Forhåndsvurdering af mulighed for optagelse på baggrund af individuel konkret vurdering

Den viden, de færdigheder og faglige kvalifikationer du allerede har, kan muligvis sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Tidligere kaldet optagelse på andet adgangsgrundlag

Fik du mon aldrig færdiggjort gymnasiet eller din erhvervsuddannelse? Måske har du på andre måder fået masser af viden og erfaringer ved at arbejde som ufaglært/selvstændig, opholde dig i udlandet, være på højskole, have tillidshverv, arbejde som frivillig eller måske har du noget helt andet med dig i din rygsæk.

En positiv vurdering af dine faglige kvalifikationer kan blive din adgangsbillet til helt nye fremtidsmuligheder. Vi vil gerne se på alt det, du har med dig, og vurdere om det vil kunne sidestilles med de fastsatte adgangskrav til den uddannelse, du ønsker at starte på.

Ansøgning om at få foretaget en individuel konkret forhåndsvurdering af dine faglige kvalifikationer

Hvis du modtager en positiv forhåndsvurdering, vil du kunne søge om optagelse på lige fod med andre ansøgere.

I ansøgningen skal du vedhæfte følgende:

  • CV (med tidligere uddannelse, gennemførte kurser, erhvervserfaring m.v)
  • Dokumentation for alle de uddannelser, kurser, erhvervserfaringer m.v. som du har angivet i dit CV
  • Motivationsbrev (max én A4-side med din motivation, dine tanker om at læse på uddannelsen samt dine fremtidsplaner)

Du kan ansøge om en individuel konkret forhåndsvurdering i denne ansøgningsformular: Forhåndsvurdering af mulighed for optagelse på baggrund af individuel konkret vurdering.

Efterupload af dokumentation (til brug for vurderingen)

Hvis du bliver bedt om at uploade yderligere dokumentation på et senere tidspunkt, er det vigtigt at du benytter en sikker forbindelse. Vi anbefaler derfor at du logger på e-boks og derefter følger denne vejledning til at sende sikker post via e-boks (PDF).

Du vil få svar på din ansøgning om en individuel konkret forhåndsvurdering i løbet af 2 – 4 uger.

Du kan ansøge om forhåndsvurdering af mulighed for optagelse på baggrund af individuel konkret vurdering på et hvilket som helst tidspunkt af året, vær dog opmærksom på ansøgningsfristen den 15. marts for optagelse på de ordinære uddannelser.

Svar og afgørelser


Positivt svar

Svaret gælder kun til den konkrete uddannelse, og kun ved UCN. Vurderingen gælder i 2 år, såfremt adgangskravene - herunder eventuelle karakterkrav og sprogkrav - til den pågældende uddannelse ikke skærpes i denne periode.

Negativt svar

Svaret er endeligt. Du har ikke mulighed for at klage over vores faglige vurdering af dine kvalifikationer. Du har dog mulighed for at klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvis din klage vedrører retlige spørgsmål. Det betyder, at du alene kan klage, hvis du mener, at vores afgørelse strider i mod gældende ret, herunder almindelige forvaltningsretlige grundsætninger.

Sådan søger du optagelse på uddannelsen med en positiv individuel konkret forhåndsvurdering

Har du modtaget en positiv individuel konkret forhåndsvurdering af dine faglige kvalifikationer kan du søge optagelse på uddannelsen i kvote 2 på lige fod med øvrige ansøgere i kvote 2. Ansøgningsfristen er den 15. marts, kl. 12.00. Du skal her vedhæfte dit positive svar som dokumentation samt den dokumentation, der har dannet grundlag for din vurderingsansøgning.

Hvis din ansøgning om individuel konkret forhåndsvurdering er i behandling og ikke afgjort inden fristen den 15. marts, er det vigtigt, at du alligevel overholder ansøgningsfristen og indtaster din ansøgning om optagelse på uddannelsen i optagelse.dk inden den 15. marts klokken 12:00. Du skal så være opmærksom på, at du skal uploade dit positive vurderingssvar som dokumentation til din ansøgning i optagelse.dk.

Hvis du har søgt optagelse på uddannelsen i optagelse.dk men efterfølgende har fået et negativt vurderingssvar om andet adgangsgrundlag vil det betyde, at din ansøgning til uddannelsen afvises.

Andre procedurer og frister

Bemærk, at der er anden procedure i forbindelse med optagelse på top-up-uddannelser med en individuel konkret forhåndsvurdering (ansøgningsfrist den 1. juli). Det gælder også for optagelse på meritpædagoguddannelsen (ansøgningsfrist den 20. maj).

Har du spørgsmål?

Kontakt uddannelsens studievejledning hvis du har spørgsmål om forhåndsvurdering af mulighed for optagelse på baggrund af individuel konkret vurdering, eller hvis du har brug for hjælp i ansøgningsprocessen.

Studievejledning

Camilla Lehmann Mortensen
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
calm@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.

Lea Wisnes
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 07 28
lew@ucn.dk