Genoptagelse/genindskrivning 

Her kan du blive klogere på reglerne for genoptagelse/genindskrivning

Genoptagelse/genindskrivning

Du kan søge om genoptagelse/genindskrivning, hvis du tidligere har gået på uddannelsen enten hos UCN eller hos en anden uddannelsesinstitution, der også udbyder uddannelsen.

Hvis du ikke har bestået uddannelsens første år, som den nu er tilrettelagt hos UCN, skal du ansøge om genoptagelse på optagelsesportalen www.optagelse.dk. Du skal opfylde adgangskravene til uddannelsen herunder eventuelle karakterkrav.

Har du bestået første studieår af uddannelsen, som den nu er tilrettelagt på UCN, kan du søge om genindskrivning. Hvis du er pædagogstuderende, skal du dog have afsluttet grundfagligheden. Du skal opfylde adgangskravene til uddannelsen herunder eventuelle karakterkrav, og der skal være en ledig studieplads på uddannelsen.

Hvis der er flere ansøgere end ledige studiepladser, tildeles pladserne efter en helhedsvurdering af følgende udvælgelseskriterier:

  • Ansøgers opnåede resultater/karakterer i den ansøgte uddannelse
  • Ansøgers motivation for at ønske genindskrivning

Kopi af din studiejournal og motivationsbeskrivelse skal derfor være vedlagt din ansøgning.

Beståede prøver kan ikke tages om, medmindre de er forældede efter uddannelsens regler. Brugte prøveforsøg overføres til den nye optagelse/indskrivning.

Det fremgår af uddannelsens bekendtgørelse, hvornår en uddannelse senest skal være afsluttet. Du skal kunne afslutte uddannelsen indenfor uddannelsens seneste afslutningstidspunkt, som beregnes fra det tidspunkt, hvor du første gang blev optaget på uddannelsen. Hvis det allerede ved genoptagelsen/genindskrivningen fremgår, at du ikke vil kunne afslutte uddannelsen indenfor dennes seneste afslutningstidspunkt vil der blive fastsat øvrige relevante studievilkår i form af et nyt seneste afslutningstidspunkt for uddannelsen, såfremt du genoptages/genindskrives på uddannelsen. 

Hvis din tidligere indskrivning på uddannelsen blev afbrudt, fordi du blev udskrevet af uddannelsesinstitutionen, kan du kun komme i betragtning til en studieplads på uddannelsen, hvis uddannelsen på baggrund af din redegørelse og medfølgende dokumentation vurderer, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede. Uddannelsens vurdering kan omfatte for eksempel faglige og helbredsmæssige forhold. Dette gælder også, hvis den tidligere uddannelsesinstitution kunne have udskrevet dig, men du selv udmeldte dig af uddannelsen forinden.

Genoptagelse eller genindskrivning kan tidligst finde sted 5 måneder efter, at du blev udskrevet fra uddannelsen. Dette gælder, både hvis du blev udskrevet af uddannelsesinstitutionen, og hvis du selv udmeldte dig af uddannelsen.

Dokumentation

Du skal vedlægge dokumentation for, at du opfylder adgangskravene til uddannelsen herunder eventuelle karakterkrav.

Kopi af din studiejournal skal være vedlagt din ansøgning.

Du skal oplyse om og medsende dokumentation for erhvervserfaring og beståede eller gennemførte uddannelseselementer fra alle tidligere danske og udenlandske uddannelsesforløb på samme eller højere uddannelsesniveau.

Samtykke til indhentning af oplysninger

Hvis du tidligere har været indskrevet på uddannelsen på en anden uddannelsesinstitution anmoder vi dig i forbindelse med din ansøgning om genindskrivning på uddannelsen om at give samtykke til, at UCN må indhente oplysninger om beståede fag, antal brugte prøveforsøg i ikke-beståede fag, udtalelser fra tidligere gennemførte eller afbrudte praktikforløb, indskrivningsperiode og anden information, der er relevant for behandlingen af ansøgningen. Såfremt du ikke giver samtykke hertil, medfører dette at UCN afviser din ansøgning.

Sådan søger du - ansøgningsfrist

Hvis du ikke har bestået uddannelsens første år, skal din ansøgning om genoptagelse indgives gennem optagelsesportalen www.optagelse.dk. Se filmen om optagelse på videregående uddannelse og bliv klogere på processen for ansøgning og optagelse. Ansøgningsfristen for genoptagelse er den 15. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået uddannelsens første år, skal du downloade og udfylde ansøgningsskema for overflytning og genindskrivning (PDF). Før du udfylder skemaet, skal du sikre dig, at filen er gemt på din computer og ikke bare åbnet i din browser. Du risikerer, at den indtastede data går tabt. Gem derfor først filen på f.eks. skrivebordet, udfyld og gem igen

Log på e-boks og følg denne vejledning for at sende sikker post via e-boks (PDF) og send os din ansøgning

Husk også at vedhæfte relevant dokumentation – se ovenfor.

Genindskrivning sker som hovedregel til semesterstart, og vi skal derfor have modtaget din ansøgning senest den 15. april med studiestart i det kommende efterår - eller senest den 1. november med studiestart i det kommende forår.

Du kan forvente svar på din ansøgning senest 4 uger før semester-/studiestart.​