Uddannelsens indhold

Sygeplejerskeuddannelsen er opbygget af 7 semestre med hver sit tema. Hvert semester er på 30 ECTS point.

Sygeplejerskeuddannelsen veksler mellem teoretisk uddannelse på UCN og klinisk uddannelse (praktik) på sygehuse, i psykiatrien, i hjemmesygeplejen og sundhedsplejen. Den kliniske uddannelse udgør knap halvdelen af sygeplejerskeuddannelsen, så du får god mulighed for undervejs i dine studier at bruge din teoretiske viden i det virkelige liv. 

På sygeplejerskeuddannelsen udgør teoretisk undervisning i alt 120 ECTS og klinisk uddannelse 90 ECTS. 

Semestre på sygeplejerskeuddannelsen

Få vist beskrivelser af semestrene ved at klikke på oversigten nedenfor.

1. Semester

Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

Temaet retter sig mod at observere, identificere, analysere og vurdere patienter/borgeres sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge inden for sygeplejerskens virksomhedsområde. Fokus er at opnå viden om og færdigheder i at systematisere viden, planlægge, udføre og vurdere, sygeplejeinterventioner i samspil med patienter/borgere.

 

2. Semester

Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje og behandlingsforløb

Temaet retter mod klinisk beslutningstagen inden for sygeplejerskens virksomhedsområde i samspil med patienten/borgeren og pårørende på baggrund af praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden.

Fokus er at opnå viden om og færdigheder i at opstille mål, intervenere, evaluere og justere interventioner i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb.

3. Semester

Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb

Temaet retter sig mod patient-/borgerforløb på tværs af sundhedsvæsenets professioner, institutioner og sektorer.

Fokus er at opnå viden om og færdigheder i klinisk lederskab af pleje og behandling i patient-/borgerforløb, relateret til den enkeltes livssituation med sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge. 

4. Semester

Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorerne

Temaet retter sig mod situationsbestemt kommunikation, vejledning og undervisning i samspil med patienter/borgere og pårørende i professionsfaglig og tværprofessionel praksis.

Fokus er at opnå viden om individuelle, sociale og kulturelle forholds indflydelse på patienter/borgeres oplevelser og reaktioner på sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge.

5. Semester

Sygepleje - Klinisk lederskab og klinisk beslutningstagning i akut og kritiske pleje- og behandlingsforløb

Temaet retter sig mod klinisk lederskab og klinisk beslutningstagning i akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb samt samarbejde med patient, borger og pårørende. Temaet retter sig desuden mod patient og borgers oplevelser og reaktioner ved akut og kritisk sygdom. Fokus er at reflektere over, vurdere og intervenere i forhold til patient og borger i akut og kritiske pleje- og behandlingsforløb med afsæt i en evidens baseret praksis.

6. Semester

Sygepleje – Selvstændig professionsudøvelse i kompleks klinisk virksomhed

Temaet retter sig mod selvstændig professionsudøvelse, der i udførelse, formidling, ledelse og udvikling understøtter patient og borgers oplevelse af sammenhæng i pleje- og behandlingsforløbet. Temaet er desuden klinisk lederskab i samspil med patient, borger, pårørende og fagprofessionelle i kompleks klinisk virksomhed i og på tværs af sektorer. Fokus er at opnå færdigheder i og kompetencer til selvstændig professionsudøvelse, herunder at varetage klinisk lederskab, der sikrer og udvikler kvalitet i sygepleje gennem organisering, prioritering, koordinering, delegering i en kompleks klinisk virksomhed.  

7. Semester

Sygepleje – Evidens og implementering

Temaet retter sig mod den studerendes individuelle toning af sin uddannelse i valgfrit element og i bachelorprojektet. Desuden retter temaet sig mod evidens og implementering af viden med relevans for sygeplejen. Fokus er at initiere, udføre eller implementere innovations-, udviklings- og forskningsarbejde med relevans for sygeplejen i det hele sundhedsvæsen.