Adgangskrav og optagelse

Læs om kravene for optagelse på sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg, Hjørring og Thisted

Fakta om uddannelsen

Studiestart: Primo september og primo februar
Adgangskvotient: Aalborg (8,2), Hjørring (6,4) og Thisted (5,9) i 2018
Studiepladser: Aalborg (196), Hjørring (135) og Thisted (36) i 2018

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00


Optagelse

Du skal ansøge om optagelse på optagelse.dk


Studiestart 2 gange om året

Der er studiestart to gange om året i Aalborg og Hjørring, henholdsvis september (sommer) og februar (vinter), men kun én optagelsesrunde gennem enten kvote 2 eller kvote 1, uanset om du ønsker sommer- eller vinterstudiestart.

I Thisted er der kun studiestart i september. 

Du får svar på, om du er optaget den 28. juli. Samtidig med optagelsesbrevet får du at vide, om du skal starte til sommer eller vinter. Studiepladserne er fordelt ligeligt på sommer- og vinterstudiestart af hensyn til antallet af praktikpladser.

Kvote 1

Adgangskrav til sygeplejerskeuddannelsen i kvote 1 er en gymnasial eksamen. Der stilles ikke krav om, at man har bestemte fag på bestemte niveauer.

I kvote 1 tildeles studiepladser ansøgere med en gymnasial eksamen efter faldende optagelseskvotient.

Har du en udenlandsk gymnasial eksamen, hvor dit gennemsnit kan omregnes til den danske karakterskala, behandles din ansøgning efter kriterierne i kvote 1. OBS ansøgningsfristen for ansøgere med en udenlandsk gymnasial eksamen er 15. marts kl. 12.00. Hos Styrelsen for International Uddannelse kan du få yderligere oplysninger om reglerne for optagelse på grundlag af en udenlandsk eksamen.

50% af studiepladserne på sygeplejerskeuddannelsen tildeles ansøgere i kvote 1.


Kvote 2

Optagelse i kvote 2 er betinget af, at du opfylder adgangskravene.

Derudover findes der udvælgelseskriterier, som vi anvender i helhedsvurderingen af din ansøgning. Optagelse i kvote 2 er ikke betinget af, at du opfylder samtlige udvælgelseskriterier, men det kan være en fordel.

Muligvis har du andre kvalifikationer, som kan sidestilles med de beskrevne udvælgelseskriterier.

5 måder at opfylde adgangskravene på kvote 2

1. Du kan være ansøger, der har en adgangsgivende gymnasial eksamen med et gennemsnit, der ikke rækker til optagelse via kvote 1

Desuden foretages en helhedsvurdering på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

 • Gennemsnittet på den adgangsgivende gymnasiale eksamen (alle retninger + GIF) vægtes.
 • Niveau og karakter i følgende fag vægtes: dansk, engelsk, kemi, bioteknologi, fysik, biologi og matematik, samfundsfag og psykologi.
 • Beståede eksaminer på anden lang- eller mellemlang videregående uddannelse indgår ligeledes i vurderingen.

2. Du kan være ansøger med en adgangsgivende social- og sundhedsassistentuddannelse med dansk C, naturfag C og engelsk D

Desuden foretages en helhedsvurdering på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

 • Karakteren i de specifikke adgangskrav og ved prøver gennem uddannelsen vægtes.

3. Du kan være ansøger med 4 gymnasiale enkeltfag og 9 måneders erhvervserfaring. De 4 gymnasiale fag skal være:

 1. Dansk A
 2. Engelsk B
 3. Et af følgende: Matematik B, fysik B, kemi B, biologi B eller bioteknologi A
 4. Samfundsfag C eller psykologi C

Desuden foretages en helhedsvurdering på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

 • Karakteren og et eventuelt højere niveau i de enkelte fag vægtes.

4. Du kan være udenlandsk ansøger med en adgangsgivende udenlandsk eksamen, som ikke kan omregnes til en dansk eksamenskvotient

Er din adgangsgivende eksamen fra et ikke-nordisk land, skal du som udgangspunkt have bestået Studieprøven i dansk eller have andre tilsvarende kvalifikationer i dansk. Som hovedregel må Studieprøven ikke være mere end 5 år gammel. Du kan læse mere om at være udenlandsk ansøger her.

5. Du kan være ansøger, som ikke opfylder adgangskravene, men på baggrund af en positiv kompetencevurdering (IKV) sidestilles med de fastsatte adgangskrav til uddannelsen

Ansøgning om IKV (dispensation fra adgangskravet) skal være skriftlig og behandles i kvote 2. Du kan læse mere om kompetencevurdering her.

Kontakt studievejledningen, inden du søger om IKV. Vi anbefaler, at ansøgningen sendes til uddannelsen inden 15. januar, så den kan være færdigbehandlet inden 15. marts.

Desuden kan følgende aktiviteter indgå i helhedsvurderingen af ansøgere i kvote 2:

 • Omsorgsrelateret erhvervsarbejde svarende til 30 timer/uge i minimum 3 måneder. Eksempler: Vikar i hjemmeplejen, handicaphjælper, humanitært arbejde og lignende.
 • Andet erhvervsarbejde.
 • Arbejde i udlandet i minimum 3 sammenhængende måneder.
 • Udlandsophold uden erhvervsarbejde i minimum 3 sammenhængende måneder.
 • Højskoleophold og fritidsarbejde.

Forskellige kvalifikationer kan erhverves sideløbende, men der kan kun lægges aktiviteter af en samlet varighed på 12 måneder til grund for vurderingen. Du skal selv pege på, hvilke aktiviteter der skal medregnes i de 12 måneder.

Alle ansøgere i kvote 2 skal sammen med ansøgningen sende en motivationsbeskrivelse, hvor du beskriver din motivation og dine personlige kvalifikationer for at søge studiet.

Omsorgsrelateret erhvervsarbejde, andet erhvervsarbejde samt fritidsarbejde dokumenteres via en arbejdsgivererklæring.

Tidsfrister for fremsendelse af dokumentation

Sidste frist for upload af dokumentation for aktiviteter, som du ønsker skal indgå i vurderingen af din kvote 2 ansøgning er den 15. maj kl. 12.00
Hvis du ønsker at uploade dokumentation efter fristen for aktiviteter opnået efter 15. marts, skal du huske at oplyse dette i kvote 2 ansøgningen.

Kvittering for modtagelse af din ansøgning

UCN sender en kvittering pr. mail for modtagelse af din ansøgning via kvote 2. OBS hold øje med din mail, da det er via denne vi kommunikerer med dig.

50% af studiepladserne på sygeplejerskeuddannelsen tildeles ansøgere i kvote 2.

Studievejledere

Marianne Ibsen
Studievejleder Aalborg/Thisted
Lokale 1.1.35
Tlf. 72 69 10 98
mai@ucn.dk

Træffes telefonisk tirsdag kl. 08.30 - 09.30 og torsdag kl. 13.00 - 14.00

Træffes personligt tirsdag og torsdag kl. 10.15 -12.15 på Selma Lagerløfs Vej 2 i lokale 1.1.35.

Maiken Holm Kaldal
Studievejleder Aalborg/Thisted
Lokale 1.1.32
Tlf. 72 69 10 99
mak@ucn.dk

Træffes telefonisk mandag kl. 13.00 - 14.00

Træffes personligt mandag kl. 10.15 - 12.15 på Selma Lagerløfs Vej 2 i lokale 1.1.32.

Helle Kronborg Krogsgaard
Studievejleder Hjørring
Lokale 1.1.66

hkj@ucn.dk

Træffes efter aftale på e-mail

Tina Nielsen
Studievejleder Hjørring
Lokale 1.1.70

tin@ucn.dk

Træffes efter aftale på e-mail