Innovation

Formålet med modulet er at kvalificere den studerende til at se innovationspotentialet i egen organisation, samt at designe, gennemføre og forankre innovationen i samarbejde med kolleger, brugere og borgere

På modulet sætter vi fokus på innovation i din egen praksis i den offentlige sektor. Med afsæt i innovationsbegreber og behovet for innovation i den offentlige sektor udvikles den studerendes forståelse for innovationspotentialet med henblik på at skabe merværdi for organisationen. Vi arbejder med innovationsmodeller, innovationsmetoder og design af innovationsprocessen på en måde hvor medarbejdere, borgere og brugere involveres. Der er fokus på hvordan det innovative miljø fremmes og hvordan innovative løsninger implementeres og forankres i organisationen.

Læringsmål

Viden og forståelse

Den studerende

  • har viden om innovationsbegrebet, og de anvendte teorier og metoder til at designe innovationsprocesser i den offentlige sektor
  • forstår betydningen af forskellige metoder og tilgange og kan reflektere over forskellige aktørers roller og opgaver i innovationsprocessen

Færdigheder

Den studerende

  • kan anvende metoder og redskaber inden for innovation og facilitere innovationsprocesser
  • kan vurdere udfordringer i innovationsprocessen samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration
  • kan formidle innovationspotentialet i egen organisation og mulige løsninger til ledere, kollegaer samt brugere og borgere

Kompetencer

Den studerende

  • kan designe, igangsætte og gennemføre komplekse innovative processer, samt forankre løsningen i organisationen
  • kan selvstændigt indgå i tværfagligt samarbejde om innovative processer med kollegaer, brugere, borgere og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik
  • kan opsøge og vurdere nye viden og værktøjer på innovationsområdet

Opsummering

Pris
kr. 8.300,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
8 dage fra kl. 08.30-15.00 + eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have en uddannelse på akademiniveau, fx Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration eller Kommunom. Herudover skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
16.08.2018

Slut
13.12.2018

Tilmeldingsfrist
01.06.2018

Tidspunkt
16.8 + 30.8 + 13.9 + 27.9 + 11.10 + 25.10 + 1.11 + 15.11 + Vejledning 22.11
Skrivecafé 29.11
Eksamen 13.12

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION