Adgangskrav og optagelse

Læs om kravene for optagelse på sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg, Hjørring og Thisted

Fakta om uddannelsen

Studiestart: I begyndelsen af september og februar
Adgangskvotient: 7,9 (Aalborg), 5,4 (Hjørring) og 6,9 (Thisted) i 2020
Studiepladser: 196 (Aalborg), 135 (Hjørring) og 36 (Thisted) i 2020
Kvotefordeling: 50% i kvote 1 og 50% i kvote 2

Se hvordan du søger ind

Din baggrund for at søge uddannelsen er afgørende for, hvornår du skal søge. Se hvordan og hvornår du skal søge ind på uddannelsen til sygeplejerske.

Kvote 1

Ansøgning via kvote 1 er for dig, der udelukkende ønsker at blive vurderet på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen.

Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangskrav for kvote 1

 • Gymnasial eksamen

Udvælgelseskriterier for kvote 1

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi ansøgere i denne kvote med de højeste eksamensgennemsnit. Der optages efter 7-trinsskalaen. Gennemsnit efter 13-skalaen omsættes til 7-trinsskalaen.

Har du en udenlandsk gymnasial eksamen, hvor dit gennemsnit kan omregnes til den danske karakterskala, behandles din ansøgning efter kriterierne i kvote 1.

Betinget optagelse

Denne uddannelse har ikke betinget optagelse. Det vil sige, at du skal opfylde de formelle adgangskrav eller have et positivt vurderingssvar om andet adgangsgrundlag, når du søger. Du er velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du er i tvivl.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for kvote 1

Ansøgningsfristen er den 5. juli kl. 12.00.

Særlig frist for ansøgere med udenlandsk gymnasial eksamen

Ansøgningsfristen for ansøgere med en udenlandsk gymnasial uddannelse er 15. marts kl. 12.00.

Find yderligere vejledning på ufm.dk

Om kvote 1

Få mere information om kvote 1-optagelse.

Hvis du er i tvivl om definitionen, kan du læse en detaljeret definition af begrebet gymnasial eksamen.

50% af studiepladserne på sygeplejerskeuddannelsen tildeles ansøgere i kvote 1.


Kvote 2

Ansøgning via kvote 2 er for dig, der gerne vil vurderes ud fra andre relevante kvalifikationer end eksamensgennemsnittet fra din gymnasiale eksamen. Det kan fx være relevante kvalifikationer fra erhvervsarbejde, højskoleophold, udlandsophold og frivilligt arbejde.

Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangskrav for kvote 2

1) Du har en adgangsgivende gymnasial eksamen med et gennemsnit, der ikke rækker til optagelse via kvote 1

Desuden foretages en helhedsvurdering på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

 • Gennemsnittet på den adgangsgivende gymnasiale eksamen (alle retninger + GIF) vægtes.
 • Niveau og karakter i følgende fag vægtes: dansk, engelsk, kemi, bioteknologi, fysik, biologi og matematik, samfundsfag og psykologi.
 • Beståede eksaminer på anden lang- eller mellemlang videregående uddannelse indgår ligeledes i vurderingen.

2) Du har en relevant adgangsgivende erhvervsuddannelse samt dansk C, naturfag C og engelsk D

Adgang via relevant erhvervsuddannelse omfatter:

 • Ambulancebehandler
 • Redder (speciale ambulanceassistent)
 • social- og sundhedsassistent (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2) 

Desuden foretages en helhedsvurdering på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

 • Karakteren i de specifikke adgangskrav og ved prøver gennem uddannelsen vægtes.

3) Du har erhvervserfaring svarende til 9 måneders fuldtidsarbejde samt 4 gymnasiale enkeltfag:​

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten matematik B, fysik B, kemi B, biologi B eller bioteknologi A eller geovidenskab A
 • Samfundsfag C eller psykologi C

Desuden foretages en helhedsvurdering på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

 • Karakteren og et eventuelt højere niveau i de enkelte fag vægtes.

4) Du er udenlandsk ansøger med en adgangsgivende udenlandsk eksamen, som ikke kan omregnes til en dansk eksamenskvotient

Er din adgangsgivende eksamen fra et ikke-nordisk land, skal du som udgangspunkt have bestået Studieprøven i dansk eller have andre tilsvarende kvalifikationer i dansk. Som hovedregel må Studieprøven ikke være mere end 5 år gammel.

5) Du opfylder ikke de formelle adgangskrav, men kan på baggrund af et positiv vurderingssvar om andet adgangsgrundlag få dispensation for kravene

Du kan søge en forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag, hvis du ikke opfylder et af de formelle krav.

Ansøgning skal være skriftlig og behandles i kvote 2. Vi anbefaler, at ansøgningen sendes til uddannelsen inden 15. januar, så den kan være færdigbehandlet inden 15. marts.

Øvrige udvælgelseskriterier for kvote 2

Følgende aktiviteter kan desuden indgå i helhedsvurderingen af ansøgere i kvote 2:

 • Omsorgsrelateret erhvervsarbejde svarende til 30 timer/uge i minimum 3 måneder. Eksempler: Vikar i hjemmeplejen, handicaphjælper, humanitært arbejde og lignende.
 • Andet erhvervsarbejde.
 • Arbejde i udlandet i minimum 3 sammenhængende måneder.
 • Udlandsophold uden erhvervsarbejde i minimum 3 sammenhængende måneder.
 • Højskoleophold og fritidsarbejde.

Forskellige kvalifikationer kan erhverves sideløbende, men der kan kun lægges aktiviteter af en samlet varighed på 12 måneder til grund for vurderingen. Du skal selv pege på, hvilke aktiviteter der skal medregnes i de 12 måneder.

Alle ansøgere i kvote 2 skal sammen med ansøgningen sende en motivationsbeskrivelse, hvor du beskriver din motivation og dine personlige kvalifikationer for at søge studiet.

Omsorgsrelateret erhvervsarbejde, andet erhvervsarbejde samt fritidsarbejde dokumenteres via en arbejdsgivererklæring.

Betinget optagelse

Denne uddannelse har ikke betinget optagelse. Det vil sige, at du skal opfylde de formelle adgangskrav eller have et positivt vurderingssvar om andet adgangsgrundlag, når du søger. Du er velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du er i tvivl.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for kvote 2

Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00.

Frist for vedhæftning af dokumentation

Kvote 2 ansøgere kan indtil 1. maj kl. 12.00 vedhæfte dokumentation til ansøgningen på optagelse.dk. Hvis du først senere færdiggør din adgangsgivende eksamen, har du indtil den 5. juli kl. 12.00 til at vedhæfte din dokumentation.

Forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag

Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangsgrundlaget, har du mulighed for at søge om dispensation i form af en forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag.

Et positivt vurderingssvar om andet adgangsgrundlag giver dig adgang til at søge optagelse på lige fod med øvrige ansøgere i kvote 2 på optagelse.dk.

Læs mere om hvordan du får en forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag eller find ud af hvordan og hvornår du skal søge ind med et positivt vurderingssvar om andet adgangsgrundlag.

Om kvote 2

Få mere information om kvote 2-optagelse.

50% af studiepladserne på sygeplejerskeuddannelsen tildeles ansøgere i kvote 2.

Ledige studiepladser

Hvis du ikke fik søgt inden ansøgningsfristens udløb, vil du stadig have mulighed for at søge eventuelle ledige pladser. Der optages helt frem til studiestart. Eventuelle ledige pladser vil blive offentliggjort på siden for ledige studiepladser.

Studievejledning

Marianne Ibsen
Studievejleder Aalborg og Thisted
Lokale 1.1.35
Tlf. 72 69 10 98
mai@ucn.dk

Træffes på tlf.:
Tirsdag kl. 8.30-9.30 og torsdag kl. 13.00 -14.00.

Træffes efter aftale på e-mail.

Bettina Sletten Paasch
Studievejleder Aalborg og Thisted
Lokale 1.1.32
Tlf. 72 69 10 99
bep@ucn.dk

Telefonisk træffetid: Fredag 13-14

Personligt fremmøde CSL: fredag 10.15-12.15

Helle Kronborg Krogsgaard
Studievejleder Hjørring
Lokale 1.1.66

hkj@ucn.dk

Træffes efter aftale på e-mail.

Tina Nielsen
Studievejleder Hjørring
Lokale 1.1.70

tin@ucn.dk

Træffes efter aftale på e-mail.