Meritpædagog

Pædagoguddannelsen som Særligt tilrettelagt Uddannelse under Lov om Åben Uddannelse

Vi udbyder meritpædagoguddannelsen på UCN i Aalborg med studiestart 3. september 2018.

Om uddannelsen

Meritpædagoguddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb, hvor du tager pædagoguddannelsen på tre år, idet der gives merit for pædagoguddannelsens to lønnede halvårspraktikker. For at blive optaget skal du derfor ud over de almindelige adgangskrav til uddannelsen have erfaring fra pædagogisk eller tilsvarende arbejde i et omfang, der svarer til mindst 5 års fuldtidsbeskæftigelse.

Bemærk at optagelse på meritpædagoguddannelsen på UCN med studiestart september 2018 forudsætter, at mindst 1 år af de 5 år er arbejdserfaringer fra det social- og specialpædagogiske områder.

Meritpædagoguddannelsens opbygning

1.studieår er på fuld tid. Derefter er studiet tilrettelagt med 2 dage om ugen (torsdag/fredag) på uddannelsen. Du har derfor mulighed for at have erhvervsarbejde sideløbende med studiets sidste 2 år.

Du skal dog regne med, at du i perioder antageligvis må bruge mere tid end to dage om ugen på at studere, fx til læsning af litteratur og i forbindelse med udarbejdelse af eksamensopgaver.

I perioden med fuldtidsstudium på 1. studieår vil du være omfattet af reglerne om orlov og voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis du i øvrigt opfylder betingelserne herfor. SVU kan højst bevilges i 40 uger – du skal derfor være opmærksom på, at der er planlagt ca. 44 ugers undervisning på 1. studieår
– se mere på www.svu.dk

Meritpædagoguddannelsen er ligestillet med den ordinære uddannelse til professionsbachelor som pædagog og kvalificerer den studerende til at arbejde inden for hele det pædagogiske felt.
Du finder Studieordningen her.

Deltagerbetaling

Kr. 8.975 pr. semester (i alt seks semestre) der betales september og marts hvert år

Meritpædagoguddannelsens studieforløb

Det 1. studieår på fuld tid udgøres af et grundfaglighedsforløb, hvor meritpædagogstuderende studerer sammen med pædagoguddannelsens øvrige studerende. I grundfaglighedsforløbet indgår en syv ugers ulønnet praktik.

Derefter følger specialiseringsdelen, tilrettelagt som et særligt forløb kun for meritpædagogstuderende på deltid med to dage (torsdag/fredag) om ugen på uddannelsen. Specialiseringsdelen varer på meritpædagoguddannelsen to år.

På ordinær pædagoguddannelse, kan den studerende specialisere sig inden for ét af følgende tre områder:

  • Dagtilbudspædagogik rettet mod det pædagogiske arbejde med 0-5 årige børn
  • Skole- og fritidspædagogik rettet mod pædagogisk arbejde med skolebørn og unge i alderen 6-18 år
  • Social- og specialpædagogik rettet mod pædagogisk arbejde med:
    • Børn og unge med særlige behov
    • Mennesker med sociale problemer
    • Mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser

Få et overblik over Meritpædagoguddannelsens studieforløb

Ved studiestarten 3. september 2018 er der på meritpædagoguddannelsen på UCN kun mulighed for at vælge specialiseringsdelen: Social- og specialpædagogik

Det betyder, at for at blive optaget med studiestart 2018 skal mindst 1 år af dine i alt 5 års erhvervserfaring fra det pædagogiske område stamme fra det social- og specialpædagogiske område.

Er du i tvivl om, hvorvidt dine/dele af dine erhvervserfaringer ligger inden for det social-og specialpædagogiske område og dermed kvalificerer dig til at påbegynde studiet i 2018, kan du læse mere her i ”Dokumentation for arbejdserfaring”, ligesom du er velkommen til at kontakt koordinator for meritpædagoguddannelsen Helle Meyer, tlf.: 7269 0498, E-mail: hem@ucn.dk

Har du generelle spørgsmål omkring adgang til meritpædagoguddannelsen, kan du kontakte studievejleder Susanne Tølbøl.

Informationsmøde

Meritpædagoguddannelsen afholder informationsmøde hvert år i løbet af april

Læs mere om Meritpædagoguddannelsen  i vores brochure

Studievejleder/Koordinator

Susanne Tølbøl
Studievejleder
Aalborg/Thisted
Tlf.: 72 69 42 15
stb@ucn.dk
Helle Meyer
Koordinator
Aalborg
Tlf.: 72 69 04 98
hem@ucn.dk

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Følg pædagoguddannelsen i Thisted på Facebook

Praktikinformation

Læs om Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Følg pædagoguddannelsen i Aalborg på Facebook

Optagelse
- Sådan søger du ind

Information til censor