Afgangsprojekt - Erhvervspædagogik

Med afgangsprojektet demonstreres et teoretisk og praktisk grundlag for at kunne arbejde som lærer ved de erhvervsrettede uddannelser

Den studerende skal demonstrere at have udviklet kompetencer til selvstændigt at varetage pædagogiske funktioner som at planlægge, organisere, udvikle og realisere opgaver inden for undervisning, læring og didaktik samt udvikle egen praksis, herunder indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Formalia

Afgangsprojektet på 15 ECTS-point afslutter uddannelsen. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område og formuleres af den studerende i tilknytning til de obligatoriske moduler og valgmoduler, som den studerende har gennemført.

I forbindelse med påbegyndelse af modulet inviteres den studerende på afgangsprojektet til et introducerende møde og der tildeles en fast vejleder.

Den studerende arbejder selvstændigt med det valgte emne og kan opsøge vejledning undervejs.

Forudsætningen for at afslutte afgangsprojektet er, at uddannelsens øvrige moduler er bestået. Efter at have bestået afgangsprojektet vil den studerende modtage bevis for gennemført Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik.

Litteratur

Litteratur for afgangsprojektet vælges af den studerende, i tæt dialog med den tilknyttede vejleder.

Eksamen

Afgangsprojektet afsluttes med eksamen med ekstern censur.

Bemærkninger

Studerende, der har påbegyndt uddannelsen før 1. august 2011 kan komme til at mangle et antal ECTS-points (1-4) afhængig af, hvor mange moduler der et taget med henholdsvis 5, 9 eller 10 ECTS.

De manglende ECTS-points kan indhentes enten ved at tage endnu et valgmodul eller ved udvidelse af afgangsprojektet, hvor der udarbejdes en særlig synopsis svarende til 1,2, 3 eller 4 ECTS points afhængig af hvor mange points du mangler for at opnå uddannelsens 60 ECTS points. Den særlige synopse skal have et omfang, der afspejler antal ECTS-points:

  • Omfang 2 sider: 1 ECTS
  • Omfang 3 sider: 2 ECTS
  • Omfang 4 sider: 3 ECTS
  • Omfang 5 sider: 4 ECTS
     

Synopsen afleveres i to eksemplarer til studieadministrationen på en af vejleder nærmere fastsat dato.
Synopsen og dermed den supplerende studieaktivitet svarende til de ekstra ECTS-points skal godkendes af vejleder.

Synopsen er et forarbejde til afgangsprojektet, hvor problemstilling, problemformulering, teoretiske og metodiske tilgange og disponeringen af projektarbejdet bearbejdes. Synopsen skal således afspejle de overvejelser, refleksioner og konklusioner, der fører videre til den endelige problemformulering og den efterfølgende metodiske og teoretiske bearbejdning i afgangsprojektet.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 12.500,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
15 ECTS

Optagelseskrav
Afgangsprojektet er det afsluttende modul i Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik og henvender sig derfor til personer, som har afsluttet faglige moduler svarende til 45 ECTS-point.

Start
16.08.2021

Slut
15.10.2021

Tilmeldingsfrist
16.07.2021

Tidspunkt
Opstartsmøde 16.8
Vejledning efter aftale
Eksamen 15.10

Start
17.01.2022

Slut
18.03.2022

Tilmeldingsfrist
17.12.2021

Tidspunkt
Opstartsmøde 17.1
Vejledning efter aftale
Eksamen 18.3

Start
15.08.2022

Slut
14.10.2022

Tilmeldingsfrist
15.07.2022

Tidspunkt
Opstartsmøde 15.8
Vejledning efter aftale
Eksamen 14.10

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring

Jette Andreasen
Studievejleder

72 69 17 35
jean@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation