Adgangskrav og optagelse

Læs om kravene for optagelse på radiografuddannelsen i Aalborg

Fakta om uddannelsen

Studiestart: I begyndelsen af september og februar
Adgangskvotient: 7,6 i 2021
Studiepladser: 70 pladser fordelt på studiestart september og februar
Kvotefordeling: 50% i kvote 1 og 50% i kvote 2

Vær opmærksom på at optagelseskvotient for 2021 ikke forventes at være sammenlignelig med 2022-optaget, da ansøgningsproceduren er ændret til specifikke ansøgninger til de 2 studiestarte sommer og vinter.

Se hvordan du søger ind

Din baggrund for at søge uddannelsen er afgørende for, hvornår du skal søge. Se hvordan og hvornår du skal søge ind på uddannelsen til radiograf.

Kvote 1

Ansøgning via kvote 1 er for dig, der udelukkende ønsker at blive vurderet på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen.

Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangskrav for kvote 1

 • Gymnasial eksamen
Fra optagelsen 2024 kræves Dansk A

Udvælgelseskriterier for kvote 1

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi ansøgere i denne kvote med de højeste eksamensgennemsnit. Der optages efter 7-trinsskalaen. Gennemsnit efter 13-skalaen omsættes til 7-trinsskalaen.

Har du en udenlandsk gymnasial eksamen, hvor dit gennemsnit kan omregnes til den danske karakterskala, behandles din ansøgning efter kriterierne i kvote 1.

Betinget optagelse

Denne uddannelse har ikke betinget optagelse. Det vil sige, at du skal opfylde de formelle adgangskrav eller have en positiv individuel konkret forhåndsvurdering, når du søger. Du er velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du er i tvivl.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for kvote 1

Ansøgningsfristen er den 5. juli kl. 12.00.

Særlig frist for ansøgere med udenlandsk gymnasial eksamen

Ansøgningsfristen for ansøgere med en udenlandsk gymnasial uddannelse er den 15. marts kl. 12.00.

Find yderligere vejledning på ufm.dk

Områdenummer

Når du søger ind på uddannelsen, skal du bruge et optagelsesområdenummer:

Radiograf, sommer: 54060
Radiograf, vinter: 54062

Om kvote 1

Få mere information om kvote 1-optagelse.

Hvis du er i tvivl om definitionen, kan du læse en detaljeret definition af begrebet gymnasial eksamen.

50% af studiepladserne på radiografuddannelsen tildeles ansøgere i kvote 1.


Kvote 2

Ansøgning via kvote 2 er for dig, der gerne vil vurderes ud fra andre relevante kvalifikationer end eksamensgennemsnittet fra din gymnasiale eksamen. Det kan fx være relevante kvalifikationer fra erhvervsarbejde, højskoleophold, udlandsophold og frivilligt arbejde.

Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangskrav for kvote 2

1) Du har en adgangsgivende gymnasial eksamen med et gennemsnit, der ikke rækker til optagelse via kvote 1

Desuden foretages en helhedsvurdering på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

 • Gennemsnittet på den adgangsgivende gymnasiale eksamen (alle retninger + GIF) vægtes.
 • Niveau og karakter i følgende fag vægtes: dansk, engelsk, fysik, matematik, kemi, biologi og bioteknologi.
 • Beståede eksaminer på anden lang eller mellemlang videregående uddannelse indgår ligeledes i vurderingen.

2) Du har en adgangsgivende social- og sundhedsuddannelse med dansk C og engelsk D samt to af følgende fag: Biologi B eller bioteknologi A eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B. Bemærk at ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2.

Desuden foretages en helhedsvurdering på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

 • Karakteren i de specifikke adgangskrav og ved prøver gennem uddannelsen vægtes.

3) Du har 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A og engelsk C samt to af følgende fag: biologi B eller bioteknologi A eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B

Desuden foretages en helhedsvurdering på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

 • Karakteren og et eventuelt højere niveau i de enkelte fag vægtes.

4) Du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, som ikke kan omregnes til en dansk eksamenskvotient

Er din adgangsgivende eksamen fra et ikke-nordisk land, skal du som udgangspunkt have bestået Studieprøven i dansk eller have andre tilsvarende kvalifikationer i dansk. Som hovedregel må Studieprøven ikke være mere end 5 år gammel.

5) Du har kvalifikationer, der efter en individuel konkret forhåndsvurdering kan sidestilles med de beskrevne adgangskrav

Kontakt studievejledningen, inden du søger om individuel konkret forhåndsvurdering. Vi anbefaler, at ansøgningen sendes til uddannelsen inden 15. januar, så den kan være færdigbehandlet inden 15. marts.

Fra optagelsen 2024 kræves Dansk A

Udvælgelseskriterier for kvote 2

Er der flere ansøgere i kvote 2 end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende dokumenterede kriterier (i ikke prioriteret rækkefølge):

 • Har erhvervserfaring: Vi lægger primært vægt på erhvervserfaring inden for omsorgssektoren (social- og sundhed, pædagogik), samt erfaring indenfor tekniske fag som fx grafik og billedbehandling. Erhvervserfaringen skal svare til 30 timer/uge i minimum 3 måneder.
  Eksempler: Vikar i hjemmeplejen, handicaphjælper, humanitært arbejde, foreningsarbejde og lignende.
 • Har arbejdet i udlandet i minimum 3 sammenhængende måneder.
 • Har været på udlandsophold uden erhvervsarbejde i minimum 3 sammenhængende måneder.
 • Har været på højskoleophold og haft fritidsarbejde.

 

Betinget optagelse

Denne uddannelse har ikke betinget optagelse. Det vil sige, at du skal opfylde de formelle adgangskrav eller have en positiv individuel konkret forhåndsvurdering, når du søger. Du er velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du er i tvivl.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for kvote 2

Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00.

Frist for upload af dokumentation

Samtlige relevante aktiviteter skal være angivet i din ansøgning og dokumentation for gennemførte aktiviteter skal være uploadet til din ansøgning på optagelse.dk inden den 15. marts klokken 12:00.

Hvis du inden den 15.  marts kl. 12:00 har angivet relevante aktiviteter, som du endnu ikke har gennemført, skal du uploade dokumentation for, at du har gennemført disse til din ansøgning snarest muligt og inden den 5. juli kl. 12:00.

Områdenummer

Når du søger ind på uddannelsen, skal du bruge et optagelsesområdenummer:

Radiograf, sommer: 54060
Radiograf, vinter: 54062

Individuel konkret forhåndsvurdering

Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangsgrundlaget, har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel konkret forhåndsvurdering.

En positiv individuel konkret forhåndsvurdering giver dig adgang til at søge optagelse på lige fod med øvrige ansøgere i kvote 2 på optagelse.dk.

Læs mere om hvordan du får en individuel konkret forhåndsvurdering eller find ud af hvordan og hvornår du skal søge ind med en positiv individuel konkret forhåndsvurdering.

Om kvote 2

Få mere information om kvote 2-optagelse.

50% af studiepladserne på radiografuddannelsen tildeles ansøgere i kvote 2.

Ledige studiepladser

Hvis du ikke fik søgt inden ansøgningsfristens udløb, vil du stadig have mulighed for at søge eventuelle ledige pladser. Der optages helt frem til studiestart. Eventuelle ledige pladser vil blive offentliggjort på siden for ledige studiepladser.

Studievejledning

Jens Kristian Vejle-Sørensen
Studievejleder
Lokale 1.2.251
Tlf. 72 69 10 33
krv@ucn.dk