Deltagerbetaling

Meritlæreruddannelsen i Hjørring gennemføres under lov om Åben Uddannelse og er derfor med deltagerbetaling.

Pris

Prisen er fastsat pr. modul og er kr. 4.800,-

Den oplyste pris er kun gældende for studieåret 2020.

Den samlede pris for Meritlæreruddannelsen vil variere, alt efter hvilke fag/moduler du skal følge under uddannelsen.

I starten af hvert semester udsendes der faktura i e-Boks på deltagerbetaling for de tilmeldte moduler i det semester. Hvis du har brugt vores systemer, vil du blive betragtet som værende påbegyndt semestret og du vil derfor skulle betale for modulet. Det vil sige, at eventuel framelding skal ske skriftligt inden første undervisningsgang og inden systemet tages i brug.

Egenbetaling

Hvis du selv skal betale uddannelsesforløbet, skal du på ansøgningsskemaet angive, at der er tale om privat betaling.

Arbejdsgiverbetaling

Hvis din arbejdsgiver eller anden instans skal betale uddannelsesforløbet, skal du få dem til at stemple og underskrive ansøgningsskemaet samt oplyse EAN nr. Faktura vil så blive tilsendt.

Mulighed for støtte

Der er ikke mulighed for at få SU til uddannelsen, men man kan søge om Statens Voksenuddannelselsesstøtte (SVU), hvis man opfylder betingelserne for dette. Få flere oplysninger om SVU på www.svu.dk. Man kan også ringe til studievalg, som er SVU-administrator på tlf. 98 10 19 11.

Øvrige udgifter

Du må regne med udgifter til bøger, kopi, print og evt. andre materialer - varierende fra fag til fag. Hvis der på et hold træffes beslutning om deltagelse i ekskursioner, studierejser eller internater, sker dette ligeledes for egen regning. 

Hvis du ikke har en bærbar computer, anbefaler vi, at du anskaffer dig én.

Studievejledning

Kirsten Larsen
Studievejleder

Tlf.: 72 69 04 55
kal@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00