Adgangskrav og optagelse

Læs om reglerne for optagelse på pædagoguddannelsen i Hjørring, Thisted og Aalborg.

Fakta om uddannelsen

Studiestart: Primo september og primo februar
Adgangskvotient: Aalborg (6,1), Hjørring (5,7) og Thisted (4,7) i 2018
Studiepladser: Aalborg (292), Hjørring (113) og Thisted (64) i 2018

Ansøgningsfrister:

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00       
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00


Optagelse

Du skal ansøge om optagelse på optagelse.dk.
Der optages 50% i hhv. kvote 1 og kvote 2.


Studiestart 

Hvis du ønsker at starte i september, skal du være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at uddannelsen kan opfylde dit ønske, men i stedet tilbyder dig en plads til februar.

Hvis du selv ønsker at vente til februar, skal du huske at markere det i ansøgningsskemaet, hvor der er en særlig rubrik til dette formål.

Vær opmærksom på, at du ikke er garanteret at komme ind på en bestemt specialisering. Da specialiseringerne er arbejdsmarkedsorienterede, vil antallet af praktikpladser i de forskellige specialiseringer kunne variere fra år til år. For 2015 er fordelingen 40% på Dagtilbudspædagogik, 40% på Social- og Specialpædagogik og 20% på Skole- og Fritidspædagogik.

Kvote 1 - ansøgningsfrist: 5. juli

Se adgangskrav i kvote 1

Du skal opfylde ét af følgende adgangskrav:

 • studentereksamen (stx)
 • højere forberedelseseksamen (hf)
 • højere handelseksamen (hhx)
 • højere teknisk eksamen (htx)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux)
 • Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamen), færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen i Grønland, færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen i Grønland og eksamen fra Duborgskolen
 • gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
 • Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalauréat (IB) eller Option International Baccalauréat (OIB)
 • Udenlansk eksamen mv., som kan sidestilles med en dansk gymnasial eksamen, eller som den ansøgte institution har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen

Optagelseskvotienten er eksamensgennemsnittet på beviset for den gymnasiale eksamen eller eksamensgennemsnittet af en omregnet udenlandsk eksamen.

Bonus for tidlig studiestart

Du kan få ganget dit eksamensgennemsnit med 1,08, hvis du søger optagelse i kvote 1 med en adgangsgivende eksamen, der senest er afsluttet op til 2 år før ansøgningsåret.

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi dem med de højeste eksamensgennemsnit. Der optages efter 7-trinsskalaen. Gennemsnit efter 13-skalaen omsættes til 7-trinsskalaen.


Kvote 2 - ansøgningsfrist: 15. marts

Se adgangskrav og udvælgelseskriterier i kvote 2

Du skal opfylde ét af følgende adgangskrav:

 • social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) med dansk C, naturfag C-niveau og engelsk D
 • pædagogisk assistentuddannelse (pau) med fagene dansk C, samfundsfag C og engelsk E
 • 4 gymnasiale fag: dansk A, engelsk B, samfundsfag C og et valgfrit fag på C-niveau
 • en gymnasial uddannelse med et gennemsnit, der ikke rækker til optagelse via kvote 1
 • godkendt udenlandsk eksamen.
 • Kvalifikationer, der efter en individuel kompetencevurdering (IKV) kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav 

Vedr. dokumentation af kompetencer:
Ansøgning om Individuel kompetencevurdering (IKV)

Læs mere om Individuel kompetencevurdering (IKV)


Udvælgelseskriterier i kvote 2

Er der flere ansøgere i kvote 2, end der er pladser til, foretages en helhedsvurdering af ansøgerne. Ud over opfyldelse af adgangskravene sker vurderingen ud fra følgende kriterier:

 • Studierelevant arbejde (fx pædagogmedhjælper), faglært arbejde og ufaglært arbejde - i prioriteret rækkefølge
  Erhvervserfaring tæller måned for måned (minimum 28 timer ugentligt beregnes som fuldtid – minimum 15 t/u beregnes som deltid), herunder kan værnepligt og barselsorlov vurderes på linje med faglært erhvervserfaring, dog maks. for 6 mdr. Samlet kan der maksimalt vurderes for 1 års fuldtids- /2 års deltidsarbejde. Arbejde kan dokumenteres ved udtalelser, kontrakter mv. Har du haft vikararbejde/variabelt timetal, skal timerne dokumenteres og attesteres. Du kan selv udarbejde en oversigt eller udfylde en arbejdsgivererklæring.
 • Studie eller arbejde i udlandet
  Minimum 3 måneder - maksimum 6 måneder tæller - der lægges særlig vægt på kurser, uddannelse og frivilligt arbejde under udlandsophold
 • Højskoleophold eller relevante kurser
  Minimum 3 måneder - maksimum 6 måneder tæller– der lægges særlig vægt på studierelevante fag og længerevarende kurser ud over adgangsgivende eksamen
 • Engagement i fritidsaktiviteter eller foreningsarbejde
  Individuel vurdering i forhold til varighed og indhold
 • Yderligere skolekundskaber (fx hf-fag)
 • Gennemførte dele af videregående uddannelse
 • Din personlige begrundelse for at vælge pædagoguddannelsen

Områdenummer

Når du søger ind på uddannelsen, skal du bruge et optagelsesområdenummer.

Pædagoguddannelsen i Hjørring: 53330
Pædagoguddannelsen i Aalborg: 53300
Pædagoguddannelsen i Thisted:53340

 

Studievejledere

Dorthe Grønkjær
Studievejleder
Hjørring
Tlf.: 72 69 62 13
drg@ucn.dk
Susanne Tølbøl
Studievejleder
Aalborg/Thisted
Tlf.: 72 69 42 15
stb@ucn.dk