Job og videreuddannelse

Med en læreruddannelse bliver du ekspert i undervisning. Den viden og de kvalifikationer, du får i løbet af studiet, kan du bruge som underviser mange steder.

Folkeskoler og frie grundskoler

Som lærer i folkeskoler eller frie grundskoler underviser du børn og unge i dine undervisningsfag og evt. også andre fag. Du skal sørge for, at alle elever får faglige udfordringer og får lært mest muligt. Lærerjobbet omfatter også opgaver som fx: opgaveretning, forældremøder, skole/hjem-samtaler, lærermøder, fællesarrangementer på skolen, studieture og ekskursioner, pasning af materialesamling og censorjob ved andre skoler.

Er du klasselærer har du en særlig funktion og varetager en række sociale opgaver i forhold til klassen og den enkelte elev. Klasselæreren er også en central person i samarbejdet mellem skolen og hjemmet.

Efterskoler

Du kan også blive lærer på en efterskole, hvor 14-18-årige bor og tager 8.-10. klasse. Her har du som lærer ofte en anden rolle end i folkeskolen, fordi der ikke er den samme opdeling mellem undervisning og fritid.

Mange efterskoler har desuden særlige grundholdninger og livssyn og specialiserer sig i bestemte fag.

Produktionsskoler

Her underviser du unge under 25 år, der har brug for en afklaring af deres interesser og evner, inden de vælger uddannelse eller job. Vægten er på praktisk arbejde kombineret med skolefag efter behov.

Erhvervsskoler

På erhvervsskoler underviser du unge, der er i gang med en faglig uddannelse til fx murer, mekaniker, frisør, slagter eller kontorassistent, i fag som dansk, matematik, engelsk og samfundsfag.

Voksenundervisning

Du kan fx undervise voksne i grundlæggende færdigheder som læsning, stavning, regning og talforståelse. Du kan også undervise i dansk, matematik og fremmedsprog på grundskoleniveau. Og du kan undervise voksne udlændinge i dansk sprog, kultur og samfundsforhold.

Andre karrieremuligheder, herunder efteruddannelse

Når du er færdiguddannet har du mulighed for at efteruddanne dig. Du kan fx blive skolebibliotekar, skoleleder, praktiklærer eller uddannelses- og erhvervsvejleder. Du kan også supplere din uddannelse med ekstra linjefag eller forskellige former for videregående uddannelse.

Efter- og videreuddannelse

Med en læreruddannelse har du mulighed for at efteruddannelse på forskellige niveauer og for egentlig videreuddannelse på master- eller kandidatniveau.

Ekstra undervisningsfag

Når du er færdiguddannet, kan du udbygge din læreruddannelse med ekstra undervisningsfag, hvis du får lyst til at undervise i flere fag.
Læs mere om enkeltfag under åben uddannelse

Uddannelses- og erhvervsvejleder

Ønsker du at vejlede folkeskoleelever og unge om valg af uddannelse og job, kan du tage diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning og få arbejde ved eksempelvis Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvor du bl.a. arbejder med uddannelsesplaner, brobygning og praktik. Uddannelsen udbydes flere steder i landet.
Læs mere om uddannelsen til Uddannelses- og erhvervsvejleder

Diplomuddannelse i skoleledelse

Hvis du har lyst til at blive skoleleder eller inspektør og bl.a. arbejde med strategisk kvalitetsudvikling i eller af skolen, med evaluering og med at lede og motivere medarbejdere, kan du videreuddanne dig inden for skoleledelse.

Kontakt UCN act2learn på tlf. 72 69 90 00 eller act2learn@ucnact2learn.dk for at høre mere.

Pædagogisk diplomuddannelse

Du kan specialisere dig inden for en lang række områder, fx: læsning og skrivning, dansk som andetsprog, kost, ernæring og sundhed, naturfagsvejleder, billedkunst og æstetik, matematikvejleder, medier og kommunikation, projektledelse og organisationsudvikling, socialpsykiatri, ungdomspædagogik og meget mere.
Læs mere om UCNs udbud af pædagogiske diplomuddannelser

Universitetsuddannelse

På universiteterne har du flere muligheder for at uddanne dig på master og kandidatniveau inden for det pædagogiske område. Du kan fx læse videre indenfor områderne didaktik, psykologi, pædagogik, læreprocesser og børne- og ungdomskultur, men der er også andre muligheder. Dette kan f.eks. foregå på DPU.