 3. Undervisning i emnet islam og andre religioner
 4. Undervisning i emnet filosofi, herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser
Madkundskab

Madkundskab er både et praktisk og et teoretisk fag, der kombinerer faglig og videnskabelig fordybelse med kreativt og innovativt arbejde, håndværksmæssigt arbejde, æstetiske læreprocesser, personlig stillingtagen og etiske holdninger.

Som grundlag herfor arbejdes med færdigheder og viden om mad, smag, sundhed, fødevarer, bæredygtighed, madlavning, madkultur og måltider for at kvalificere valg og refleksion af egne smags- og madvalg i en forpligtigende praksis.

Kompetenceområder

 1. Sundhed, mad, livskvalitet og trivsel
 2. Fødevarebevidsthed, bæredygtighed, madlavning og madvalg
 3. Måltider, madlavning og madkultur
 4. Madkundskabsdidaktik
Matematik 1. - 6. eller 4. - 10. klassetrin

Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske kompetencer, matematikdidaktik samt matematiklærerens praksis i folkeskolen og bidrager herved til beskrivelse, analyse og kritisk stillingtagen til nuværende og fremtidige muligheder og begrænsninger i en højteknologisk og globaliseret verden.

Kompetenceområder

 1. Matematiske emner
 2. Matematiske kompetencer
 3. Matematikdidaktik
 4. Matematiklærerens praksis
Musik

Musik omhandler særlige oplevelses-, erkendelses- og udtryksmuligheder med betydning for sansemæssig, motorisk, følelsesmæssig, æstetisk, intellektuel og social udvikling. Det sætter den studerende i stand til begrundet at gennemføre musikundervisning og udvikle elevers dannelse.

Kompetenceområder

 1. Musikudøvelse
 2. Musikalsk skaben
 3. Musikforståelse
 4. Musikdidaktik
Natur/teknologi

Natur/teknologi omhandle tematikker inden for naturfag og teknologi, som er relevante for almendannende undervisning af folkeskolens elever i 1- 6. klasse. Helt centralt i faget står udvikling af evnen til at arbejde med målstyret og kompetencebaseret undervisning og evnen og viljen til at varetage egen og undervisningsfagets fortsatte faglige udvikling.

Undervisningsfaget er et integreret naturfag og baseres på oplevelser, aktiviteter og undersøgelser, der egner sig som udgangspunkt for eftertanke, dialog, og udvikling af lærerfaglig viden, kunnen og handlen.

Kompetenceområder

 1. Naturfagsdidaktik med henblik på elevers læring og almendannelse i natur/teknologi
 2. Natur/teknologiundervisning i et kompetenceperspektiv.
 3. Undervisning i natur/teknologis kerneområder (1): Mennesket, sundhed og levevilkår, teknologifrembringelse og -anvendelse og menneskets interageren med naturgrundlaget
 4. Undervisning i natur/teknologis kerneområder (2): Universets, Jordens og livets opståen, udvikling og beskrivelse
Samfundsfag

Samfundsfag omhandler begreber, teorier og metoder fra de samfundsfaglige discipliner politologi, økonomi, sociologi, international politik, videnskabsteori, samt fagdidaktisk teori og praksis og samfundsfaglige undersøgelser som led i udviklingen af samfundsmæssig indsigt og handlekompetence hos eleverne i folkeskolen samt deres evne til at se hverdagslivet i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv.

Kompetenceområder

 1. Politik, demokrati og deltagelse
 2. Sociale og kulturelle forhold samt globalisering
 3. Samfundsøkonomi og økonomisk adfærd
 4. Samfundsfaglige arbejdsmetoder og samfundsfagdidaktik
Tysk

Tysk omhandler sprog og kultur i et flersprogligt perspektiv med tilegnelsesprocesser, formidlingsprocesser samt fremmedsprogsdidaktik, kommunikationsevne og interkulturel kompetence.

Kompetenceområder

 1. Kommunikation, kultur og internationalisering
 2. Sprog
 3. Sprogtilegnelse
 4. Fremmedsprogsdidaktik

Adgangskrav til undervisningsfag

Du skal opfylde de specifikke adgangskrav, der er til de undervisningsfag, du ønsker.