Funktionelle matematikfærdigheder og forståelser hos voksne (blended learning)

Hverdagen og arbejdspladsen er fyldt med matematiske begreber og formler; der er opgaver og udfordringer, hvor medarbejderen fx skal kunne tælle, måle, beregne, designe, lokalisere og forklare

Undersøgelser af den voksne danske befolkning har vist, at mere end 25 % har utilstrækkelige regnefærdigheder i forhold til at klare de komplekse krav, der stilles på arbejdsmarkedet og i dagligdagen. I slutningen af 1990’erne fik man for alvor øjnene op for problemet, og der blev etableret en ny grundlæggende voksenuddannelse (kaldet FVU-matematik), der skal være medvirkende til at rette op på dette forhold.

Modulet giver dig indsigt i begrebet numeralitet (funktionelle matematikfærdigheder og -forståelser), undersøgelse af voksnes numeraliet på arbejdspladser og i hverdagslivet samt tilrettelæggelse af undervisningsaktiviteter, der er relevante for målgruppen.

Hvad får du ud af modulet?

Du får styrket din viden om voksnes numeralitet, herunder indsigt i eksisterende undersøgelser heraf, og du opnår redskaber til at undersøge voksnes numeralitet på arbejdspladser og i andre hverdagssammenhænge.

Du opnår indsigt i gældende bestemmelser og rammer for FVU-matematik, og redskaber til at tilrettelægge undervisning i forhold til målgruppen.

Anvendelse og vurdering af relevante undervisningsmidler, herunder IT, konkrete materialer og spil, indgår heri. Du får et indgående kendskab til matematikdidaktisk litteratur af relevans for voksenundervisning.

Du opøver en evne til at se læringspotentialerne hos den voksne, og du vil blive i stand til at styrke vedkommendes læringsinteresse, så hans eller hendes muligheder for at forblive - eller komme ind på - arbejdsmarkedet forbedres.

Modulet er obligatorisk i forhold til at blive FVU-matematiklærer.

Hvad arbejder vi med på modulet?

Vi arbejder med teorier om numeralitet og forskellige matematikopfattelser, og hvilken betydning de har for tilrettelæggelse af undervisning. Du gennemfører en undersøgelse af numeralitet på en arbejdsplads og indkredser de specifikke forudsætninger og behov, som en FVU-matematikkursist har.

Du vil komme til at arbejde med at tilrettelægge, afprøve og vurdere forskellige undervisningsaktiviteter i sammenhænge, der er relevante i forhold til målgrupper og uddannelsesformål. Du vil især komme til at arbejde med relevante data, medier og aktiviteter inden for de fire matematiske områder: størrelser og tal, form og dimension, mønstre og relationer samt data og chance.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Modulet udbydes som blended learning. Det betyder, at der er få undervisningsgange og mere vejledning (individuel vejledning, mailvejledning og eventuelt gruppevejledning).

Du skal derfor være indstillet på at:

  • Arbejde med dit individuelle studie gennem læsning af litteraturen og via besvarelse af successive temaopgaver. Der gives feedback på dine besvarelser
  • Omsætte din forståelse til praktisk handling ved at foretage en numeralitetsundersøgelse og med udgangspunkt heri tilrettelægge et forløb for FVU-matematik

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 9.000,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
Blended learning med to fremmøde gange.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring

Start
24.08.2020

Slut
15.01.2021

Tilmeldingsfrist
01.05.2020

Tidspunkt
Uge 35-2

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring