Begrænsning af dobbeltuddannelse

Fra og med sommeroptagelsen 2017 er der indført nogle begrænsninger i at tage en ny videregående heltidsuddannelse på samme eller lavere niveau som den, du allerede har gennemført.

Det betyder, at hvis du allerede har bestået en professionsbacheloruddannelse som eksempelvis uddannelsen til sygeplejerske, kan du som udgangspunkt ikke optages på en ny professionsbacheloruddannelse, på en erhvervsakademiuddannelse eller på en bacheloruddannelse på et universitet.

Begrænsningen gælder i forhold til følgende uddannelser:

 • Erhvervsakademiuddannede kan ikke starte på en ny erhvervsakademiuddannelse
 • Professionsbachelorer og universitetsbachelorer og andre med en mellemlang videregående uddannelse kan ikke starte på en ny bacheloruddannelse (uanset typen) eller på en erhvervsakademiuddannelse
 • Kandidater kan ikke starte på en erhvervsakademiuddannelse, en ny bacheloruddannelse (uanset typen) eller en ny kandidatuddannelse

Du kan som udgangspunkt ikke tage en ny videregående heltidsuddannelse på samme eller lavere niveau som den, du allerede har – heller ikke, hvis der er ledige pladser.

Der er dog visse muligheder for dispensation samt uddannelser, der er undtaget reglen. Det kan du læse mere om herunder samt på UG.dk.

Hvem og hvad er IKKE omfattet?

Følgende bliver ikke omfattet af reglerne:

 • Adgangen til Åben Uddannelse; herunder merituddannelser (meritlærer og meritpædagog). Dvs. du fortsat har mulighed for at benytte udbuddet af videregående uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet som fx heltidsuddannelser udbudt som deltidsuddannelse eller uddannelser udbudt under reglerne for åben uddannelse samt akademi-, diplom- og masteruddannelser. Det er betalingsuddannelser.
  OBS: Det er ikke muligt at gennemføre det afsluttende uddannelseselement (afsluttende eksamensprojekt eller bachelorprojekt) som tomplads under Åben Uddannelse.
 • Hvis du har gennemført en videregående uddannelse i udlandet, er du ikke omfattet af reglerne.
 • Studerende der skifter uddannelse (studieskift før en uddannelse af afsluttet).
 • Ansøgere fra sommeroptagelsen 2016, der er tildelt en standby-plads og dermed tilsagn til optagelse i 2017 (hvis standby-pladsen ikke er blevet tilbudt) er ikke omfattet af de nye regler, selvom ansøgeren allerede har gennemført en videregående uddannelse på samme elle lavere niveau.
Hvilke uddannelser er undtaget?

Uddannelser med gode beskæftigelsesmuligheder kan blive undtaget fra at være omfattet af reglerne for begrænsning af dobbeltuddannelse. Der er aktuelt to uddannelser på UCN, som ikke er omfattet af begrænsningen på baggrund af beskæftigelsesmulighederne inden for det arbejdsmarked, som uddannelserne retter sig imod. Det betyder, at du kan søge ind på nedenstående uddannelser, selv om du har en videregående uddannelse på samme eller højere niveau i forvejen:

 • El-installatør
 • Vvs-installatør

Den samlede positivliste kan ses her.

Hvordan kan jeg få dispensation?

Du kan opnå dispensation fra reglerne, når mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

1. Du kan af helbredsmæssige årsager ikke længere anvende din tidligere gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet

Ved behandling af dispensation af helbredsmæssige årsager skal der forelægge enten:

 • Lægeerklæring, der dokumenterer, at du ikke kan varetage jobfunktioner inden for den profession/det erhverv, som den første uddannelse retter sig imod
 • Dokumentation for tilkendt revalidering

2. Din gennemførte uddannelse er afsluttet mindst 6 år før studiestart på den ansøgte videregående uddannelse

Der skal meddeles dispensation fra begrænsningen af dobbeltuddannelse, hvis den først gennemførte videregående uddannelse er afsluttet mindst seks år før studiestart på den nye videregående uddannelse.

UCN skal have kopi af eksamensbevis for tidligere uddannelse og undersøge om den tidligere uddannelse er gennemført for mere end 6 år siden.

Det er datoen for eksamensbevisets udstedelse og studiestartstidspunktet, som anvendes for en vurdering af, om den første videregående uddannelse er afsluttet mindst 6 år før studiestart på den nye uddannelse. Hvis dette objektive krav opfyldes, skal der gives dispensation.

3. Du har en gennemført uddannelse, der er ændret væsentligt eller bortfaldet.

Denne dispensationsmulighed dækker fortrinsvis tilfælde hvor:

 • ændrede krav fra en autorisationsmyndighed medfører, at du ikke længere kan opnå autorisation til at anvende din uddannelse på arbejdsmarkedet
 • en teknologisk eller anden udvikling betyder, at behovet for en profession/et erhverv bortfalder eller bliver overflødiggjort

4. Du var senest den 1. februar 2017 optaget på en erhvervsakademiuddannelse

Hvis du har gennemført en bacheloruddannelse (uanset typen), men er påbegyndt en erhvervsakademiuddannelse senest den 1. februar 2017, vil du kunne fortsætte på en top-up-uddannelse (professionsbachelor) ved samme uddannelsesinstitution, hvis den ligger i naturlig forlængelse af erhvervsakademiuddannelsen.

Kan jeg læse videre?

Der er stadig mulighed for at bygge ovenpå din uddannelse. Har du eksempelvis en erhvervsakademiuddannelse, kan du tage en bacheloruddannelse (uanset typen). Hvis du har en universitetsbachelor- eller en professionsbacheloruddannelse, kan du søge optagelse på en kandidatuddannelse.