Uddannelsens indhold

Undervisningen på natur- og kulturformidling er tilrettelagt som en kombination af holdundervisning, gruppearbejde og projektarbejde.

Uddannelsen i natur- og kulturformidling er et treårigt fuldtidsstudium på 180 ECTS, som består af følgende:

 • En fællesdel med obligatoriske fællesfag
 • Et praktikophold
 • Et valgfrit uddannelseselement
 • Et afsluttende bachelorprojekt

De første 2 år er hvert semester struktureret under et tema, hvortil der knytter sig fire fag, mens der det sidste år er andre aktiviteter. Du kan finde beskrivelser af de enkelte fag i studieordningen.

Studiestruktur med moduler

1. semesters tema: Natur og kultur i et professionsperspektiv
 • Naturforståelse, herunder især økologi, naturforvaltning og naturgeografi
 • Kulturforståelse og –analyse
 • Kommunikationsteori
 • Oplevelsesøkonomi
2. semesters tema: Faglig formidling i praksis
 • Naturoplevelse, friluftsliv samt krop og sundhed
 • Kulturoplevelse og kulturinstitutioner
 • Kommunikationsplanlægning
 • Oplevelseserhverv
3. semesters tema: Oplevelsesformidling i en interkulturel kontekst
 • Kommunikation i praksis
 • Kulturturisme, destinationsbranding og kulturtræning
 • Oplevelsesdesign og Innovation
 • Organisationsteori
4. semesters tema: Strategi og ledelse i formidlingsprojekter
 • Intra- og entreprenørskab
 • Forretningsudvikling
 • Projektledelse og projektstyring
 • Branding- og markedsføringsstrategier

Mulighed for studieophold i udlandet

5. semester: Praktik
 • 20 ugers praktik i Danmark eller udlandet
6. semester: Bachelorprojekt
 • Bachelorprojekt

Undervisning og læringstilgang

Undervisningen på natur- og kulturformidling er tilrettelagt som en kombination af holdundervisning, gruppearbejde og projektarbejde, der giver et godt samspil mellem dig, dine medstuderende og underviserne.

Da UCN´s mål er at uddanne i virkeligheden, er undervisning og opgaver meget praksisorienterede, sådan at du får praksiskompetencer og kan omsætte teori til løsninger i praksis. Vi arbejder med en læringstilgang, vi kalder refleksiv praksislæring der, som navnet antyder, bygger på tre bærende elementer:

 • Refleksivitet
 • Praksis
 • Læring

Du skal kunne reflektere over din egen praksis og være i stand til at finde nye løsninger. I praksis lærer du at skabe sammenhæng mellem teoretisk kunnen og de opgaver, der stilles i det kommende erhverv. Læringsaktiviteterne er ligeledes praksisnære, så du som studerende får mulig­hed for at udvikle din viden, færdigheder og kompetencer inden for profes­sionen. Læs mere om refleksiv praksislæring.

Enkelte fag har undervisning på engelsk. Dertil skal du i flere fag forvente anbefalet litteratur på engelsk.

Professionsbacheloruddannelsen i natur- og kulturformidling er et fuldtidsstudium på gennemsnitligt 43 timer om ugen, men som på de fleste videregående uddannelser er der ikke undervisning 43 timer om ugen.

Når der ikke er undervisning, er der ansvar for egen læring. Det er altså dér, at du som studerende selv aktivt tilegner dig viden ved at læse anbefalet litteratur til opfyldelse af fagenes læringsmål samt arbejder på projekter. Du kan se den forventede fordelingen af studiebelastningen på de fire semestre i studieaktivitetsmodellen.

Studievejledning

Lene Faurholt Gravgaard
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 12 96
lnf@ucn.dk