Uddannelsens indhold

Radiografuddannelsen består af 7 semestre og er et fuldtidsstudium, som består af ca. 50% teori og 50% praktik.

Semestrene 1. – 4. er fælles alle studerende. På 5. og 6. skal du vælge én studieretning og på 7. semester skal du have valgfag og skrive bachelorprojekt.

Du kan læse mere om de tre studieretninger herunder:

Som studerende på Radiografuddannelsen her i Aalborg kan du vælge mellem to studieretninger: Radiologisk billeddiagnostik og Stråleterapi. Stråleterapi udbydes i samarbejde med UCL

Semestrene 1. – 4.

1.- 4. semester udgør de første to studieår af radiografuddannelsen. I løbet af den tid lærer du om mennesket (anatomi), omsorg for mennesket og grundlæggende og komplekse billeddannende teknologier til billeddannelse af mennesket både teoretisk og praktisk.

Du bliver undervist i det tværfaglige sundhedsprofessionelle perspektiv både teoretisk og praktisk og du lærer om  røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelses- og patientforløb.

1. semester

Grundlæggende viden om radiografi i patientforløb med fokus på alment forekommende røntgen-, CT - og nuklearmedicinske undersøgelser og stråleterapi.

Temaet omfatter viden om radiografisk anatomi og fysiologi, patologi og radiologi, strålebiologi og strålebeskyttelse, samt radiografisk billeddannelse. Ligeledes retter temaet sig mod viden om omsorg, kommunikation, patientsikkerhed, evidensbaseret radiografi, videnskabsteori og metode.

2. semester

Grundlæggende færdigheder og kompetencer i radiografi med fokus på patientforløb ved alment forekommende røntgen- og CT undersøgelser og nuklearmedicinske undersøgelser og stråleterapi.

Temaet omfatter grundlæggende færdigheder og kompetencer i radiografiske undersøgelses- og behandlingssituationer. Temaet retter sig mod mødet med patienten i relation til planlægning, udførelse og evaluering af almindeligt forekommende undersøgelser og behandlinger i den radiologiske, nuklearmedicinske og stråleterapeutiske praksis. Temaet omfatter ligeledes evidensbaseret radiografi, videnskabsteori og metode anvendt i praksis.

3. semester

Viden om radiografi i patientforløb med fokus på CT -, MR- og komplekse røntgenundersøgelser

Temaet har fokus på et nuanceret samfunds- og humanvidenskabeligt blik på relationen mellem patient og radiograf, herunder etiske dilemmaer i radiografi.

Temaet omfatter ny og udvidet viden inden for radiografisk anatomi og fysiologi, patologi og radiologi, strålebiologi og strålebeskyttelse, radiografisk billeddannelse, sundhedsjura, patientsikkerhed, farmakologi, evidensbaseret radiografi samt videnskabsteori og metode.

4. semester

Færdigheder og kompetencer i radiografi med fokus på sammenhængende patientforløb ved CT-, MR- og komplekse røntgenundersøgelser

Temaet omfatter færdigheder og kompetencer i planlægning, udførelse og evaluering af billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger, herunder grundlæggende MR-, komplekse røntgen- og CT undersøgelser. Temaet har fokus på omsorg, kommunikation og etik i relation til mennesker i livstruende og krisefyldte situationer. Temaet har endvidere fokus på tværprofessionelt samarbejde som grundlag for sammenhængende patientforløb.

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Følg os på Facebook

Læs om Røntgenrummet på uddannelsen

Optagelse
- Sådan søger du ind