Specialuddannelse med fokus på det sammenhængende patientforløb

Stadig flere opgaver flyttes fra hospitalerne til almen praksis. Den opgaveglidning betyder, at både hjemmesygeplejersker og konsultationssygeplejersker varetager flere og mere komplekse patientforløb.

Med en specialuddannelse i Borgernær sygepleje får du de sygeplejefaglige kompetencer, der matcher den stigende kompleksitet. Uddannelsen styrker dine kliniske og organisatoriske kompetencer og giver dig en række redskaber til både kvalitetsarbejde og det tværprofessionelle samarbejde.

Hvad får du ud af uddannelsen?

Med en specialuddannelse i borgernær sygepleje kan du

 • varetage klinisk sygepleje i komplekse og ustabile patientforløb - for eksempel til borgere med kroniske sygdomme, multiple somatiske eller psykiatriske sygdomme, demens m.v.
 • lede og koordinere sammenhængende patientforløb
 • sikre at ny viden om komplekse forløb bliver forankret i kommunen/enheden og dermed understøtter det løbende kvalitetsarbejde
 • fungere som en faglig ressourceperson både i egen almen praksis og på tværs af sektorgrænser og faggrupper 

Uddannelsen i borgernær sygepleje er en specialuddannelse på linje med psykiatri, anæstesiologi, intensiv, infektionshygiejne, sundhedspleje og kræftsygepleje.

Praksisnær uddannelse

På uddannelsen lægger vi stor vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er derfor tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser, og individuelle refleksioner.

Uddannelsens indhold

I løbet af uddannelsen beskæftiger du dig bl.a. med

 • Multisygdom
 • Polyfarmaci
 • Psykiatri og misbrug
 • Kompleksitet i langvarige patientforløb med kronisk sygdom
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Rehabiliterende sygepleje
 • Kvalitetsarbejde
 • Kommunikation og koordinering tværs af organisatoriske sektorer

Videndeling og tværprofessionelt samarbejde

Uddannelsen foregår i et læringsmiljø, hvor hjemmesygeplejersker og konsultationssygeplejersker både undervises og løser opgaver sammen. Dette sikrer en høj grad af videndeling, gensidig sparring og udveksling af perspektiver.  Uddannelsen og undervisningsformen styrker den gensidige udveksling mellem almen praksis, region og kommune, hvilket understøtter samarbejde og koordinering på tværs af sektorer.

Diplomuddannelsen i borgernær sundhed

Udover specialuddannelsen i borgernær sygepleje er det også muligt at vælge en sundhedsfaglig diplomuddannelse med retningen Borgernær sundhed.

Her finder du yderligere information om den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen svarer til 60 ECTS og strækker sig over et år med i alt 40 ugers uddannelse. Uddannelsen tilrettelægges med vekslen mellem teoretisk og klinisk uddannelse:

 • 6 ugers teori fordelt over et år, samt i mindre omfang teoretiske elementer integreret i de kliniske perioder
 • 28 uger i egen klinik
 • 6 uger i ekstern klinik fordelt over et år med kortere forløb på f.eks. hospitaler og i almen praksis

Du vil typisk være til teoretisk undervisning på UCN act2learn 1 dag om ugen (svarende til 6 uger) og være 28 uger i egen klinik.  Derudover vil du være i nogle kortere forløb (2-5 dages varighed) i ekstern praksis f.eks. på hospitaler. Forløbene i ekstern praksis svarer til 6 uger fordelt over et år.

Hvem henvender uddannelsen sig til

Uddannelsen henvender sig til hjemmesygeplejersker, konsultationssygeplejersker og andre med en sygeplejefaglig baggrund, som beskæftiger sig med det sammenhængende patientforløb.

Optagelseskrav

For at blive optaget på specialuddannelsen i borgernær sygepleje skal du have:

 • Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på professionsbachelorniveau eller bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og – metode på diplomniveau eller tilsvarende
 • Dansk autorisation som sygeplejerske
 • Mindst 2 års fuldtids erhvervserfaring som sygeplejerske eller tidsmæssigt tilsvarende inden for relevant område
 • En uddannelsesaftale med din arbejdsgiver om deltagelse i teoriundervisningen og om systematisk og vejledt klinisk uddannelse under specialuddannelsen.
Uddannelsesordning og regelgrundlag

Uddannelsesordning og regelgrundlag

Læs om uddannelsesordning og regelgrundlag på øvrige uddannelser.

Tidligere studerende fortæller

Hør en tidligere studerende fortælle om sine erfaringer med uddannelsen, der udover hjemmesygeplejersker også henvender sit til konsultationssygeplejersker og andre sygeplejersker, som beskæftiger sig med sammenhængende patientforløb.


Moduler1 moduler
16.11.2020
 
Aalborg SØ
UCN act2learn
Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

Kontakt

Tina Jensen
Udviklings-/ Uddannelseskonsulent

72 69 16 78
tije@ucnact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik

Judy Hagerup Jacobsen
Studiesekretær

72 69 04 06
juj@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik