Vilkår for optagelse

På denne side kan du læse en lang række informationer om "teknikken" bag din optagelse

Få et overblik over en række emner, der kan være relevante for din optagelse. Hvis du skulle have yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte studievejledningen.

Adgangskrav - kan jeg søge selv om jeg ikke opfylder alle kravene?

Betinget optagelse

Hvis du ved ansøgningsfristens udløb ikke opfylder adgangskravene til en uddannelse, kan din ansøgning i nogle tilfælde alligevel behandles på lige fod med de andre ansøgninger. Det vil sige, at du måske kan blive optaget på studiet på betingelse af, at du når at opfylde adgangskravene inden studiestart.

Bemærk at det ikke er alle UCN’s uddannelser, der har betinget optag. Hvis du er i tvivl, er det derfor en god idé at kontakte en studievejleder ved den enkelte uddannelse og høre nærmere.

HF-enkeltfag eller Gymnasiale Suppleringskurser

For at opfylde de specifikke adgangskrav til den enkelte uddannelse kan du supplere din adgangsgivende eksamen med ekstra fag eller fagniveauer. Dette gøres via HF-enkeltfag eller såkaldte Gymnasiale Suppleringskurser.

Du kan læse mere om Gymnasiale Suppleringskurser på UddannelsesGuiden.

Fremsendelse af dokumentation efter ansøgningsfristen

Når du har bestået det eller de fag, der skal til for at opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen, skal kopi af prøvebeviset sendes til UCN. Det fremgår af tilbuddet om betinget optagelse, som du modtager via UCN Optagelsesportal, hvordan dokumentationen skal fremsendes.

Optagelse på baggrund af individuel konkret vurdering

Den viden, de færdigheder og de faglige kvalifikationer, du allerede har, kan muligvis sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

En individuel konkret vurdering af dine faglige kvalifikationer kan blive din adgangsbillet til helt nye fremtidsmuligheder. Vi vil gerne se på alt det, du har med dig, og vurdere om det vil kunne sidestilles med de fastsatte adgangskrav til den uddannelse, du ønsker at starte på.

Læs mere om forhåndsvurdering af mulighed for optagelse på baggrund af individuel konkret vurdering.

Børne- og straffeattest - kan det blive nødvendigt af fremvise?

Du kan blive afkrævet en straffe- og/eller børneattest i forbindelse med praktik. Det gælder særligt for uddannelser, hvor du i praktikken er i kontakt med børn og unge under 15 år.

Om børneattest

En børneattest indeholder oplysninger om, hvorvidt du har været straffet for seksuelle krænkelser af børn. Børneattester forældes ikke.

Børneattester er særligt aktuelle for sundhedsuddannelser og pædagogiske uddannelser.

Hvis dit praktiksted kræver det, skal du give samtykke til, at praktikstedet kan indhente en børneattest. Hvis praktikstedet ikke modtager din børneattest, uanset om den er ren eller ej, er praktik på dette sted udelukket. Det er praktikstedet, som vurderer, om praktikken kan gennemføres på stedet, hvis attesten ikke er ren.

Kontakt en studievejleder på de uddannelser, som du er interesseret i, hvis du vil vide mere.

Læs mere om børneattester på Borger.dk.

Om straffeattest

En straffeattest indeholder oplysninger om lovovertrædelser, der har udløst domme, bøder og tiltalefrafald.

Hvis dit praktiksted anmoder om en straffeattest, skal du selv indhente den hos politiet og aflevere den til praktikstedet. Det er praktikstedet, som vurderer, om praktikken kan gennemføres, hvis attesten ikke er ren.

Kontakt en studievejleder på de uddannelser, som du er interesseret i, hvis du vil vide mere.

Læs mere om straffeattester, herunder hvor længe overtrædelser står på straffeattesten.

Dispensation for usædvanlige forhold - hvad betyder det?

Du har mulighed for at søge om dispensation, hvis du har været udsat for usædvanlige forhold, der har påvirket resultatet af din adgangsgivende eksamen, således at din optagelseskvotient er blevet lavere end den krævede grænsekvotient for optagelse.

Dispensationsansøgning

Ønsker du at søge om dispensation, skal du uploade en dispensationsansøgning sammen med dokumentation for usædvanlige forhold til din ansøgning på www.optagelse.dk.

Dokumentation til din ansøgning

Du skal dokumentere de usædvanlige forhold og sandsynliggøre, at de usædvanlige forhold har påvirket din adgangsgivende eksamen, således at din optagelseskvotient er blevet lavere end den krævede grænsekvotient for optagelse.

Relevant dokumentation kan være:

 • Samtlige årskarakterer fra gymnasiet
 • Udtalelse fra gymnasiet, der bekræfter de forhold, der er angivet i begrundelsen for dispensationsansøgningen
 • Erklæring fra læge, speciallæge, psykiater eller lignende, der bekræfter de forhold der er angivet i begrundelsen for dispensationsansøgningen.

Vurdering af din ansøgning

Når vi behandler din dispensationsansøgning vurderer vi, om du har dokumenteret forhold, der må betragtes som usædvanlige. Vi vurderer også, om disse usædvanlige forhold må antages at have påvirket resultatet af din adgangsgivende eksamen i en sådan grad, at du ikke har opnået en tilstrækkelig høj kvotient til, at du vil kunne optages på den ansøgte uddannelse.

I vores vurdering indgår din optagelseskvotient, som er resultatet/gennemsnittet af din adgangsgivende eksamen, og sidste års grænsekvotient, som er den kvotient, der i kvote 1 ved det seneste optag gav adgang til den pågældende uddannelse.

Ansøgningsfrist

Fristen for at ansøge om optagelse, når du samtidig søger om dispensation for usædvanlige forhold, er den 15. marts kl. 12.00

Dokumentation - hvad skal med i min ansøgning?

Dit eksamensbevis

Har du bestået din adgangsgivende eksamen i 2004 eller senere, trækker systemet automatisk dit eksamensbevis, når du udfylder din ansøgning. Er din adgangsgivende eksamen fra før 2004, skal du uploade en kopi af dit eksamensbevis på optagelse.dk, så det er fremme senest den 15. marts.

Deadline for upload af eksamensbevis er den 15. marts, dog undtaget eksamens- og enkeltfagsbeviser, der er gennemført i indeværende år, hvor fristen er den 5. juli kl. 12.00.

Dokumentation for opfyldelse af specifikke adgangskrav

Hvis du er dumpet et fag på et højere niveau end det, der specifikt påkræves, og dermed ikke kan dokumentere, at du er bestået det lavere niveau, som kræves, kan du rette henvendelse til dit gymnasiale uddannelsessted. Uddannelsesstedet vil måske kunne være behjælpelig med en såkaldt ”rektorerklæring”, hvoraf det fremgår, at det vurderes, at du ville kunne have bestået det pågældende lavere niveau.

Dokumentationen vedhæftes din digitale ansøgning på optagelse.dk.

Dokumentation for aktiviteter, som skal vurderes i kvote 2

Det er vigtigt for behandlingen af din ansøgning, at du uploader en korrekt og fuldstændig dokumentation. Den bedste dokumentation er præcis i sit indhold samt læselig – dvs. en god kopi. Dokumentationen skal være så omfattende, at den beskriver alle sider af aktiviteten, men samtidig skal den være overskuelig. Fx skal dokumentation for erhvervserfaring indeholde periode, arbejdets art og ugentlige timetal. Som dokumentation for udført erhvervsarbejde, kan du anvende arbejdsgivererklæringer på optagelse.dk eller eksempelvis vedlægge lønsedler mm.

Som kvote 2-ansøger skal du uploade dine bilag på optagelse.dk.

I særlige tilfælde og efter aftale med den enkelte uddannelse kan du sende dine bilag med posten, husk at henvise til din indsendte digitale ansøgning ved at skrive dit cpr.-nummer på bilaget og oplyse, hvilken uddannelse du har søgt ind på. HUSK at du kun skal indsende fotokopier, da bilagene ikke returneres.

Frist for upload af dokumentation

Samtlige relevante aktiviteter skal være angivet i din ansøgning senest den 15. marts kl. 12:00. Du skal således inden den 15. marts kl. 12:00 i din ansøgning have oplyst om samtlige aktiviteter, som du ønsker, at vi lægger vægt på, når vi vurderer din ansøgning i kvote 2, - uanset om du har gennemført disse aktiviteter inden den 15. marts kl. 12:00 eller ej.

Du skal uploade dokumentation for relevante aktiviteter, som du har gennemført inden den 15. marts, til din ansøgning på optagelse.dk. inden den 15. marts kl. 12:00. 

Hvis du inden den 15.  marts kl. 12:00 har angivet relevante aktiviteter, som du endnu ikke har gennemført, skal du uploade dokumentation for, at du har gennemført disse til din ansøgning på optagelse.dk snarest muligt og inden den 5. juli kl. 12:00.

Når vi vurderer din ansøgning i kvote 2, lægger vi alene vægt på de aktiviteter, som du rettidigt har angivet i din ansøgning og rettidigt har uploadet dokumentation for til din ansøgning.

Fuldmagt - kan en anden søge på mine vegne?

Hvis du ikke selv har mulighed for at udfylde din ansøgning, fordi du for eksempel er ude at rejse, kan en anden person søge for dig. Det kræver, at du har givet denne person fuldmagt.

Læs mere om fuldmagt på optagelse.dk.

Gymnasial eksamen - hvad er definitionen?

Hvis du skal optages på en uddannelse gennem kvote 1, er det nødvendigt at have en gymnasial eksamen i rygsækken.

Hvad er en gymnasial eksamen?

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux)
 • Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamen), færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland, færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen fra Grønland, eksamen fra Duborg-skolen og fra A. P. Møller Skolen
 • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
 • Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB) Option Internationale de Baccalauréat (OIB) og dansk-tysk studentereksamen (DIAP)
 • Udenlandsk eksamen m.v., som er sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen

Adgangskravet til visse tekniske uddannelser kan tillige opfyldes ved adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Kontakt studievejledningen for yderligere oplysninger.

Vurdering af udenlandske eksaminer foretages i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. Kontakt studievejledningen for yderligere oplysninger.

Indskrivning - hvordan søger jeg ind på et senere trin end 1. semester?

Optagelse

Du kan søge optagelse på to forskellige måder afhængigt af, om du skal begynde på første studieår af en erhvervsakademiuddannelse, eller en professionsbacheloruddannelse eller på 3. semester eller senere trin af en uddannelse.

Den Koordinerede Tilmelding (KOT) er for ansøgere, der skal begynde på første studieår af en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse.

Indskrivning udenom KOT er for ansøgere der skal begynde på 3. semester (eller senere) på en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse i forbindelse med overflytning, studieskifte eller genindskrivning.

Er du i tvivl, om du skal søge om optagelse eller indskrivning, opfordres du til at kontakte os.

Kandidatreglen – kan jeg søge, hvis jeg har en kandidatuddannelse?

Fra og med sommeroptagelsen 2020 er kandidatreglen blevet genindført og reglerne om begrænsning af dobbeltuddannelse er blevet ophævet.

Kandidatreglen betyder, at ansøgere, der har gennemført en kandidatuddannelse, kun vil kunne optages på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den nye uddannelse.

Kandidatreglen gælder for ansøgere, der har gennemført en kandidatuddannelse, uanset i hvilket land kandidatuddannelsen er gennemført.

Dispensationsansøgning

Det er muligt at søge om dispensation fra kandidatreglen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Ønsker du at søge om dispensation, skal du uploade en dispensationsansøgning sammen med dokumentation for usædvanlige forhold til din ansøgning på www.optagelse.dk.

Vurdering af dispensationsansøgning

Vi foretager i hver enkelt tilfælde en konkret vurdering af, om der foreligger usædvanlige forhold, der berettiger til dispensation fra kandidatreglen.

I følge UCN´s praksis kan der gives dispensation til ansøgere, der kan dokumentere, at de på grund af usædvanlige forhold ikke længere har mulighed for at anvende den tidligere gennemførte kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet.

I følge UCN´s praksis kan der ikke gives dispensation begrundet i følgende:

 • Arbejdsmarkedsforhold, – herunder at ansøger har en kandidatuddannelse indenfor et område med forholdsvis få stillinger.
 • Arbejdsløshed, – herunder at det kan være svært for nyuddannede at finde job, - og herunder at ansøger ikke har gjort brug at sin kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet.
 • Motivation for ny uddannelse og skifte af erhverv, - herunder at det første uddannelsesvalg har vist sig ikke at være det rigtige, - og herunder at ansøger udtrykker stor interesse for den søgte uddannelse og angiver at have gode egenskaber i forhold til at gennemføre denne uddannelse og efterfølgende varetage job indenfor denne uddannelses område
 • Ikke-erhvervsrelateret sygdom

Ansøgningsfrist

Fristen for at ansøge om optagelse, når din ansøgning omfatter ansøgning om dispensation fra Kandidatreglen, er den 15. marts kl. 12.00.

Prioritering af ansøgere omfattet af kandidatreglen til eventuelle ledige pladser

Ansøgere, der er omfattet af kandidatreglen, og som ikke har søgt- eller ikke har fået dispensation fra kandidatreglen, vil kun kunne optages på uddannelsen, hvis der er ledige pladser på uddannelsen. Er der flere ansøgere omfattet af kandidatreglen end ledige pladser, fordeles de ledige pladser efter uddannelsens kvote 2-kriterier - dog undtaget optagelsesprøver og samtaler.

Merit - hvad betyder det?

Merit betyder, at du bliver fritaget for dele af en uddannelse ved godskrivning af anden dansk eller udenlandsk uddannelse. Merit betyder fritagelse af allerede erhvervede kvalifikationer fra én formel uddannelse som led i gennemførelse af en anden formel uddannelse. Når du får merit, bliver du fritaget for dele af uddannelsen i form af prøver og/eller undervisningsforløb på din nye uddannelse.

Forhåndsmerit er en forhåndsgodkendelse af, at du vil kunne fritages for dele af en uddannelse, hvis du gennemfører et kommende studieophold i udlandet, eller ved en anden dansk uddannelsesinstitution.

Læs mere om merit.

Motivationsbeskrivelse - hvad skal den indeholde?

En motivationsbeskrivelse indgår ofte som et udvælgelseskriterium under kvote 2. Formålet med motivationsbeskrivelsen er at synliggøre, hvorfor du gerne vil læse på den pågældende uddannelse og hvilke tanker du gør dig ift. uddannelsen.

Motivationsbeskrivelsen bruges som dokumentation i kvote 2 og indgår i den samlede vurdering af din ansøgning.

UCN anbefaler dig at bruge nedenstående hjælpespørgsmål, når du laver en motivationsbeskrivelse. I skabelonen bliver der bl.a. spurgt til dine kompetencer, hvilket dækker over fx arbejde, kurser, uddannelse, fritidsinteresser, projektdeltagelse mm. samt hvordan du bruger disse kvalifikationer, når du fx løser en opgave. Vælg gerne de kompetencer ud, som kan have særlig betydning for dit valg af uddannelse:

 1. Hvorfor vil du gerne læse på den pågældende uddannelse? Hvor har du din interesse fra?
 2. Hvilke kompetencer har du med dig, som er relevante ift. uddannelsen, og hvorfor er netop disse kompetencer særlig relevante?
 3. Hvad kender du til uddannelsen – og hvor har du din viden fra?
 4. Hvilke overvejelser har du gjort dig om, hvordan du gerne vil bruge din uddannelse?
 5. Dato og underskrift

Motivationsbeskrivelsen må max. fylde 1 side eksklusiv eventuelle bilag. Motivationsbeskrivelsen uploades sammen med ansøgningen om optagelse i kvote 2.

Sprogkrav - hvilke krav er der til mit danskniveau?

Når du søger om optagelse på en uddannelse, der udbydes på dansk, skal du dokumentere, at du har de nødvendige kundskaber i dansk. Du skal både mundtligt og skriftligt være i stand til at gennemføre uddannelsesaktiviteter og aflægge prøver på dansk.

På baggrund af en konkret individuel faglig vurdering kan UCN kræve, at en udenlandsk ansøger eller en ansøger med et udenlandsk adgangsgrundlag består studieprøven i dansk eller dokumenterer tilsvarende kundskaber.

Du skal sammen med din ansøgning om optagelse uploade dokumentation for dine danskkundskaber. Det kan for eksempel være dokumentation for, at du har bestået et suppleringskursus/enkeltfagskursus i dansk på A-niveau, at du har bestået Studieprøven i Dansk eller at du som en del af FIF-kursus har bestået mundtlig og skriftlig danskprøve på mindst niveau C1 (jf. Europarådets beskrivelse af sprogniveauer).

Udenlandske studerende fra Norden opfylder som udgangspunkt sprogkravet dansk gennem den adgangsgivende eksamen, som de har bestået i et nordisk land.

Der kræves ikke studieprøve, hvis du er dansk statsborger og har haft dansk ved den adgangsgivende eksamen, eller hvis du kan dokumentere, at du er opvokset som dansktalende.

Standby - hvad betyder det, og kan jeg søge flere uddannelser samtidig?

Standby betyder, at du står til rådighed. Hvis du søger en standbyplads, skal du være klar til at acceptere tilbud om en ledig plads i et nærmere fastsat tidsrum efter studiestarten 1. september (sommer) og uge 6 (vinter).

Bliver du optaget på en standbyplads, kan du ikke optages på en lavere prioritet, dvs. du ikke kan ikke være optaget på en anden uddannelse, du har søgt ind på. Hvis du får en standbyplads, men ikke får tilbudt studiestart i år, vil du få et tilsagn om optagelse næste år. Det vil sige, at du er sikker på en studieplads ved næste års optagelse. Du skal huske at sende et nyt ansøgningsskema næste år, hvor du sætter kryds i rubrikken: ”tilsagn”, hvis du stadig ønsker at blive optaget på studiet. Får du tilbudt en plads på studiet inden standbyfristen udløber, skal du sige ja til pladsen, ellers mister du også dit tilsagn om optagelse året efter.

Du kan kun søge om en standby-plads, hvis du samtidig søger om optagelse. Det vil sige, at du ikke kan bruge standby til at reservere en studieplads det efterfølgende år.

Har du gennemført en kandidatuddannelse kan du ikke søge om at komme i betragtning til en standby-plads, og du kan heller ikke søge om at komme i betragtning til en ledig standby-plads i efteroptaget.

Hvis du har søgt om en standby-plads og har fået tilsagn om optagelse næste år, men du i den mellemliggende periode gennemfører en kandidatuddannelse, vil du ikke kunne gøre brug af tilsagnet om en studieplads, medmindre det er en studieplads på en uddannelse med ledige pladser

Du kan læse mere om standby på UG.dk.

Studieafgift – betaling for uddannelsen?

Som ikke EU/EØS-borger er det afgørende, hvorvidt du opfylder kriterierne for at være berettiget til tilskud fra staten og derfor kan tage uddannelsen gratis, eller om du selv skal betale for uddannelsen.

Derfor er det nødvendigt, at du sammen med din ansøgning på optagelse.dk, vedhæfter kopi af både dit opholdskort (både forside og bagside) samt opholdsbrev, så vi kan vurdere, på hvilket grundlag opholdstilladelsen er udstedt og hvorvidt du selv skal betale for uddannelsen eller ej. Hvis du er selvbetaler, betyder det, at der vil være en studieafgift (tuition fee).

Hvem er tilskudsberettiget af staten?

Det er fastsat i bekendtgørelsen om tilskud m.v. til videregående uddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner m.fl., hvornår du som udenlandsk studerende er berettiget til statsfinansieret uddannelse.

Hvis du ikke er tilskudsberettiget af staten, er du selvbetaler, hvilket vil sige, at du selv skal betale for uddannelsen.

Hvordan dokumenteres opholdsgrundlaget?

For at kunne vurdere, hvorvidt du er berettiget til en statsfinansieret uddannelse, skal følgende uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

 • For-og bagside af opholdskortet
 • Det medfølgende opholdsbrev
 • Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse (hvis opholdstilladelse udløber inden studiestart)

Ændring af opholdsgrundlag

Ændres grundlaget for din opholdstilladelse i løbet af din studietid, har du pligt til at oplyse og dokumentere det ændrede grundlag, således at vi kan vurdere, hvorvidt dine rettigheder til en statsfinansieret uddannelse er ændret.

Ændres opholdsgrundlaget i løbet af et semester således, at du er berettiget til en statsfinansieret uddannelse, vil deltagerbetalingen først bortfalde fra det kommende semester.

Ændres opholdsgrundlaget i løbet af et semester således, at du ikke længere er berettiget til en statsfinansieret uddannelse, skal der betales deltagerbetaling fra det kommende semester.

Bortfalder forælders opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9a, er du stadig berettiget til at færdiggøre den pågældende uddannelse.

Studievejledning

Camilla Lehmann Mortensen
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
calm@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.