Få nye redskaber til at planlægge, udvikle og løse pædagogiske opgaver inden for didaktik, læring, undervisning, vejledning, formidling og social inklusion

Trivsel, udvikling og læring er vigtige fokuspunkter i den pædagogiske praksis. Med en pædagogisk diplomuddannelse får du indsigt i fagområdets teorier, metoder og nyeste forskning og et nyt blik på din egen praksis og faglighed.

Du kan vælge mellem mange forskellige uddannelsesretninger. Det giver dig mulighed for at fordybe dig i dine interesser inden for dit fag.

I løbet af uddannelsen arbejder du med at omsætte teori til praksis ved at sætte dine egne erfaringer i spil.

Hvad får du ud af en pædagogisk diplomuddannelse?

Med en pædagogisk diplomuddannelse får du opdateret din pædagogiske viden, og du får nye redskaber til dit daglige arbejde.

Du lærer at forbinde teori, videnskabelig analyse og refleksion og at koble det til konkrete problemstillinger i din daglige pædagogiske praksis.

Uddannelsen giver dig indsigt i den kompleksitet, som samfundsmæssige rammer skaber for det pædagogiske arbejde - og du får værktøjer til at navigere i kompleksiteten. Du lærer også, hvordan man kommunikerer og formidler på tværs af institutionelle, organisatoriske og faglige grænser.

Praksisnær uddannelse

En pædagogisk diplomuddannelse er erhvervsrettet.

Det betyder, at der er fokus på at omsætte den nyeste teori og forskning, så du kan bruge det i din praksis.

Vi omsætter teori til praksis ved at sætte dine erfaringer i spil. Undervisningen veksler derfor mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner, øvelser og individuelle refleksioner.

 

Fagligt indhold

Den pædagogiske diplomuddannelse indeholder mange forskellige uddannelsesretninger inden for de fire hovedområder:

Fag og læring

Dansk som andetsprog

Uddannelsesretning for dig, der arbejder med sprogstimulering og undervisning af børn og unge med dansk som andetsprog.

Du lærer at varetage sprogpædagogiske og formidlingsmæssige opgaver, der knytter sig til sprogstimulering og undervisning i dansk som andetsprog.

Du får redskaber til at rådgive og vejlede i forbindelse med sproglige evalueringer og sprogplanlægning i institutioner og virksomheder.

Læs mere

Undervisning og vejledning for unge og voksne

Få kompetencer til at afdække og vurdere unge og voksnes vanskeligheder inden for forskellige fagområder.

Du lærer at tilrettelægge, gennemføre og evaluere forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne (OBU) og læsevejledning. Du lærer også at vejlede voksne og virksomheder om relevante undervisningstilbud.

Retningen kvalificerer dig til at varetage undervisnings- og/eller vejledningsopgaver inden for områder som:

 • FVU matematikvejleder
 • FVU læseunderviser
 • FVU digitallærer
 • FVU startlærer
 • Ordblindelærer
 • Læsevejleder for ungdomsuddannelserne

Læs mere

Didaktisk udvikling i skolen

Med denne diplomretning kan du videreudvikle din didaktiske faglighed og medvirke til nytænkning og udvikling af undervisningen på din skole.

Du får nye forudsætninger for at analysere, begrunde, kvalificere og udvikle undervisningen, hvilket gør dig i stand til at understøtte skolens aktuelle og fremtidige opgave.

Læs mere

Faglig vejledning

De faglige vejledere er centrale i skolen. De har stor betydning for lærernes og pædagogernes udvikling af undervisning og dermed for elevernes læring og trivsel.

Med en vejlederuddannelse lærer du at igangsætte, koordinere og lede nye tiltag og at udvikle faget eller det faglige område – i tæt parløb med dine kolleger.

Du kan uddanne dig til faglig vejleder inden for følgende områder:

Pædagogik, psykologi og kommunikation

Psykologi

Bliv klogere på det professionelle arbejde med menneskers udvikling og læring.

Du får viden om og kompetence til at lede og facilitere udviklings- og læreprocesser på individ-, gruppe- og organisationsniveau.

Læs mere

Almen pædagogik

Få nyeste viden om dannelse, læring og didaktik. Du bliver klædt på til at udvikle pædagogisk praksis - både din egen og i samspil med andre.

Læs mere

Specialpædagogik

Lær at håndtere specialpædagogiske problemstillinger - både inden for det almenpædagogiske og det specialpædagogiske område.

Læs mere

Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde

For dig, som arbejder med børn, unge og voksne, der har brug for ekstra hjælp, støtte og professionel omsorg.

Du får viden om og metoder til at udvikle pædagogisk og socialpædagogisk praksis.

Læs mere

Interkulturel pædagogik

Få redskaber til at arbejde med problemstillinger i forhold til kulturel kompleksitet i institutioner med flerkulturelle børne- og ungdomsgrupper.

Læs mere

Logopædi

For dig, der ønsker at varetage en specialpædagogisk indsats i forhold til tale-, stemme- og sproglige vanskeligheder hos børn, unge og voksne.

Læs mere

Unge og voksnes læreprocesser

Uddannelsesretning for dig, der har fokus på unge og voksnes udvikling og læring i både uddannelsesmæssige, praksis- og erhvervsorienterede situationer.

På retningen får du også indsigt i ungdoms- og voksenuddannelserne samt i det ungdoms- og voksenpædagogiske arbejdsfelt.

Organisationsudvikling

Vejledning og supervision

Denne retning er for dig, der ønsker at udvikle dine personlige og faglige kompetencer som vejleder og supervisor. 

Du får kompetencer til at lede samarbejds-, lære- og forandringsprocesser som medarbejder, underviser, leder, konsulent, coach el. lign.

Læs mere

Lærerfaglighed og skoleudvikling

Denne retning kvalificerer dig til at arbejde med lærings- og forandringsprocesser i skolens organisation, så du kan bidrage til at styrke bl.a. læringsmiljø, skolekultur og skolens udvikling.

Læs mere

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig primært til dig, som er lærer eller pædagog. Uddannelsen kan også være relevant for socialrådgivere og andre professionsbachelorer med erhvervserfaring inden for det pædagogiske felt.

Opbygning og forløb

Den pædagogiske diplomuddannelse kan læses på både deltid og fuld tid.

Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Du kan læse mere om uddannelsens tilrettelæggelse i studieaktivitetsmodellen.

Blended learning

Nogle moduler er tilrettelagt som blended learning, hvilket betyder, at der veksles mellem fremmøde, online læringsaktiviteter, studiegruppearbejde og vejledning, som foregår via mail, Skype/FaceTime eller fysisk fremmøde.

Obligatoriske moduler

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler, tre valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

De obligatoriske moduler er:

Den pædagogiske diplomuddannelse - uddannelsens opbygning

Valgfrihed

På nogle af uddannelsesretningerne er det muligt at vælge et modul fra andre retninger. Du kan finde yderligere information om graden af valgfrihed under beskrivelsen af den enkelte retning.

Forberedelse til dit studie

Hvert semester udbyder vi et online kursusforløb, som henvender sig særligt til dig, der skal i gang med en diplomuddannelse.

Forberedelseskurset er bygget op omkring temaer, der kan være særlige udfordrende for nye studerende, og du vil med aktiv deltagelse i forløbet blive bedre rustet til din diplomuddannelse.

Læs mere

Sammensæt din egen uddannelse

Udover de forskellige uddannelsesretninger er det muligt at tage en individuelt tilrettelagt pædagogisk diplomuddannelse. Det betyder, at du kan plukke de moduler, som passer til netop dine ønsker og behov.

Hvis du kun vil have en del af uddannelsen

Hvert modul kan læses selvstændigt som kompetencegivende efteruddannelse. Det betyder, at du kan vælge blot at tage enkelte moduler, hvis det passer bedst til dine behov.

Alle moduler afsluttes med en prøve med individuel bedømmelse og karakter.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Optagelse og adgangskrav

For at blive optaget på den pædagogiske diplomuddannelse skal du leve op til følgende krav:

 • En kort eller mellemlang videregående uddannelse
 • Mindst to års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering. 

Realkompetencevurdering

Din erfaring tæller også som adgangsbillet til uddannelsen.

Hvis du ikke umiddelbart opfylder adgangskravene til uddannelsen, kan du måske alligevel blive optaget i kraft af din viden og erfaring fra arbejde, uddannelses- og fritidsaktiviteter.

Læs mere om realkompetencevurdering

Sådan tilmelder du dig

Du tilmelder dig et eller flere moduler og ikke diplomuddannelsen som helhed.

På den måde kan du sammensætte modulerne efter dine ønsker og behov og gennemføre uddannelsen i det tempo, som passer dig.

Studieordning og regelgrundlag
Moduler - udbud i efteråret 2022

I efteråret 2022 udbyder vi et stort udvalg af moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse.

Diplommoduler
- obligatoriske og valgfrie

Obligatoriske moduler
Pædagogisk viden og forskning
Undersøgelse af pædagogisk praksis
Afgangsprojekt

Fælles valgfrie moduler
Kommunikation
Forældresamarbejde i dagtilbud og skole
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen (Aalborg)
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen (Thisted)
Praktikvejleder til læreruddannelsen

Diplommoduler
- fordelt på uddannelsesretninger

Læsevejleder i grundskolen
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Matematikvejleder
Faglig vejledning i skolen
Elever med særlige behov i matematikundervisningen

Naturfagsvejleder
Faglig vejledning i skolen
Naturfagenes samenhæng og indhold

Bevægelsesvejleder
Faglig vejledning i skolen
Bevægelse og læring

Læringsvejleder
Læring og didaktisk design

Psykologi
Neuropsykologi og neuropædagogik
Udviklingspsykologi

Pædagogisk og sociapædagogisk arbejde
Pædagogik og relationsarbejde
Social inklusion
Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud
Tidlig indsats i dagtilbud i de første leveår for børn i udsatte positioner

Unge og voksnes læreprocesser
Ungdomsliv, socialisering og identitet

Specialpædagogik
Social- og kognitive udviklingsforstyrrelser

Dansk som andetsprog
Modtagedidaktik - sprogudviklende basisundervisning af nye learnere med dansk som andetsprog

Didaktisk udvikling i skolen
Fællesskabende didaktik - didaktisk ledelse af klassefællesskaber

Undervisning og vejledning for unge og voksne
Læse- og skriveteknologi

Vejledning og supervision
Kollegial vejledning
Vejledningsteori og forandringsprocesser

Blended learning, HyFlex og online moduler
- fordelt på uddannelsesretning

Læringsvejleder
Teknologiforståelse og digitale kompetencer
Læring og didaktisk design

Undervisning og vejleding for unge og voksne
Funktionelle matematikfærdigheder- og forståelser hos voksne
Afdækning af skriftsprogsvannskeligheder på baggrund af viden om læsning
Ordblindeundervisning for voksne
Læse- og skriveteknologi
Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU
Grundlæggende digitale færdigheder


ucn.dk/PD kan du læse mere om den pædagogiske diplomuddannelse, de enkelte diplommoduler samt tilmelde dig.

Tilmeldingsfristen er den 1. juni 2022

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere om den pædagogiske diplomuddannelse, er du velkommen til at kontakte studiesekretær
Tina Bülow Pedersen
Email tbp@UCNact2learn.dk
Tlf. 72 69 17 22

Moduler77 moduler

Retninger

  Obligatoriske/Valgfrie

   23.08.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   03.10.2022
   Valgfrit
   Aalborg eller Hjørring
   UCN act2learn
   02.04.2023
   Valgfrit
   Aalborg eller Hjørring
   UCN act2learn
   01.10.2023
   Valgfrit
   Aalborg eller Hjørring
   UCN act2learn
   24.08.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   20.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   22.08.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   01.06.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   01.08.2022
   Obligatorisk
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   16.01.2023
   Obligatorisk
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   16.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   20.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   01.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   24.08.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   18.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   24.08.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   18.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   24.08.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   18.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   01.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg eller Thisted
   UCN act2learn
   26.08.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   26.08.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   01.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   01.06.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   24.08.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   23.08.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   17.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   22.08.2022
   Obligatorisk
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   16.01.2023
   Obligatorisk
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   01.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   25.08.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   17.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   18.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   01.06.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   25.08.2022
   Obligatorisk
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   19.01.2023
   Obligatorisk
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   26.08.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   20.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   20.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   17.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   18.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   01.06.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   24.08.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   18.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   19.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   26.08.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   20.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   20.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   23.08.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   01.08.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   23.08.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   17.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   23.08.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   17.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   24.08.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   01.06.2022
   Valgfrit
   Aalborg eller Hjørring
   UCN act2learn
   20.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   01.06.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   01.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   17.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   01.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   01.06.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   24.08.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   18.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   22.08.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   01.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   23.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   22.08.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   01.06.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   22.08.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   16.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   01.09.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   23.08.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   17.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   02.01.2023
   Valgfrit
   Online
   UCN act2learn
   22.08.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   25.08.2022
   Valgfrit
   Thisted
   UCN act2learn
   23.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   19.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   01.06.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   22.08.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   18.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   01.01.2023
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

   Kontakt

   Tina Bülow Pedersen
   Studiesekretær

   72 69 17 22
   tbp@UCNact2learn.dk

   Pædagogik og Læring