Uddannelsens indhold

Radiografuddannelsen består af 7 semestre og er et fuldtidsstudium, som består af ca. 50% teori og 50% praktik.

Semestrene 1. – 4. er fælles alle studerende. På 5. og 6. skal du vælge én studieretning og på 7. semester skal du have valgfag og skrive bachelorprojekt.

Du kan læse mere om de tre studieretninger herunder:

Som studerende på Radiografuddannelsen her i Aalborg kan du vælge mellem to studieretninger: Radiologisk billeddiagnostik og Stråleterapi.

Semestrene 1. – 4.

1.- 4. semester udgør de første to studieår af radiografuddannelsen. I løbet af den tid lærer du om mennesket (anatomi), omsorg for mennesket og grundlæggende og komplekse billeddannende teknologier til billeddannelse af mennesket både teoretisk og praktisk.

Du bliver undervist i det tværfaglige sundhedsprofessionelle perspektiv både teoretisk og praktisk og du lærer om  røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelses- og patientforløb.

Semesteroversigt

1. semester - Teoretisk

Grundlæggende viden om radiografi i patientforløb med fokus på alment forekommende røntgen-, CT - og nuklearmedicinske undersøgelser og stråleterapi.

Temaet omfatter viden om radiografisk anatomi og fysiologi, patologi og radiologi, strålebiologi og strålebeskyttelse, samt radiografisk billeddannelse. Ligeledes retter temaet sig mod viden om omsorg, kommunikation, patientsikkerhed, evidensbaseret radiografi, videnskabsteori og metode.

ECTS

30 teoretiske ECTS, heraf 1 tværprofessionel.

2. semester - 2/3 klinisk og 1/3 teoretisk

Grundlæggende færdigheder og kompetencer i radiografi med fokus på patientforløb ved alment forekommende røntgen- og CT undersøgelser og nuklearmedicinske undersøgelser og stråleterapi.

Temaet omfatter grundlæggende færdigheder og kompetencer i radiografiske undersøgelses- og behandlingssituationer. Temaet retter sig mod mødet med patienten i relation til planlægning, udførelse og evaluering af almindeligt forekommende undersøgelser og behandlinger i den radiologiske, nuklearmedicinske og stråleterapeutiske praksis. Temaet omfatter ligeledes evidensbaseret radiografi, videnskabsteori og metode anvendt i praksis.

ECTS

10 teoretiske ECTS og 20 kliniske ECTS, heraf 3 tværprofessionelle. 

3. semester - Teoretisk og 4 uger klinisk

Viden om radiografi i patientforløb med fokus på CT -, MR- og komplekse røntgenundersøgelser

Temaet har fokus på et nuanceret samfunds- og humanvidenskabeligt blik på relationen mellem patient og radiograf, herunder etiske dilemmaer i radiografi.

Temaet omfatter ny og udvidet viden inden for radiografisk anatomi og fysiologi, patologi og radiologi, strålebiologi og strålebeskyttelse, radiografisk billeddannelse, sundhedsjura, patientsikkerhed, farmakologi, evidensbaseret radiografi samt videnskabsteori og metode.

ECTS

  • 5 kliniske ECTS
  • 25 teoretiske ECTS, heraf 3 tværprof. og 3 valgfrie.
4. semester - Klinisk

Færdigheder og kompetencer i radiografi med fokus på sammenhængende patientforløb ved CT-, MR- og komplekse røntgenundersøgelser

Temaet omfatter færdigheder og kompetencer i planlægning, udførelse og evaluering af billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger, herunder grundlæggende MR-, komplekse røntgen- og CT undersøgelser. Temaet har fokus på omsorg, kommunikation og etik i relation til mennesker i livstruende og krisefyldte situationer. Temaet har endvidere fokus på tværprofessionelt samarbejde som grundlag for sammenhængende patientforløb.

ECTS

  • 30 teoretiske ECTS, heraf 3 tværprofessionelle og 7 valgfrie
5. semester - Teori (studieretning)

Valg af studieretning

Læs mere om de studieretninger du kan vælge imellem:

ECTS

  • 30 ECTS, heraf 15 ift. studieretning
6. semester - Klinisk (studieretning)

Valg af studieretning

Læs mere om de studieretninger du kan vælge imellem:

ECTS

  • 30 ECTS, heraf 15 ift. studieretning
7. semester - Valgfrit og bachelor

Perspektiveret anvendelse af teori og metode inden for radiografi

Undersøgelse af en klinisk radiograffaglig problemstilling inden for de radiologiske, klinisk fysiologisk nuklearmedicinske eller stråleterapeutiske professionsfelt med anvendelse af videnskabelige teori og metode.

Semesteret indeholder et valgfrit forløb og et professionsbachelorprojekt. Valgfrie elementer tilrettelægges på tværs af professionshøjskolerne i begyndelsen af 7.semester. Valgfrie elementer retter sig mod professionsfaglig virksomhed indenfor innovation, teknologi, forsknings- og udviklingsarbejde nationalt og/eller internationalt.

ECTS

  • 10 teoretiske ECTS.