Refleksiv praksislæring og problem based learning

På natur- og kulturformidlingsuddannelsen arbejder vi ud fra refleksiv praksislæring og herunder problem based learning (PBL).

PBL-metoden arbejder med autentiske problemstillinger, med henblik på at læringsindholdet fremstår konkret og virkelighedsnært for de studerende. Målet er, at de studerende skal nå frem til at træffe en (fagligt begrundet) beslutning eller komme med løsningsforslag. Metoden er kendetegnet ved et sæt af principper som studentercentreret læring, problemorientering og deltagerstyring og har følgende karakteristika:

 • Problembaseret undervisning fordrer deltagelse blandt de lærende.
 • Problembaseret undervisning kan være motiverende.
 • Problembaseret undervisning kan bidrage til at udvikle de lærendes analytiske og problemløsende kompetencer.
 • Problemet er baseret på nogle få grundlæggende facts for ikke at skabe forvirring.

Et problem er udgangspunkt og styrende for den studerendes læringsproces. Problemet kan være teoretisk, praktisk, socialt, teknisk, symbolskkulturelt og/eller videnskabeligt, men det skal være eksemplarisk.

Et projekt er en kompleks arbejdsindsats, i hvilken et problem formuleres, analyseres og bearbejdes. I forbindelse med projektarbejdet tilegner de studerende sig viden og færdigheder; et projekt er således en læreproces.

Problembaseret projektarbejde foregår i gruppearbejde, der er karakteriseret ved samarbejde, deltagerstyring, vidensudveksling, refleksion og gensidig kritik.

Samtidig er det en oplagt struktur at lægge på et studie, der i den grad skal forberede studerende på de udfordringer, der ligger indenfor oplevelseserhvervene og imitere virkeligheden som de studerende kommer til at møde når de er dimitterede. Således vænnes de allerede i studietiden til at tænke i og finder løsninger på reelle problemstillinger, som virksomheder og organisationer står overfor.

PBL er en læringsmodel, der bl.a. giver de studerende på natur- og kulturformidling mulighed for at:

 • tilegne sig viden og færdigheder selvstændigt og på et højt fagligt niveau
 • arbejde analytisk, problem- og resultatorienteret og tværfagligt
 • samarbejde med erhvervslivet om løsning af autentiske faglige problemer
 • udvikle deres evner indenfor teamwork
 • blive godt klædt på til arbejdsmarkedet

Undervisnings- og arbejdsformer er med til at understøtte udviklingen af selvstændighed, samarbejds-, refleksions-, formidlings- og innovationsevne og overordnet set har problem based learning positiv indflydelse på natur- og kulturformidlingsuddannelsen. Således eksamineres der ikke individuelt i de forskellige fagområder, men i ét sammenhængende tværfagligt projekt med efterfølgende mundtlig eksamen.

Undervisningen foregår som henholdsvis:

 • kurser (oplæg/forelæsninger efterfulgt af diskussion og/eller opgave)
 • workshops (teoretisk eller praktisk baserede med stor aktiv deltagelse af studerende – dette bliver ikke udbudt som en del af fjernundervisningen)
 • problembaseret gruppe- og projektarbejde med tilhørende vejledning
 • øvrige ekskursioner/feltarbejde
 • gæsteundervisning
 • tværfaglige casestudier
 • selvstændigt arbejde

Hvert enkelt fagforløb på NAKU er således en vekselvirkning mellem klasseundervisning i traditionel forstand, workshops hvor de studerende får afprøvet viden og kompetencer og studiegruppearbejde, hvor studerende i samarbejde tilegner sig viden og kompetencer. Ligeledes er der ekskursioner og lignende indenfor samtlige fagområder.

Studievejledning

Lene Faurholt Gravgaard
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 12 96
lnf@ucn.dk