Job og karriere

Med en meritlæreruddannelse bliver du ekspert i undervisning. Den viden og de kvalifikationer, du får i løbet af studiet, kan du bruge som underviser mange steder.

Folkeskoler og frie grundskoler

Som lærer i folkeskoler eller frie grundskoler underviser du børn og unge i dine undervisningsfag og evt. også andre fag. Du skal sørge for, at alle elever får faglige udfordringer og får lært mest muligt. Lærerjobbet omfatter også opgaver som fx: opgaveretning, forældremøder, skole/hjem-samtaler, lærermøder, fællesarrangementer på skolen, studieture og ekskursioner, pasning af materialesamling og censorjob ved andre skoler.

Er du klasselærer har du en særlig funktion og varetager en række sociale opgaver i forhold til klassen og den enkelte elev. Klasselæreren er også en central person i samarbejdet mellem skolen og hjemmet.

Efterskoler

Du kan også blive lærer på en efterskole, hvor 14-18-årige bor og tager 8.-10. klasse. Her har du som lærer ofte en anden rolle end i folkeskolen, fordi der ikke er den samme opdeling mellem undervisning og fritid.

Mange efterskoler har desuden særlige grundholdninger og livssyn og specialiserer sig i bestemte fag.

Produktionsskoler

Her underviser du unge under 25 år, der har brug for en afklaring af deres interesser og evner, inden de vælger uddannelse eller job. Vægten er på praktisk arbejde kombineret med skolefag efter behov.

Erhvervsskoler

På erhvervsskoler underviser du unge, der er i gang med en faglig uddannelse til fx murer, mekaniker, frisør, slagter eller kontorassistent, i fag som dansk, matematik, engelsk og samfundsfag.

Voksenundervisning

Du kan fx undervise voksne i grundlæggende færdigheder som læsning, stavning, regning og talforståelse. Du kan også undervise i dansk, matematik og fremmedsprog på grundskoleniveau. Og du kan undervise voksne udlændinge i dansk sprog, kultur og samfundsforhold.

Studievejledning

Kirsten Larsen
Studievejleder

Tlf.: 72 69 04 55
kal@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00