Pædagoguddannelsens indhold

Uddannelsen til pædagog varer 3½ år og veksler mellem teoretisk undervisning på UCN i Aalborg, Thisted eller Hjørring og praktikophold på pædagogiske arbejdspladser.

En pædagogisk arbejdsplads kan f.eks. være i vuggestuer, børnehaver, fritidsordninger, væresteder, botilbud for fysisk eller psykisk udviklingshæmmede, psykiatrien, integrationsområdet, familiebehandlingscentre eller institutioner for anbragte børn og unge.

Hvordan er uddannelsen opbygget?

Som studerende skal du først gennemføre uddannelsens fællesdel. Denne del omfatter seks moduler og en praktikperiode. Efter sjette modul skal du vælge en af tre specialiseringer, som også omfatter praktikperioder.

Herunder kan du læse en uddybning af fællesdel, specialiseringerne og praktikforløb:

Fællesdel

Fællesdelen består af grundfag (60 ECTS) og 1. praktikperiode (10 ECTS).

Grundfagene indeholder bl.a. viden om:

 • Pædagogik.
 • Psykologi (udviklingspsykologi).
 • Sundhed.
 • Sprog (dansk) og Kommunikation.
 • Samfund.
 • Æstetiske lærings- og udtryksformer.
 • It- og mediepædagogik.
 • "Den svære samtale", eksempelvis med forældre.
 • Etik og værdier
 • Kønsdimensionen

Der vil i særlige tilfælde blive mulighed for at forlænge fællesdelens grundfag med 10 ECTS, således at fællesdelens grundfag i omfang kan strække sig op til 70 ECTS. Denne mulighed vil kunne anvendes, hvis der ud fra faglige hensyn er behov for at tilrettelægge forløb med en særlig profil.

Dagtilbudspædagogik – rettet mod 0-5 årige

Formålet med denne specialisering er, at du får kompetencer til at skabe et miljø, hvor omsorg, udvikling og læring skaber optimale betingelser for et stimulerende og trygt børneliv for de 0-5 årige.

Du vil opnå viden, herunder specialpædagogisk viden, om bl.a. 0-5-åriges udviklingsbehov, opsporing og forebyggelse af mistrivsel, sprogtilegnelse og -stimulering.

Dette gælder også i forhold til tosprogede børn, inklusionsarbejde, udsatte børn, forældresamarbejde, leg og bevægelser samt pædagogisk udvikling og læring.

Specialiseringen målrettes især vuggestuer og børnehaver.

Skole- og fritidspædagogik – rettet mod 6-18 årige

Formålet med denne specialisering er at du får særlige kompetencer til at indgå i det pædagogiske arbejde med børn og unge i 6-18 års alderen, inden for det fritids- og ungdomspædagogiske område, herunder skolefritidsordninger, fritidshjem og klubber.

Du får kompetencer til at indgå i skolens samlede aktivitetsområder, herunder i en understøttende rolle i forhold til undervisningen generelt samt i afgrænsede undervisningsopgaver i indskolingen.

Du vil opnå viden om bl.a.:

 • 6-18-åriges udviklingsbehov
 • dannelsesprocesser i forhold til børn og unge
 • udvikling af børns og unges lærelyst, kreativitet og sociale kompetencer
 • forebyggelse og sundhed for børn og unge
 • sprogtilegnelse og -stimulering
 • forældresamarbejde
 • inklusionsarbejde, herunder i forhold til udsatte børn og unge
 • pædagogik og didaktik.
Social- og specialpædagogik

Formålet er med denne specialisering er at give dig kompetencer til at indgå i det pædagogiske arbejde i forhold til tre overordnede målgrupper:

 • Børn og unge med særlige behov.
 • Mennesker med sociale vanskeligheder som f.eks. misbrug, hjemløshed og prostitution.
 • Mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Du vil opnå viden om bl.a.:

 • lovgivningen på det sociale område.
 • målgruppens karakteristika og behov.
 • forebyggelse af marginalisering og udstødelse.
 • etik og værdier.
 • iværksættelse af processer, der understøtter borgerens motivation.
 • udvikling og evne til at danne relationer m.m.
 • at sikre omsorg, læring og udvikling for unge og voksne.
 • at opspore, støtte og udvikle børn med særlige behov.
Praktikforløbet
 1. Første praktikperiode: Grundpraktik på 10 ECTS:
  Ulønnet prøvepraktik på 2. semester, hvor den studerende oplever hverdagen i et praktiksted som et led i fællesdelen.
   
 2. Anden praktikperiode: Specialiseringspraktik på 30 ECTS (6 måneder):
  Lønnet praktik med start i 3. semester, som skal foregå på et praktiksted i tilknytning til specialiseringen.
   
 3. Tredje praktikperiode: Specialiseringspraktik på 30 ECTS (6 måneder):
  Lønnet praktik med start i 5. semester, som skal foregå på et praktiksted i tilknytning til specialiseringen.
   
 4. Fjerde praktikperiode: Undersøgende praktik på 5 ECTS:
  Ulønnet praktik i 7. semester i sammenhæng med bachelorprojektet, som vil foregå på praktikstedet i tilknytning til specialiseringen.

  Praktikken er en observationspraktik, hvor den studerende indhenter empiri med henblik på en større praksisdimension i bachelorprojektet.

Valgfri moduler

I løbet af uddannelsen skal du vælge dig ind på valgfri moduler. Der udbydes otte moduler og disse valgmoduler er tilrettelagt således, at de går på tværs af specialiseringerne. Her lægges også vægt på fordybelse i centrale pædagogiske temaer, som du vælger ud fra interesse.

Begrænset antal pladser på specialiseringerne

Vær opmærksom på, at du ikke er garanteret at komme ind på en bestemt specialisering. Da specialiseringerne er arbejdsmarkedsorienterede, vil antallet af praktikpladser i de forskellige specialiseringer kunne variere fra år til år.

For 2015 er fordelingen 40% på Dagtilbudspædagogik, 40% på Social- og Specialpædagogik og 20% på Skole- og Fritidspædagogik.

Studievejledning

Dorthe Grønkjær
Studievejleder
Hjørring
Tlf.: 72 69 04 52
drg@ucn.dk
Susanne Tølbøl
Studievejleder

Tlf.: 72 69 04 67
stb@ucn.dk