Afgangsprojekt - Socialpædagogik

Afgangsprojektet på 10 ECTS-point afslutter uddannelsen. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået

Læringsmål for afgangsprojektet

Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område og formuleres, så eventuelle valgfag uden for uddannelsens faglige område inddrages. Institutionen godkender emnet.

Forudsætningen for at gå til prøve i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 50 ECTS-point er bestået.

Viden

Den studerende skal demonstrere indsigt i:

 • Centrale teorier med relevans for den socialpædagogiske praksis
 • Hvordan eget menneskesyn, ydre faktorer og en given kontekst har betydning for den professionelle udøvelse af den socialpædagogiske praksis indenfor et udvalgt område
 • Brugerens særlige vilkår og handlemønstre  

Færdigheder

Den studerende kan:

 • Begrunde, iværksætte og evaluere en praksisnær socialpædagogisk indsats
 • Observere, vurdere og handle i forhold til centrale problemstillinger og dilemmaer indenfor en socialpædagogisk praksis på et etisk grundlag
 • Formidle og deltage i formidling af den begrundede indsats til brugere, kolleger og øvrige samarbejdspartnere  

Kompetencer

Den studerende kan:

 • Arbejde udviklingsorienteret ud fra faglige analyser og begrundede observationer
 • På reflekteret vis inddrage brugerens ønsker og behov i den daglige praksis
 • Deltage fagligt og professionelt i tværfagligt samarbejde  

Udarbejdelse af afgangsprojekt

Der arbejdes med et selvvalgt emne og problemstilling, der er godkendt af uddannelsesinstitutionen. Emnet skal knytte sig til uddannelsen som helhed og dermed inddrage centrale teorier og metoder, som den studerende har arbejdet med i tidligere moduler. 

Arbejdsformer

Den studerende arbejder selvstændigt eller i gruppe med afgangsprojektet. Den studerende modtager vejledning og undervisning i tilknytning til afgangsprojektet 

Prøveform

Prøveformen er en mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt afgangsprojekt.

Afgangsprojektet er kendetegnet ved:

 • At være uddannelsens afsluttende prøve, hvor den studerende gennem det skriftlige projekt og et mundtlig forsvar skal demonstrere opnåelse af at uddannelsens mål for læringsudbytte.
 • At den studerende således skal dokumentere sin evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens overordnede formål.
 • At emnet for afgangsprojektet formuleres inden for centrale dele af uddannelsens faglige område og på en måde, så et bredt spektrum af uddannelsens såvel obligatoriske som valgfrie fag inddrages.

Det skriftlige afgangsprojekt skal indeholde følgende elementer:

 1. Indledning
 2. En problemformulering i relation til problemstillingen
 3. Redegørelse for eventuelle relevante afgrænsninger
 4. Begrundede metodeovervejelser og metodevalg, dvs. valg af teoretisk og empirisk tilgangsvinkel
 5. Analyse, hvor teori og praksis anskues i et dynamisk samspil, som kan danne grundlag for ny indsigt
 6. Konklusion og perspektivering, herunder konkrete refleksioner og overvejelser om det lærte og om de fremadrettede handlemuligheder, som analysen har afdækket

Det skriftlige afgangsprojekt har for den enkelte studerende et omfang på maksimum 30 normalsider svarende til 30 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Forside, indholdsfortegnelse og bilag indgår ikke heri. En figur tæller som ét anslag. Det skriftlige afgangsprojekt kan suppleres med bilag i form af videooptagelser, interviewoptagelser, links med videre. Bilag kan ikke forventes læst eller set af bedømmerne.

Det er muligt at udarbejde det skriftlige afgangsprojekt i grupper på op til maksimalt 4 studerende. Projektopgavens maksimale omfang øges i den forbindelse med 15 normalsider pr. studerende. Dvs. at for 2 studerende er omfanget maksimalt 45 normalsider, for 3 studerende maksimalt 60 normalsider og for 4 studerende maksimalt 75 normalsider. 

Bedømmelse

Eksaminationen er med individuel bedømmelse, og det skal være muligt at foretage en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Derfor skal det, ved gruppeprojekter, af det skriftlige projekt fremgå, hvilke specifikke dele af projektet, den enkelte studerende har udarbejdet selvstændigt.

I bedømmelsesgrundlaget indgår det skriftlige afgangsprojekt med 2/3 vægt og den mundtlige præstation med 1/3 vægt. I forbindelse med bedømmelsen af det skriftlige projekt lægges der ud over det faglige indhold også vægt på den studerendes formulerings- og staveevne. Prøveaflæggelse på afgangsprojektet forudsætter, at alle andre prøver på uddannelsen er bestået.

Der gives en samlet karakter efter 7-trins skalaen.

Den mundtlige eksamen er individuel og har form af et mundtligt forsvar med udgangspunkt i det skriftlige projekt. Den studerende skal have lejlighed til at præsentere sine hovedbudskaber, herunder projektets perspektivering og sin egen læring.

Den mundtlige eksamen har en varighed på i alt 40 minutter, der har følgende omtrentlige fordeling:

 • 1/4 til et mundtligt oplæg
 • 2/4 til eksaminationssamtale
 • 1/4 til votering og tilbagemelding til den studerende.

Få op til 40.000 kr. til efteruddannelse

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. fra Omstillingsfonden om året? Til og med 2021 kan du således få helt op til 40.000 til din efteruddannelse på UCN act2learn.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Skolevangen 45
9800 Hjørring

Omfang
3 undervisningsgange á 3,5 time + 6 vejledningstimer pr. studerende + mundtlig prøve.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Forudsætningen for at gå til prøve i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 50 ECTS-point er bestået.

Start
17.08.2020

Slut
01.12.2020

Tilmeldingsfrist
03.08.2020

Tidspunkt
Tirsdage i uge 34 til 49

Start
12.01.2021

Slut
04.05.2021

Tilmeldingsfrist
29.12.2020

Tidspunkt
Tirsdage i uge 2-18

Kontakt

Karen Marie Juhl Nielsen
Områdekoordinator

72 69 17 52
kjn@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik