Institutionsakkreditering

Bliv klogere på UCN’s institutionsakkrediterings-proces

Jævnfør den nye akkrediteringslov fra 2013 vil videregående uddannelsesinstitutioner undergå akkreditering af institutionen som helhed frem for akkreditering af de enkelte uddannelser. Det betyder, at det bliver op til institutionen selv at kvalitetstjekke egne uddannelser – såfremt institutionen godkendes af Danmarks Akkrediteringsinstitution.

UCN er i øjeblikket i gang med processen til at blive institutionsakkrediteret, og herigennem vil vi vise at:

  • Vi udvikler egne metoder til kvalitetssikring og dermed kan evaluere vores uddannelser selv.
  • Vi tilpasser UCN’s uddannelsesudbud til arbejdsmarkedets behov.
  • Vi skaber et attraktivt studiemiljø gennem fokus på studenterinvolvering.
  • Vi medvirker til udviklingen af professioner og erhverv.
  • Vi sikrer et uddannelsesudbud af høj kvalitet på et dokumenteret grundlag.

Læs mere om akkrediteringsloven eller om Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Akkrediteringens forskellige faser

Akkrediteringsprocessen kan opdeles i fire faser:

  1. Den forberedende fase; hvor Akkrediteringsinstitutionen opstarter dialog med UCN samt nedsætter et akkrediteringspanel.
  2. Den dokumenterende fase; hvor UCN udarbejdet en selvevalueringsrapport samt får to besøg af akkrediteringspanelet. Første besøg har fokus på det overordnede kvalitetssystem, og andet besøg har fokus på udvalgte audit trails.
  3. Den afrapporterende fase; hvor akkrediteringspanelet udarbejder et udkast til en akkrediteringsrapport, der, efter høring hos UCN, sendes til Akkrediteringsrådet.
  4. Den afgørende fase; hvor akkrediteringsrådet træffer en afgørelse om en positiv akkreditering, betinget akkreditering eller afslag på akkrediteringen.

UCN Selvevalueringsrapport (PDF) er den 3. november 2017 afsendt til Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Akkrediteringsrådet har d. 14. marts 2019 truffet afgørelse om en betinget positiv institutionsakkreditering af University College Nordjylland (UCN). Rådet har truffet afgørelsen på baggrund af den vedlagte akkrediteringsrapport fra Danmarks Akkrediteringsinstitution. Akkrediterings-rapporten er udarbejdet på baggrund af UCN’s selvevalueringsrapport, høringssvar og øvrig dokumentation. 
UCN arbejder nu målrettet med at forbedre de punkter, som ligger til grund for akkrediteringsrådets afgørelse. Indenfor en 2-årig periode skal UCN genakkrediteres.  

Du kan læse institutionsakkrediteringsrapporten for UCN her (PDF)

 

 

Har du spørgsmål?

Rie Nielsen
Kvalitetschef

Tlf: 72 69 15 60
rni@ucn.dk
Rasmus Madsen
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 08 95
rasm@ucn.dk
Tina Røn Christiansen
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 15 14
tir@ucn.dk
Anja Lyager Degn
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 03 48
ajd@ucn.dk