Matematikvanskeligheder hos voksne (blended learning)

Mange voksne har utilstrækkelige regne- og matematikfærdigheder i forhold til at kunne leve op til de krav, der stilles i dagligdagen og på arbejdsmarkedet, og mange har forladt skolen med negative oplevelser og følelser i forhold til faget

Det giver sig udslag i en negativ selvopfattelse og modstand i forhold til undervisning i matematik og en oplevelse af, at matematik ikke anvendes i hverdagen.

Modulet giver indsigt i, hvordan man på forskellige måder kan definere matematikvanskeligheder hos voksne og hvilke mulige årsager, der kan ligge til grund for disse.

Hvordan kan man finde frem til karakteren af vanskelighederne? Hvordan kan man tilrettelægge undervisning, der tilgodeser voksnes forskellige behov og intentioner samt måder at lære på?

Hvad får du ud af modulet?

Du får styrket din viden om matematikvanskeligheder hos voksne, og hvordan du med udgangspunkt i denne viden kan tilrettelægge FVU-matematik, hvor målet er funktionelle matematikfærdigheder og -forståelser. I den sammenhæng er klasserummets sociale og psykologiske normer og forestillinger af stor betydning.

Endvidere opnår du indsigt i voksnes læreprocesser, herunder indblik i voksnes blokering og modstand i forhold til matematik samt disses betydning for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen. Hvilke intentioner har voksne med at deltage i undervisningen, og hvordan kan du skabe mening og motivation for den enkelte FVU-kursist?

Du bliver styrket i at bruge hverdagssproget og uformelle repræsentationer i arbejdet med matematik, og du opnår indsigt i kompenserende undervisningsmaterialer.

Modulet er obligatorisk i forhold til at blive FVU-matematiklærer.

Hvad arbejder du med på forløbet?

Du vil komme til at arbejde med:

  • Matematikdidaktisk litteratur om matematikvanskeligheder og forskellige perspektiver på den specialpædagogiske praksis
  • Voksnes læreprocesser herunder sproglige og kommunikative dimensioners betydning for matematiklæring
  • Voksnes motivation og behov for deltagelse i uddannelse
  • Tilrettelæggelse af undervisning inden for områderne tal og størrelser, form og dimension, mønstre og relationer samt data og chance og med udgangspunkt i voksnes egne forudsætninger og metoder
  • Summative og formative evalueringsformer og disses anvendelse i matematikundervisningen for voksne

Hvordan arbejder vi på modulet?

Modulet udbydes som blended learning. Det betyder, at der er få undervisningsgange og mere vejledning (individuel vejledning, mailvejledning og eventuelt gruppevejledning), samt at du skal være indstillet på at:

  • arbejde med dit individuelle studie gennem læsning af litteraturen og via besvarelse af successive temaopgaver. Der gives feedback på dine besvarelser
  • omsætte din forståelse om matematikvanskeligheder hos voksne til praktisk handling ved at tilrettelægge og eventuelt gennemføre undervisningsaktiviteter for voksne

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 9.000,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
Blended learning med to fremmøde gange.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
25.01.2021

Slut
21.05.2021

Tilmeldingsfrist
01.11.2020

Tidspunkt
Uge 4-20

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring