FVU start

Vil du uddanne dig til FVU startlærer og undervise voksne med dansk som andetsprog, som har brug for at styrke deres færdigheder i dansk?

FVU start er et undervisningstilbud, der henvender sig til voksne med dansk som andetsprog, som har brug for at øge og forbedre deres ordkendskab og ordforråd på dansk, styrke deres mundtlige kommunikative færdigheder samt styrke deres forudsætninger for læseaktiviteter gennem læse- og skriveforberedelse. For at deltage i undervisningen skal deltageren kunne forstå talt og skrevet dansk, samt tale og skrive dansk på at grundlæggende niveau.

Modulet 'FVU start' er det ene af to obligatoriske moduler i uddannelsen til FVU startlærer. Uddannelsen består af følgende moduler, og vi anbefaler, at du tager modulerne i denne rækkefølge:

  • Modul 12: FVU start
  • Modul 13: Andetsprogspædagogik

Hvad får du ud af modulet?

Det er målet, at du som studerende opnår kompetencer til at

  • planlægge, gennemføre og evaluere FVU-start for den enkelte deltager og kursistgruppe
  • bidrage til at udvikle praksis i FVU-start ud fra sproglige, pædagogiske og didaktiske refleksioner
  • indgå i samarbejde med kolleger og øvrige interne og eksterne samarbejdspartnere om FVU-start.

For at opnå disse kompetencer skal du

  • have viden om lov- og vejledningsgrundlaget for FVU- start, herunder optagelsesprocedurer og forskellige tilrettelæggelsesformer
  • have forskningsbaseret og teoretisk viden om flersprogethed og andetsprogstilegnelse
  • kunne reflektere over sammenhængen mellem didaktik, pædagogik og sprogteori
  • kunne afdække sproglige forudsætninger, færdigheder og undervisningsbehov med henblik på kvalificeret visitering
  • kunne træffe, begrunde og vurdere pædagogiske og didaktiske valg i relation til FVU-start.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Modulet udbydes som et deltidsmodul med syv mødegange, hvor undervisningen vil veksle mellem underviseroplæg og konkrete opgaver i relation hertil. Det forventes, at du løbende arbejder med dit studie gennem læsning af litteratur, og at du omsætter din forståelse til praktisk handling ved at analysere din egen praksis ved hjælp af relevante teorier.

Den samlende læringsplatform for studieforløbet er Canvas, og første undervisningsgang introduceres læringsform og struktur.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

 

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
29.01.2021

Slut
21.05.2021

Tilmeldingsfrist
01.11.2020

Tidspunkt
Fredage, kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring